Освітні програми – Магістр – Фінанси та кредит


Шифр галузіГалузь знаньКод і найменування спеціальностіСпеціалізаціяФакультет
07Управління та адміністрування072 Фінанси, банківська справа і страхуванняФінансовий менеджмент у сфері бізнесу, Управління фінансовими послугамиФінансово-кредитний

Профіль програми «Магістр з фінансів і кредиту»

Тип диплома та обсяг програмиОдиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС
Вищий навчальний закладЧеркаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»
Акредитуюча інституціяАкредитаційна комісія України
Період акредитаціїСертифікат серія НД – IV  № 2478407 від 15.03.2016 р. Термін дії  01.07.2026 р.
Рівень програмиFQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень, НРК – 7 рівень

Забезпечити студентам здобуття знань, умінь і розуміння, що відносяться до областей фінансів, банківської справи та страхування, що дасть їм можливість виконувати свою роботу самостійно.

Предметна область, напрям: Фінанси.  Акцент на фінансах підприємтв та фінансово-кредитних установ, але робота в одній чи в кількох пов’язаних областях є обов’язковою. Студент обирає область згідно зі своїми особистими інтересами та спеціалізацією (такі як корпоративні фінанси, страхування, фінанси небанківських фінансових установ, державні фінанси). Фінанси; дотичні; факультативи (70:20:10).

Фокус програми: загальна/ спеціальна: Загальний. Акцент на здатності забезпечувати управління фінансовими процесами на підприємствах, фінансово-кредитних установах та організаціях, а також у спеціалізованих підприємствах, установах та організаціях за видами економічної діяльності.

Орієнтація програми: Орієнтація дослідження. Акцент на особистісних і групових компетентностях дослідження; вільне володіння іноземною мовою.

Особливості програми: Програма націлена на отримання студентами необхідного обсягу знань та практичних навичок необхідних спеціалістам фінансової сфери для вирішення питань, що виникають та управління ними. Можливість отримання подвійного диплому у рамках діючих угод про співпрацю ДВНЗ «Університет банківської справи» з  провідними зарубіжними ВНЗ. Стажування на підприємствах, організаціях та ВНЗ закордоном.

Працевлаштування:

 • Економіст з фінансової роботи
 • Економіст з аналізу господарської діяльності
 • Економіст з планування
 • Економічний радник
 • Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
 • Професіонал з депозитарної діяльності
 • Професіонал з корпоративного управління
 • Професіонал з торгівлі цінними паперами
 • Професіонал з управління активами
 • Консультант з ефективності підприємництва
 • Професіонал з інноваційної діяльності
 • Аналітик з інвестицій
 • Аналітик з кредитування
 • Оглядач з економічних питань
 • Член ревізійної комісії
 • Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва
 • Науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)
 • Викладач вищого навчального закладу
 • Викладач професійно-технічного навчального закладу

Продовження освіти: Можливість навчатися за програмами третього циклу на отримання ступеня Доктора філософії у фінансах (PhD in finance).

Підходи до викладання та навчання: Комбінація лекцій, практичних занять, розв’язування ситуаційних проблем, тренінгів, кейсів тощо, виконання проектів, дослідницьких наукових робіт.

Підходи та технології навчання: диференційований підхід; особистісно орієнтований підхід (сприятливе освітнє середовище, мотивація до навчання, вибір змісту навчання, формування навичок самоконтролю, досягнення успіху в самореалізації тощо); інформаційні технології; імітаційні технології; дослідницькі технології; дистанційні технології на платформах СДО «Прометей», «MOODLE»

Система оцінювання: Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється згідно Положення ДВНЗ «Університет банківської справи» СУЯ-2015 «Порядок оцінювання успішності здобувачів вищої освіти» за 100-бальною системою з переведенням у систему оцінок за національною шкалою, а також забезпечення ранжування досягнень за шкалою ECTS-рейтинг (ECTS-Grade).
Методи оцінювання: усно; письмово; з використанням тестів; за рахунок комбінації будь-яких із зазначених вище методів.
Види контролю: попередній, поточний, підсумковий, атестація (захист дипломної роботи).
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестування, есе, презентації, захист індивідуальних робіт, заліки, екзамени, захист переддипломної практики, захист магістерської роботи.

Загальні:

Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених наукових концепцій.
Популяризаційні навички. Здатність провести усну презентацію та написати зрозумілу статтю за результатами проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій у фінансах, банківській справі та страхуванні для загальної публіки (не фахівців).
Етичні установки. Досягнення необхідних знань і розуміння ролі фінансів, банківської справи та страхування в суспільстві з метою адекватної роботи за майбутніми професіями та врахування впливу на соціальні проблеми.

Фахові:

Глибокі знання та розуміння. Здатність фахово застосовувати теоретичні знання у практичній підприємницький діяльності, розробляти програму фінансового дослідження, коректно та релевантно використовувати дослідницькі методики, діагностувати фінансовий стан та фінансові результати діяльності суб’єктів підприємництва, оцінювати та ефективно управляти інвестиційним портфелем фінансових посередників, розробляти персональні, індивідуальні і корпоративні програми страхового захисту та визначати їх фінансову складову
Розв’язання проблем. Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати рішення наукових проблем на практичному рівні шляхом розробки та оптимізації фінансових рішень.
Моделювання. Здатність використовувати сучасні методи і моделі в системі фінансової діагностики та фінансового прогнозування діяльності суб’єктів підприємництва.
Комп’ютерні навички. Здатність розробляти і впроваджувати комп’ютерні програми та використовува¬ти існуючі.
Комунікаційні навички. Здатність до комунікації з колегами з даної області щодо наукових досягнень, як на загальному рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та англійською мовами. Здатність розуміти шляхи практичного використання комунікаційних нави¬чок, ефективно застосовуючи комунікаційні концепції.
Дослідницькі навички. Здатність формулювати (роблячи презентації, або представляючи звіти) нові гіпотези та наукові задачі в області фінансів, банківської справи та страхування, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язку, беручи до уваги наявні ресурси.
Уміння учитися. Здатність сприймати нові здобуті знання в області фінансів, банківської справи та страхування та інтегрувати їх із уже наявними. Здатність зорієнтуватися на рівні спеціаліста в певній вузькій області фінансів, яка лежить поза межами вибраної спеціалізації.
Застосування спеціальних знань. Здатність ефектив¬но використати на практиці різні теорії в області ко¬мунікації, уміння створювати умови для ефективної комунікаційної взаємодії в процесі виконання фінансово-економічних дослідження.
Навички самокритики. Розуміння факторів, які мають позитивний чи негативний вплив на комунікацію, та здатність визначити та врахувати ці фактори в конкретних комунікаційних ситуаціях.
Викладацькі навички. Здатність аналізувати шляхи, якими викладацькі навички використовуються на практиці, ефективно застосовуючи основні педагогіч¬ні концепції.
Наставницькі та лідерські навички. Здатність бути наставником молодших колег у вдосконаленні викладацької майстерності.
Навички аналізу та синтезу. Здатність аналізувати та формулювати висновки (діагноз) для різних типів складних управлінських задач на підприємствах, в установах та організаціях.

 • Уміння аналізувати стан справ у фінансовій сфері функціонування  суб’єктів господарювання із застосуванням надбань сучасної світової та вітчизняної науки
 • Уміння виявляти та класифікувати фінансові  проблеми за критеріями їхніх носіїв, сфер суспільного життя, засобів вирішення
 • Уміння здійснювати операції аналізу, класифікації, узагальнення та порівняння теоретичних положень різних фінансово-економічних  парадигм
 • Уміння застосовувати теоретико-методичні та практичні інструменти у дослідженні сучасних фінансово-економічних процесів та явищ
 • Уміння застосовувати економіко-математичні методи у процесі вирішення  професійних задач фінансового змісту
 • Уміння віднайти ефективні засоби використання фінансових інструментів та  механізми контролю і регулювання  фінансово – економічних процесів
 • Уміння надавати обґрунтовані висновки стосовно реального фінансового стану об’єкта дослідження
 • Уміння обирати та обґрунтовувати стратегію розвитку суб’єктів підприємництва
 • Уміння розробляти інвестиційно-інноваційні плани розвитку суб’єктів підприємництва опираючись на вітчизняні нормативні документи та враховуючи світовий досвід
 • Уміння розробляти сценарії фінансового розвитку суб’єктів підприємництва
 • Уміння забезпечувати досягнення фінансової стратегії  функціонування та розвитку суб’єктів підприємницької діяльності
 • Уміння управляти потоками грошових коштів
 • Уміння організовувати систему моніторингу, котролінгу та діагностики  за перебігом та результатами діяльності суб’єктів підприємництва
 • Уміння здійснювати контроль за виконанням бюджетів  суб’єктів підприємницької діяльності
 • Уміння здійснювати підбір інструментів для оцінки та контролю за фінансовими ризиками з метою запобігання фінансової неспроможності
 • Уміння здійснювати оперативний та поточний контроль за ходом виконання програм санації, банкрутства, реорганізації та ліквідації  суб’єктів підприємництва
 • Уміння прогнозувати інвестиційну дохідність та ризикованість цінних паперів і портфелів
 • Уміння проводити оцінку ефективності управління інвестиційним портфелем
 • Уміння користуватися (читати, писати, перекладати) іноземними мовами в межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики
 • Уміння застосовувати інформаційні технології, електронні носії, Інтернет-ресурси у професійній діяльності


Нормативні:

 • Глобальна економіка (4 кредити ЄКТС);
 • Управління людськими ресурсами (4 кредити ЄКТС);
 • Професійна іноземна мова (3 кредити ЄКТС);
 • Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність (3 кредити ЄКТС);
 • Інноваційні технології (тренінги) (4 кредити ЄКТС);
 • Кредитний менеджмент (4 кредити ЄКТС);
 • Фінансовий менеджмент у банку (4 кредити ЄКТС);
 • Фінансовий менеджмент (4 кредити ЄКТС);
 • Страховий менеджмент (4 кредити ЄКТС).

За вибором студента:

Магістерська програма “Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу”:

 • Ринок фінансових послуг (4 кредити ЄКТС);
 • Послуги у сфері фінансового посередництва (4 кредити ЄКТС);
 • Антикризове управління (4 кредити ЄКТС);
 • Бізнес-планування інноваційного розвитку (4 кредити ЄКТС);
 • Управління фінансовими ризиками (3 кредити ЄКТС);
 • Управління проектами (3 кредити ЄКТС);
 • Пенсійна система (3 кредити ЄКТС);
 • Фінансова безпека суб`єктів господарювання (3 кредити ЄКТС);
 • Фінанси страхових компаній (4 кредити ЄКТС);
 • Статистика фінансового ринку (4 кредити ЄКТС);
 • Моделювання та інформаційні технології в фінансах (5 кредитів ЄКТС);
 • Прикладна економетрика  (5 кредитів ЄКТС).

Магістерська програма “Управління фінансовими послугами”:

 • Ринок фінансових послуг (4 кредити ЄКТС);
 • Послуги банківських установ (4 кредити ЄКТС);
 • Професійна діяльність на ринку цінних паперів (4 кредити ЄКТС);
 • Персональний фінансовий консалтинг (4 кредити ЄКТС);
 • Інтернет-банкінг та обіг електронних грошей (3 кредити ЄКТС);
 • Управління фінансовими ризиками (3 кредити ЄКТС);
 • Маркетинг у сфері фінансового посередництва (3 кредити ЄКТС);
 • Фінансова безпека суб`єктів господарювання (3 кредити ЄКТС);
 • Послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення (4 кредити ЄКТС);
 • Послуги інших небанківських фінансових посередників (4 кредити ЄКТС);
 • Моделювання та інформаційні технології в фінансах (5 кредитів ЄКТС);
 • Фінансові конгломерати та інтегровані фінансові посередники (5 кредитів ЄКТС).

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.