Освітні програми – Бакалавр – Право


Шифр галузіГалузь знаньКод і найменування спеціальностіСпеціалізаціяФакультет
08Право081 ПравоФінансове та господарське правоФакультет економіки та права

Профіль програми освітнього рівня бакалавр, спеціалізації «Фінансове та господарське право»

Тип диплома та обсяг програмиОдиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС
Вищий навчальний закладЧеркаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»
Акредитуюча інституціяАкредитаційна комісія України
Період акредитаціїПрограма ліцензована (ліцензія АЕ №636077 від 10.03.2015), акредитація в 2018 р.
Рівень програмиFQ­EHEA – перший цикл, QF­LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень

Надати юридичну освіту із широким доступом до працевлаштування та  подальшого навчання. Забезпечити формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі права, що передбачає широкі можливості реалізації зайнятості та розвитку кар’єри, засновані на здобутих студентам знаннях у галузі права.

Предметна область, напрям: право, фінансове та господарське право.
Фокус програми: загальна/спеціальна: Загальна вища юридична освіта. Акцент програми робиться на вивченні галузей матеріального та процесуального права, основ міжнародного та європейського права.
Спеціалізація – фінансове та господарське право. Акцент програми робиться на вивченні юридичних дисциплін, предмет яких охоплює діяльність фінансово-банківських установ та інших суб’єктів господарювання.
Орієнтація програми: Програма професійна прикладна. Структура програми передбачає оволодіння базовими знаннями які характеризують відповідні вміння, комунікації, автономність та відповідальність щодо кваліфікації правовідносин, аналізу нормативно-правових актів та інших джерел права, оцінки матеріалів судової та правозастосовної практики, підготовки юридичних документів.
Програма базується на загальновизнаних наукових результатах із врахуванням сучасного стану та перспектив розвитку правової системи України, а також орієнтує студентів основні можливості та напрями подальшого здобуття студентами юридичної освіти вищих рівнів.
Особливості програми: Поглиблене вивчення професійно-орієнтованих економічних дисциплін та ділової іноземної мови. Проведення частини занять з професійно-орієнтованих та вибіркових дисциплін під час судових засідань та на базі правоохоронних органів.

Працевлаштування: Для бакалаврів з права основними сферами працевлаштування є:
1) судові та правоохоронні органи: секретар суду, секретар судового засідання; державний виконавець;
2) органи державної влади та місцевого самоврядування: посади державної служби категорії В 6-9 рангів, посади службовців органів місцевого самоврядування;
3) суб’єкти господарювання: юрисконсульт, архіваріус, первинні посади фахівців та керівників у галузях загальної та юридичної компетенції;
4) самозайняті особи: приватний виконавець.
Продовження освіти: Можливість навчання за програмою другого рівня за спеціальностями 081 «Право», 082 «Міжнародне право» або спорідненими за магістерськими освітньо-науковими / освітньо-професійними програмами вищої освіти.

Підходи до викладання: лекції, практичні, семінарські та індивідуальні заняття, курсові роботи, міні-лекції, кейс-методи, робота в малих групах, ситуаційні завдання.
Система оцінювання: презентація індивідуальних завдань, проектів юридичних документів, звіти з практики, усні та письмові екзамени, диференційовані заліки, комп’ютерне тестування, публічний захист курсових робіт, комплексний державний екзамен з фаху.

Загальні:
Aнaліз тa синтeз: здaтність дo aнaлізу тa синтeзу із викoристaнням лoгічних aргумeнтів тa oбгрунтoвaних фaктів.
Гнучкість мислeння: нaбуття гнучкoсті мислeння, відкритoгo для зaстoсувaння нaбутих юридичних знaнь для вирішeння кoнкрeтнoї прaвoзaстoсoвнoї чи судoвoї спрaви, a тaкoж для зaстoсувaння стійких прaвoвих знaнь у пoвсякдeннoму житті.
Рoбoтa в кoмaнді: здaтність викoнувaти рoбoту в кoмaнді, включaючи здaтність взaємoдії з іншими члeнaми кoлeктиву тa викoнaння пoклaдeних функцій нaлeжним чинoм у встaнoвлeні стрoки.
Кoмунікaтивнa aктивність: здaтність eфeктивнo спілкувaтися, нaдaвaти нeoбхідну інфoрмaцію у стислій фoрмі уснo тa письмoвo із викoристaнням сучaсних інфoрмaційнo-кoмунікaційних тeхнoлoгій тa ділoвoю мoвoю, в т.ч. інoзeмнoю.
Нaвички пoпуляризaції: здaтність спілкувaтися із нeспeціaлістaми, включaючи фoрмувaння нaвичoк дo прaвoвoї прoсвітницькoї діяльнoсті.
Сoціaльні тa eтичні зoбoв’язaння: фoрмувaння стійких нaвиків сoціaльнoї відпoвідaльнoсті прoфeсійнoї діяльнoсті тa eтичних устaнoвoк у прoфeсійній діяльнoсті.
Уснe і письмoвe спілкувaння ріднoю мoвoю: уміння вeсти усну дискусію тa ділoвe листувaння, викoристoвувaти відпoвідну тeрмінoлoгію тa спoсoби вирaжeння думки в усній тa письмoвій фoрмaх дeржaвнoю мoвoю.
Знaння інoзeмнoї мoви: вільнe вoлoдіння, читaння, гoвoріння, письмo інoзeмнoю мoвoю, a у визнaчeних зaкoнoдaвствoм випaдкaх – мoвoю нaціoнaльнoї мeншини чи рeгіoнaльнoю мoвoю.
Фахові:
Аналітичні здібності: Здатність здійснювати правильну юридичну кваліфікацію конкретної судової чи правозастосовної справи, аналізувати норми чинного законодавства та матеріали судової практики, знаходити оптимальні способи подолання прогалин та колізій у праві.
Планувально-проективні здібності: Здатність визначати можливих варіантів розвитку конкретної судової чи правозастосовної справи, планування конкретних процесуальних чи інших юридично значущих дій та актів,
Організаційні здібності: Здатність організації: професійного добору працівників на вакантні робочі місця; наймання, переміщення та звільнення працівників, планування та розподіл функцій членів колективу, діяльність якого спрямовується на досягнення спільної юридично значущої мети.
Обліково-статистичні здібності: Здатність вести облік та систематизацію нормативно-правових актів, результатів розгляду судових справ, інших об’єктів правової статистики.
Контрольні здібності: Здатність контролювати законність вчинюваних юридично значущих дій, правильність оформлення та повноту змісту підготовлюваних процесуальних та інших юридично значущих документів.
Технологічні здібності: Здатність вести діловодство та виконувати інші завдання технологічного характеру, складати проекти договорів, актів, заяв, клопотань, протоколів, рішень, інших процесуальних та юридично значущих документів, зберігати службові документи та виконувати приписи щодо збереження державної, службової чи комерційної таємниці.
Інформаційно-комунікативні та консультаційні здібності: Здатність інформаційного обслуговування працівників організації, консультування працівників організації та інших визначених законодавством отримувачів правової інформації з питань законодавства та правової політики.


 • Здатність демонструвати знання та навики, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень прикладних, галузевих та міжгалузевих юридичних наук, здійснювати критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять сучасної юридичної науки;
 • тлумачити і правильно застосовувати норми матеріального та процесуального права;
 • вивчати, аналізувати й оцінювати обставини справи;
 • здійснювати правильну юридичну класифікацію;
 • відповідно чинного законодавства виносити рішення по юридичній справі;
 • здійснювати процесуально-документальне оформлення результатів розгляду юридичної справи, іншої юридичної документації;
 • вести юридичну статистику, здійснювати аналіз статистичних даних;
 • здійснювати заходи щодо усунення умов і причин юридичних деліктів у межах професійних обов’язків;
 • розробляти та формувати пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності юридичних, фізичних осіб, об’єднань громадян тощо;
 • здійснення контролю за відповідністю юридичних рішень чинному законодавству;
 • здійснювати повноваження відповідно до компетенції;
 • здійснювати контроль за реалізацією юридичних рішень;
 • використовувати стандартні форми та методи контролю;
 • застосовувати визначені юридичні процедури контролю;
 • визначати межі правосуб’єктності юридичних і фізичних осіб, об’єднань, громадських організацій у конкретних правовідносинах;
 • здійснювати заходи контролю відповідно до компетенції;
 • розробляти пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності установ, підприємств, організацій;
 • забезпечувати реалізацію конституції та законів України у випадку посягань на права і свободи, честь і гідність громадян, права держави, права юридичних осіб, об’єднань громадян тощо;
 • здійснювати оперативні організаційно-правові заходи щодо забезпечення виборчого процесу;
 • проводити оцінку легітимності юридичних процедур виборчого процесу;
 • сприяти реалізації правосуб’єктності учасників виборчого процесу щодо повноважень;
 • здійснювати легалізацію суб’єктів господарської та підприємницької діяльності, підприємств, установ організацій, громадських і благодійних організацій тощо;
 • здійснювати юридичне оформлення суб’єктивних прав і фактів;
 • посвідчувати акти громадянського стану;
 • використовуючи стандартні методи, здійснювати аналіз стану, системи локальних нормативних актів;
 • на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та аналізу стану локальної правотворчості оцінювати ефективність локальних нормативних актів;
 • складати проекти локальних нормативних актів відповідно до визначених засад регулювання;
 • проведення експертизи локального нормативного акту;
 • організаційно-технічний супровід погодження проекту локального нормативного акту та набрання локальними нормативними актами юридичної сили нормативного акту;
 • здійснювати систематизацію локальних нормативних актів;
 • давати консультації та роз’яснення з юридичних питань відповідно до компетенції;
 • складати проекти заяв, скарг та інших документів правового характеру;
 • давати консультації та роз’яснення з питань нотаріальної діяльності та вчинення нотаріальних дій відповідно до компетенції;
 • складати проекти нотаріальних та інших документів нотаріального провадження;
 • ведення діловодства та нотаріального архіву;
 • забезпечувати дотримання вимог і стандартів до організації праці, галузевих нормативних актів;
 • впроваджувати у професійну діяльність нові методики і науково-технічні досягнення;
 • використовувати комп’ютерні технології та спеціальну техніку;
 • формувати інформаційно-пошукові, реєстраційні та статистичні документи;
 • використовуючи оргтехніку, документально оформляти управлінські рішення, вести кореспонденцію;
 • давати відповіді на заяви та скарги громадян;
 • документально оформляти рух кадрів;
 • виконувати професійні обов’язки відповідно до принципів незалежності, верховенства права, законності, конфіденційності тощо;
 • сприяти здійсненню ідеї правосуддя у правовій державі;
 • застосовувати і виконувати правила етики юриста.


цикл дисциплін гуманітарної підготовки (30 кредитів ЄКТС, 12,50 % обсягу програми):

 • історія українського суспільства (1,67 %),
 • українська мова за професійним спрямуванням (1,25 %),
 • професійна іноземна мова (5,00 %),
 • філософія (2,08 %),
 • соціологія (1,25 %),
 • політологія (1,25 %);

цикл дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (7 кредитів ЄКТС, 2,92 % обсягу програми):

 • економічна теорія (1,67 %),
 • інформатика для юристів (1,25 %);

цикл дисциплін професійної підготовки (143 кредити ЄКТС, 59,58 % обсягу програми):

 • теорія держави та права (2,92 %),
 • вступ до спеціальності (1,25 %),
 • історія держави та права України (2,08 %),
 • історія держави та права зарубіжних країн (2,08 %),
 • конституційне право України (2,08 %),
 • адміністративне право (3,33 %),
 • основи римського приватного права (1,25 %),
 • судова риторика (1,25 %),
 • державне (конституційне) право зарубіжних країн (2,08 %),
 • цивільне та сімейне право (5,83 %),
 • кримінальне право (4,17 %),
 • безпека життєдіяльності (1,25 %),
 • трудове право (2,92 %),
 • господарське право (2,50 %),
 • цивільний процес (2,50 %),
 • кримінальний процес (2,50 %),
 • міжнародне приватне право (1,67 %),
 • адміністративне судочинство (2,08 %),
 • міжнародне право (2,08 %),
 • банківське право (2,08 %),
 • господарське процесуальне право (1,67 %),
 • фінансове право (3,33 %),
 • навчальна та виробнича практика (6,67 %);

цикл дисциплін вільного вибору студента (60 кредитів ЄКТС, 25,00 % обсягу програми):

 • гроші і кредит (1,25 %),
 • екологічне та земельне право (2,08 %),
 • природоресурсне право (2,08 %),
 • основи бухгалтерського обліку (1,25 %),
 • аналіз господарської діяльності підприємств (1,25 %),
 • правова статистика (1,25 %),
 • фінансова статистика (1,25 %),
 • аграрне право (1,25 %),
 • патентне право (1,25 %),
 • судова бухгалтерія (1,25 %),
 • судова медицина (1,25 %),
 • наукові основи боротьби зі злочинністю (2,50 %),
 • оперативно-розшукова та слідча діяльність (2,50 %),
 • банківська система (1,25 %), бюджетна система (1,25 %),
 • нотаріальне провадження (1,25 %),
 • інвестиційне право (1,25 %),
 • страхове право (1,67 %),
 • право соціального забезпечення (1,67 %),
 • міжнародний комерційний арбітраж (1,25 %),
 • комерційне право (1,25 %),
 • виконавче провадження (1,25 %),
 • кримінально-виконавче право (1,25 %),
 • основи права Європейського Союзу (1,25 %),
 • правові основи євроінтеграції (1,25 %),
 • митне право (1,25 %),
 • транспортне право (1,25 %),
 • міжнародне економічне право (1,25 %),
 • міжнародні відносини (1,25 %),
 • антимонопольне право (1,25 %),
 • корпоративне право (1,25 %)
 • Факультативне вивчення: фізичне виховання.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.