Освітні програми – Магістр – Облік, аналіз і аудит


Шифр галузіГалузь знаньКод і найменування спеціальностіСпеціалізаціяФакультет
07Управління та адміністрування071 Облік і оподаткуванняОблік, аналіз і аудит небанківських фінансових установ. Обліково-аналітичне забезпечення управління суб’єктами господарюванняЕкономіки та права

Профіль програми Магістр з фінансів і кредиту

Тип диплома та обсяг програмиОдиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС
Вищий навчальний закладЧеркаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»
Акредитуюча інституціяАкредитаційна комісія України
Період акредитаціїСертифікат серія НД – IV  № 2478409 від 15.03.2016 р. Термін дії 01.07.2026р.
Рівень програмиFQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень, НРК – 7 рівень

Підготувати фахівців з обліку і оподаткування високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з обліку, оподаткування, контролю та аналізу підприємницької діяльності та вміють їх застосовувати для ефективного управління економічними суб’єктами.

Предметна область, напрям: Облік і оподаткування. Блок обов’язкових дисциплін – 74%, блок вибіркових дисциплін – 26 %. Програма передбачає поглиблене вивчення таких дисциплін, як облік, аналіз, аудит, інформаційні системи і технології, звітність та оподаткування.

Фокус програми: загальна/ спеціальна: Загальна програма «Облік і оподаткування». Спеціалізації: «Облік, аналіз і аудит небанківських фінансових установ», «Обліково-аналітичне забезпечення управління суб’єктами господарювання».

Орієнтація програми: Програма освітньо-професійна прикладна. Структура програми спирається на сучасні наукові дослідження в галузі обліку і аудиту, орієнтує на актуальні спеціалізації, які враховують специфіку обліково-аналітичного забезпечення управління суб’єктами господарювання та діяльності небанківських фінансових установ, дозволяють сформувати професійні, наукові,  аналітичні, організаційні та управлінські компетентності, високий професіоналізм і ділову активність.

Особливості програми: Програма націлена на отримання студентами поглиблених знань з обліку, аудиту та оподаткування відповідно до міжнародних стандартів, набуття навичок здійснення наукових досліджень з актуальних проблем обліку і аудиту.
Можливість отримання подвійного диплому у рамках діючих угод про співпрацю ДВНЗ «Університет банківської справи» з  провідними зарубіжними ВНЗ. Стажування на підприємствах, організаціях та ВНЗ закордоном.

Працевлаштування:

 • Фінансовий директор підприємств, установ та організацій
 • Керівник фінансових і фінансово-економічних підрозділів
 • Головний бухгалтер та замісник
 • Бухгалтер-експерт
 • Бухгалтер-ревізор
 • Ревізор
 • Аудитор
 • Внутрішній аудитор
 • Податковий консультант, інспектор
 • Економіст
 • Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
 • Економіст з податків і зборів
 • Економіст з фінансової роботи
 • Економічний радник
 • Економіст-статист
 • Фінансовий аналітик
 • Аналітик з інвестицій
 • Аналітик з кредитування
 • Викладач вищого навчального закладу

Продовження освіти: Можливість навчатися за програмами третього циклу на отримання ступеня доктора філософії (PhD) за цією галуззю знань.

Підходи до викладання та навчання: Комбінація лекцій, практичних занять, розв’язування ситуаційних проблем, тренінгів, кейсів тощо, виконання проектів, дослідницьких наукових робіт.
Підходи та технології навчання: диференційований підхід; особистісно орієнтований підхід (сприятливе освітнє середовище, мотивація до навчання, вибір змісту навчання, формування навичок самоконтролю, досягнення успіху в самореалізації тощо); інформаційні технології; імітаційні технології; дослідницькі технології; дистанційні технології на платформах СДО «Прометей», «MOODLE».

Система оцінювання: Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється згідно Положення ДВНЗ «Університет банківської справи» СУЯ-2015 «Порядок оцінювання успішності здобувачів вищої освіти» за 100-бальною системою з переведенням у систему оцінок за національною шкалою, а також забезпечення ранжування досягнень за шкалою ECTS-рейтинг (ECTS-Grade).
Методи оцінювання: усно; письмово; з використанням тестів; за рахунок комбінації будь-яких із зазначених вище методів.
Види контролю: попередній, поточний, підсумковий, атестація (захист дипломної роботи).

Види контролю: попередній, поточний, підсумковий, атестація (дипломна магістерська робота)
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестування, есе, презентації, захист індивідуальних робіт, заліки, екзамени, захист переддипломної практики, захист магістерської роботи.

Загальні:

Пізнавальні. Професійна пам’ять, професійне мислення.
Діяльнісні. Професійна мобільність і культура праці, професійна поведінка, діловий етикет, володіння інформаційними технологіями.
Саморозвитку. Здатність до узагальнення досвіду і прагнення до професійного зростання.
Соціальні. Готовність до співпраці та міжособистісної взаємодії. Володіння комунікативною культурою та культурою мови – грамотне і логічне доведення власної точки зору в письмовій і усній формі, вільне використання професійної лексики, термінології.
Особистісні. Вміння працювати з потоком інформації, виділяючи головне і другорядне. Об’єктивність в судженнях, правова культура, порядність, чесність. Здатність до самостійних дій в умовах невизначеності, здатність до адаптації в нових умовах діяльності.
Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених наукових концепцій.
Популяризаційні навички. Здатність провести усну презентацію та написати зрозумілу статтю за результатами проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій в обліку і оподаткуванню для загальної публіки (не фахівців).
Етичні установки. Досягнення необхідних знань і розуміння ролі обліку і оподаткуванню в суспільстві з метою адекватної роботи за майбутніми професіями та врахування впливу на соціальні проблеми.

Фахові:

Управлінська. Здатність самостійно приймати управлінські рішення стосовно управління фінансовими потоками підприємства чи організації та нести відповідальність за їх реалізацію. Здатність формувати кадрову стратегію бухгалтерської служби відповідно до корпоративної стратегії та життєвого циклу організації.
Організаційна. Здатність організовувати процес управління фінансовою, бухгалтерською службою (підрозділом) або відділами аудиту, внутрішнього аудиту тощо.
Технологічна. Здатність застосовувати Міжнародні стандарти фінансової звітності, національні Положення (стандарти) фінансової звітності, а також інші нормативні документи для якісного ведення обліку і складання звітності. Здатність забезпечити ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних принципів, які встановлені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням технології обробки облікових даних і особливостей діяльності підприємства. Здатність до розробки та впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку на основі застосування обчислювальної техніки, а також проведення інвентаризації коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків і платіжних зобов’язань тощо.
Планово-економічна. Здатність до планування і організації діяльності фінансової, бухгалтерської служби, відділу аудиту чи внутрішнього аудиту. Здатність проводити економічний аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку та звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, здійснення режиму економії і заходів щодо вдосконалення документообігу.
Обліково-аналітична. Здатність формувати облікову політику підприємства чи організації і визначати її вплив на економічну стійкість господарюючого суб’єкта і досягнення поставлених стратегічних цілей його розвитку. Здатність розробляти систему заходів щодо поліпшення системи обліково-аналітичного забезпечення управління підприємства чи організації.
Контрольна. Здатність організувати і забезпечити функціонування ефективної системи контролю. Здатність здійснювати відповідно до чинної інструкції та за спеціальними завданнями документальні ревізії господарсько-фінансової діяльності підприємств, а також їх підрозділів, які є на самостійному балансі.
Науково-дослідна. Здатність проводити дослідження актуальних питань організації обліку в сучасних умовах, проблем і перспектив його автоматизації; забезпечення якості облікової інформації, її ефективного використання в управлінні підприємствами; забезпечення якості інформаційного забезпечення управління, організації внутрішнього контролю та аудиту.
Навчально-методична. Здатність створювати сприятливі умови для навчання та розвитку бухгалтерського персоналу організації, підвищення кваліфікації та самоосвіти.

 • Вміти виконувати роботи за різними напрямками бухгалтерського обліку (облік основних засобів і грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, реалізацію продукції, результатів господарсько-фінансової діяльності, розрахунків з постачальниками і замовниками, а також за надані послуги тощо).
 • Вміти дотримуватись порядку оформлення первинних документів та подання їх до обліку.
 • Вміти розробляти та здійснювати заходи, які спрямовані на підвищення ефективності використання ресурсів, їх економію, посилення контролю господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій, забезпечення зберігання власності, правильну організацію бухгалтерського обліку.
 • Вміти застосовувати сучасні методи контролю фінансово-господарської діяльності, обирати і використовувати критерії оцінювання результативності діяльності організації.
 • Вміти здійснювати перевірку фінансової та управлінської звітності підприємства, аналізувати її достовірність, оцінювати своєчасність її складання і подання.
 • Вміти розробляти рекомендації і план дій щодо усуненню виявлених відхилень від планів; рекомендації, що дозволяють знизити рівень ризику окремих операцій або мінімізувати можливі втрати.
 • Вміти здійснювати нагляд за роботою персоналу в частині фінансів, аналізувати посадові інструкції, визначати відповідність розподілу обов’язків вимогам виробничого, управлінського і фінансового процесу, здійснювати розмежування повноважень, вносити пропозиції менеджеру з персоналу щодо внесення об’єктивних змін в положення про підрозділи, посадові інструкції.
 • Вміти здійснювати заходи з надання неупередженої, правдивої та повної інформації про результати діяльності, рух коштів і фінансовий стан підприємства.
 • Вміти організовувати роботу з підготовки пропозицій для керівника (власника) підприємства з фінансових питань.


Нормативні:

 • Глобальна економіка (4 кредити ЄКТС)
 • Управління людськими ресурсами (4 кредити ЄКТС)
 • Професійна іноземна мова (3 кредити ЄКТС)
 • Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність (3 кредити ЄКТС)
 • Інноваційні технології (тренінги) (4 кредити ЄКТС)
 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством    (4 кредити ЄКТС)
 • Стратегічний аналіз (3 кредити ЄКТС)
 • Організація бухгалтерського обліку (4 кредити ЄКТС)
 • Організація і методика аудиту (5 кредитів ЄКТС)
 • Комплексна курсова робота (3 кредити ЄКТС)

За вибором студента:

Магістерська програма “Облік , аналіз і аудит небанківських фінансових установ”:

 • Інформаційні технології в обліку та економічному аналізі (3 кредити ЄКТС)
 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті (3 кредити ЄКТС)
 • Облік і звітність небанківських фінансових установ (5 кредитів ЄКТС)
 • Організація діяльності небанківських фінансових установ    (3 кредити ЄКТС)
 • Організація і методика складання звітності за Податковим Кодексом (3 кредити ЄКТС)
 • Аналіз і контроль небанківських фінансових установ (6 кредитів ЄКТС)
 • Облік міжнародних розрахунків (3 кредити ЄКТС)
 • Моделювання і оптимізація бізнес-процесів у небанківських фінансових установах    (3 кредити ЄКТС)
 • Ринок небанківських фінансових установ (3 кредити ЄКТС)

Магістерська програма “Обліково-аналітичне забезпечення управління суб’єктами господарювання”:

 • Інформаційні технології в обліку та економічному аналізі (3 кредити ЄКТС)
 • Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті (3 кредити ЄКТС)
 • Облік міжнародних розрахунків (3 кредити ЄКТС)
 • Звітність суб’єктів господарювання (6 кредитів ЄКТС)
 • Облікове забезпечення податкових розрахунків (4 кредити ЄКТС)
 • Контроль підприємницької діяльності (4 кредити ЄКТС)
 • Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства (3 кредити ЄКТС)
 • Моделювання і оптимізація бізнес-процесів суб’єктів господарювання (3 кредити ЄКТС)
 • Оподаткування міжнародних господарських операцій (3 кредити ЄКТС)
 • Управлінський контроль (4 кредити ЄКТС)

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.