Освітні програми – Магістр – Бізнес-адміністрування


Шифр галузіГалузь знаньКод і найменування спеціальностіСпеціалізаціяФакультет
07Управління та адміністрування073 МенеджментБізнес-адмініструванняЕкономіки та права

Профіль програми освітнього рівня магістр спеціалізації «Бізнес-адміністрування»

Тип диплома та обсяг програмиОсвітньо-професійна, 90 кредитів ЄКТС
Вищий навчальний закладЧеркаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»
Акредитуюча інституціяАкредитаційна комісія України
Період акредитаціїСертифікат серія НД – IV  № 2476326 від 30.06.2015 року. Термін дії до 01.07.2020 р
Рівень програмиFQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень, НРК – 7 рівень

Програма пропонує комплексний підхід до підготовки конкурентоспроможного управлінця, здатного здійснювати управління персоналом, підприємницькою діяльністю та інноваційним розвитком суб’єктів господарювання.

Предметна область, напрям: Управління та адміністрування. Акцент на менеджмент. Нормативні дисципліни навчального плану становлять 41% (37 кредитів), у тому числі дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 15% (14 кредитів), професійної та практичної підготовки –  26% (23 кредитів). Варіативна частина охоплює 26% (23 кредити).

Фокус програми: загальна/ спеціальна: Загальна програма «Менеджмент» дозволяє засвоїти теоретичні основи управління організацією, персоналом та інноваціями. Спеціалізація «Бізнес-адміністрування».

Орієнтація програми: Програма професійна прикладна. Структура програми формує комплекс знань, умінь та навичок в сфері забезпечення ефективного управління сучасною організацією. Програма дає змогу оволодіти практичними навичками з адміністрування та управління підприємницькою діяльністю, формування бізнес-стратегій, дотримання ділової етики, впровадження інновацій та забезпечення лідерства у бізнесі.

Особливості програми: Програма забезпечує високий рівень професійної підготовки фахівців з менеджменту на основі оволодіння актуальними навичками ефективного управління організацією в умовах мінливого бізнес-середовища. Програма враховує сучасні наукові дослідження в галузі управління та базується на апробованих результатах ведення бізнесу з урахуванням сучасного стану вітчизняної економіки.

Працевлаштування: На підприємствах України на посадах спеціалістів у сферах менеджменту, маркетингу, управління персоналом, інших видах посад, пов’язаних з реалізацією управлінських функцій, зокрема:

 • керівники (президент асоціації,  концерну, корпорації; директор підприємства; завідувач  відділу тощо);
 • спеціаліст з адміністративної роботи (начальник підрозділу, головний інженер);
 • керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів;
 • керівники проектів та програм;
 • керівники малих підприємств;
 • менеджери (управителі);
 • економісти тощо.

Продовження освіти: можливість навчання в аспірантурі за програмами третього циклу на отримання ступеня доктора філософії у галузі знань управління та адміністрування (PhD) та за магістерською програмою іншої спеціальності.

Підходи до викладання та навчання: Проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання з застосуванням підручників та посібників з дисциплін, навчальних матеріалів системи дистанційного навчання «Прометей» та «Moodle», лекції та практичні заняття з застосуванням інтерактивних технологій, індивідуальна робота з викладачами, участь в наукових дослідженнях.

Система оцінювання: Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється згідно Положення ДВНЗ «Університет банківської справи» СУЯ-2015 «Порядок оцінювання успішності здобувачів вищої освіти» за 100-бальною системою з переведенням у систему оцінок за національною шкалою, а також забезпечення ранжування досягнень за шкалою ECTS-рейтинг (ECTS-Grade).

Методи оцінювання: усно; письмово; з використанням тестів; за рахунок комбінації будь-яких із зазначених вище методів.

Види контролю: попередній, поточний, підсумковий, атестація (дипломна магістерська робота)
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестування, есе, презентації, заліки, екзамени, захист курсових робіт, захист практики.

Загальні:

Аналіз та синтез. Здатність аналізувати та структурувати ключові проблеми, з якими зіштовхуються підприємці у повсякденній практиці та приймати оптимальні управлінські рішення щодо пріоритетних напрямів розвитку підприємства.

Здатність до нестандартного мислення. Здатність генерувати власні креативні ідеї та запропоновувати нестандартні бізнес-рішення на практиці.

Робота в команді. Здатність виконувати роботу в команді,
взаємодіяти з колегами та розподіляти обов’язки (делегувати повноваження) в групі.

Комунікативна здатність. Здатність встановлювати  ділові відносини з керівниками партнерських компаній та формування ділової довіри; аргументовано проводити переговори із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та відповідної ділової мови у тому числі іноземної.

Навички управління інформацією. Здатність працювати з інформацією з використанням новітніх інформаційних технологій.

Соціальні та етичні зобов’язання. Дотримання  моральних принципів в управлінні організацією та  взаємодії з партнерами, усвідомлення соціальної та екологічної відповідальності бізнесу.

Турбота про якість. Здатність виконувати професійну діяльність відповідно до стандартів якості, а також  володіти засобами їх впровадження.

Фахові:

Глибокі знання та розуміння. Знання економічних законів та сучасних наукових методів організації та управління підприємствами різних організаційно-правових форм.

Діагностування стану організації. Вміння визначити критерії, які характеризують стан внутрішнього та зовнішнього середовища організації, визначити подальші перспективи її розвитку.

Застосування систем обліку та аудиту. Здатність збирати та обробляти фінансову інформацію, виявляти  загальні тенденції розвитку організації та передбачати її майбутні наслідки.

Математичні навички. Вміння відбирати та  застосовувати математичні й економетричні методи та моделі в управлінні бізнесом.

Експериментальні навички. Здатність проводити  самостійні експериментальні дослідження; описувати,  аналізувати, критично оцінювати та застосовувати отримані результати на практиці.

Розв’язання проблем. Здатність оперативно приймати нестандартні бізнес-рішення, розв’язувати широке коло проблем на основі системного підходу.

Обчислювальні навички. Здатність використовувати  відповідне програмне забезпечення (мови програмування,  пакети) для проведення економічних досліджень, володіння інформаційними та комп’ютерними технологіями.

Принципи психології та етики. Здатність до використання знань з психології та ділової етики при роботі з персоналом, партнерами та контрагентами.

Культура економіки. Здатність пояснити причинно-наслідкові зв’язки функціонування економічних систем на мікро- мезо- та макрорівнях.

Здатність до навчання. Здатність до безперервного  самостійного навчання, засвоєння нових знань, оволодіння  та обміну передовим досвідом ведення бізнесу, вміння його використовувати на практиці.

Розуміння принципів права. Здатність до тлумачення та роз’яснення законодавчих актів, що стосуються проблем управління бізнесом та персоналом.

 • Володіти навичками стратегічного та оперативного управління організацією та її структурними підрозділами
 • Вміти приймати управлінські рішення
 • Вміти застосовувати методи контролю та критерії оцінювання результативності діяльності організації
 • Володіти сучасними методами діагностики фінансово-господарського стану організації, розрахунку соціально-економічних показників, аналізу та оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність організацій з метою забезпечення їх адаптацію до змін
 • Вміти планувати потреби, підтримувати раціональну структуру та збалансованість матеріальних, фінансових і трудових ресурсів організації
 • Володіти методами прогнозування та сценарного планування для розробки бізнес-стратегії організації
 • Вміти розробляти стратегію розвитку в умовах конкуренції та діючих механізмів взаємодії із інфраструктурою ринку з метою забезпечення фінансової стійкості та ефективного функціонування організації
 • Вміти організовувати та реалізувати програми забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції на основі маркетингових досліджень
 • Володіти методами моделювання альтернативні варіанти розв’язання управлінських проблем організації з використанням сучасних комп’ютерних технологій
 • Вміти застосовувати різні методи залучення, оцінювання та стимулювання персоналу, формування кадрового резерву


Нормативні:

 • Менеджмент організації та адміністрування
 • Глобальна економіка
 • Корпоративне управління
 • Інноваційний менеджмент
 • Фінансовий менеджмент
 • Стратегічний менеджмент
 • Управління проектами.
 • Управління людськими ресурсами
 • Професійна іноземна мова

За вибором студента:

 • Управління бізнесом
 • Операційний менеджмент
 • Маркетинговий менеджмент
 • Інвестиційний менеджмент
 • Інституціональна економіка
 • Антикризовий менеджмент

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.