Освітні програми – Бакалавр – Фінанси та кредит


Шифр галузіГалузь знаньКод і найменування спеціальностіСпеціалізаціяФакультет
07Управління та адміністрування072 Фінанси, банківська справа і страхуванняФінансиФінансово-кредитний

Профіль програми освітнього рівня бакалавр, спеціалізації «Фінанси»

Тип диплома та обсяг програмиОдиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС
Вищий навчальний закладЧеркаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»
Акредитуюча інституціяАкредитаційна комісія України
Період акредитаціїСертифікат серія НД – ІI № 1153758 від 14.05.2012 р. Термін дії 01.07.2017р.
Рівень програмиFQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень

Підготовка фахівців, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками і вміють їх застосовувати, з метою забезпечення та ефективної організації фінансового посередництва, страхування, банківської діяльності, управління та нагляду у сфері оподаткування та державного управління, організації діяльності фінансових служб місцевих органів влади, підприємств та установ різних форм власності і господарювання.

Предметна область, напрям: Фінанси, банківська справа і страхування. Акцент на фінансах підприємтв та фінансово-кредитних установ, але робота в одній чи в кількох пов’язаних областях є обов’язковою.  Цикл гуманітарної та загальноекономічної підготовки (36%), цикл професійної та практичної підготовки (64%).
Фокус програми: загальна/спеціальна: Загальна програма «Фінанси, банківська справа та страхування». Спеціалізація «Фінанси».
Орієнтація програми: Програма освітньо-професійна.
Особливості програми: Програма націлена на отримання студентами необхідного обсягу знань та практичних навичок необхідних спеціалістам фінансової сфери для аналізу та вирішення питань, що виникають в процесі функціонування економічних суб’єктів. Стажування на підприємствах, організаціях та ВНЗ закордоном.

Працевлаштування: Працевлаштування в установах фінансових посередників, органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах і організаціях усіх форм власності:

 • Економіст чи консультант з економічних та фінансових питань
 • Економіст-фінансист підприємства будь-якої галузі, економіки, банківської установи, страхової компанії
 • Дилер та брокер (посередник) із заставних та фінансових операцій
 • Страховий агент
 • Експерт з оцінки рухомого і нерухомого майна
 • Фахівець фіскальної служби
 • Фахівець інвестиційних та недержавних пенсійних фондів
 • Бухгалтер та касир-експерт
 • Заступник директора (керівника) з фінансів
 • Начальник фінансового відділу
 • Керівник малого підприємства
 • Викладач

Продовження освіти: Можливість навчатися за програмами другого циклу (магістратура) за цією ж галуззю знань, що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра, або ж суміжною.

Підходи до викладання: Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна  робота на основі опрацювання підручників і конспектів, консультації із викладачами, курсові роботи, навчально-ознайомча, навчальна та виробнича практика.
Підходи та технології навчання: диференційований підхід; особистісно орієнтований підхід (сприятливе освітнє середовище, мотивація до навчання, вибір змісту навчання, формування навичок самоконтролю, досягнення успіху в самореалізації тощо); інформаційні технології («ЛІГА:ЗАКОН», «1С: Бухгалтерія», «1С: Підприємство 8.2», АБС «Б2», «Project Expert», «Податкова звітність» тощо); імітаційні технології; дослідницькі технології; дистанційні технології на платформах СДО «Прометей», «MOODLE».
Система оцінювання: Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється згідно Положення ДВНЗ «Університет банківської справи» СУЯ-2015 «Порядок оцінювання успішності здобувачів вищої освіти» за 100-бальною системою з переведенням у систему оцінок за національною шкалою, а також забезпечення ранжування досягнень за шкалою ECTS-рейтинг (ECTS-Grade).
Методи оцінювання: усно; письмово; з використанням тестів; за рахунок комбінації будь-яких із зазначених вище методів.
Види контролю: попередній, поточний, підсумковий, атестація (державний екзамен з дисциплін за фаховим спрямуванням)
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестування, есе, презентації, заліки, екзамени, захист курсових робіт, захист практики.

Загальні:

 • Здатність до аналізу та синтезу економічних процесів на засадах логічних аргументів та перевірених фактів. Уміння виявляти, аналізувати і структурувати проблеми у діяльності підприємств та фінансово-кредитних установ та розробляти раціональні управлінські рішення
 • Здатність до аналізу вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності
 • Здатність використовувати економіко-математичні методи для розв’язання завдань професійній діяльності
 • Здатність працювати з інформацією, вміння створювати бази даних, використовувати сучасні інформаційні технології та комп’ютерні мережі
 • Здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою, знання іншої мови (мов)
 • Здатність до самоосвіти і підвищення кваліфікації, навчання та перевірка знань і кваліфікації персоналу
 • Здатність до самостійної праці, прийняття управлінських рішень і відповідальності
 • Здатність до системного мислення, критики й самокритики
 • Здатність розуміти та сприймати етичні норми поведінки, вміння працювати у колективі та команді, проводити виховну діяльність в колективі співробітників

Фахові:

 • Здатність фахово застосовувати теоретичні знання у практичній підприємницький діяльності, розробляти програму фінансового дослідження, коректно та релевантно використовувати дослідницькі методики, діагностувати фінансовий стан та фінансові результати діяльності суб’єктів підприємництва, оцінювати інвестиційний портфель фінансових посередників, розробляти персональні, індивідуальні і корпоративні програми страхового захисту та визначати їх фінансову складову
 • Здатність використовувати сучасні методи і моделі в системі фінансової діагностики та фінансового прогнозування діяльності суб’єктів підприємництва.
 • Здатність розробляти і впроваджувати комп’ютерні програми та використовувати існуючі.
 • Здатність сприймати новоздобуті знання в області фінансів, банківської справи та страхування та інтегрувати їх із уже наявними. Здатність зорієнтуватися на рівні спеціаліста в певній вузькій області фінансів, яка лежить поза межами вибраної спеціалізації.
 • Здатність комунікувати з колегами з даної області щодо наукових досягнень, як на загальному рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та англійською мовами. Здатність розуміти шляхи практичного використання комунікаційних нави¬чок, ефективно застосовуючи комунікаційні концепції.
 • Здатність формулювати (роблячи презентації, або представляючи звіти) нові гіпотези та наукові задачі в області фінансів, банківської справи та страхування, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язку, беручи до уваги наявні ресурси.
 • Здатність аналізувати шляхи, якими викладацькі навички використовуються на практиці, ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції.


 • Уміння здійснювати операції аналізу, класифікації, узагальнення та порівняння у фінансовій сфері функціонування  суб’єктів господарювання із застосуванням надбань сучасної світової та вітчизняної науки
 • Уміння застосовувати теоретико-методичні та практичні інструменти у дослідженні сучасних фінансово-економічних процесів та явищ
 • Уміння виявляти та класифікувати фінансові  проблеми за критеріями їхніх носіїв, сфер суспільного життя, засобів вирішення
 • Уміння організувати роботу щодо оптимізації складу витрат, пошуку джерел їх зниження, формування ефективних шляхів їх фінансування; здійснення контролю за всіма стадіями формування витрат та їх планування; здійснення фінансового контролю за рівнем собівартості продукції та напрямками її зниження
 • Уміння управляти прибутком і рентабельністю; проводити кластерний аналіз формування прибутку на підприємстві; здійснювати контроль за розподілом і використанням прибутку. Уміти розраховувати оптимальні норми розподілу прибутку, визначати його внутрішні темпи росту з урахуванням впливу норми розподілу прибутку на дивіденди
 • Уміння здійснювати фінансові розрахунки виручки від реалізації продукції і позареалізаційних доходів; обґрунтовано обчислювати вхідні та вихідні параметри грошового потоку; встановлювати ціни на продукцію (роботи, послуги) з використанням діючих методів ціноутворення. Визначати вплив знижок та націнок на грошові доходи
 • Уміння розрахувати фінансові потреби коштів для забезпечення поточної фінансово-господарчої діяльності підприємства; провести аналіз-прогноз та практичний розрахунок шляхів зменшення валових витрат і збільшення прибутку підприємства
 • Уміння визначати оптимальні шляхи інвестиційної діяльності; проводити розрахунок внутрішньої норми окупності інвестиційного проекту. Застосовувати науково-обґрунтовані методи обчислення прибутковості інвестицій у цінні папери, в тому числі і державні цінні папери. Уміння прогнозувати економічні наслідки даних інвестиційних рішень
 • Уміння фінансувати видатки державного бюджету; вести облік касового виконання державного бюджету; складати звітність про стан виконання державного та зведеного бюджетів; здійснювати управління наявними коштами державного бюджету, та коштами державних позабюджетних фондів у межах видатків, установлених на відповідний період; здійснювати контроль за надходженням і використанням коштів державних позабюджетних фондів; розроблювати нормативно-методичні документи з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів
 • Уміння проводити страхування майна підприємств, визначати страхову суму з урахуванням особливостей об’єкта
 • Уміння здійснювати страхування професійної відповідальності: пред’явлення претензій особам за наслідки помилок, допущених ними під час виконання професійних обов’язків, вказаних у страховому полісі; уміти правильно визначити розмір відповідного страхового відшкодування
 • Уміння надавати обґрунтовані висновки стосовно реального фінансового стану об’єкта дослідження
 • Уміння розробляти інвестиційно-інноваційні плани розвитку суб’єктів підприємництва опираючись на вітчизняні нормативні документи та враховуючи світовий досвід
 • Уміння здійснювати моніторинг, котролінг та діагностику перебігу та результатів діяльності суб’єктів підприємництва
 • Уміння здійснювати контроль за виконанням бюджетів  суб’єктів підприємницької діяльності
 • Уміння проводити оцінку ефективності управління інвестиційним портфелем
 • Уміння розробляти та формувати пропозиції щодо усунення недоліків у фінансовому забезпеченні діяльності суб’єктів господарювання
 • Уміння оцінювати ефективність фінансової діяльності суб’єктів підприємництва на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та аналізу
 • Уміння впроваджувати у професійну діяльність нові методики і науково-технічні досягнення
 • Уміння складати бухгалтерську та оперативну звітність, обчислювати показники господарсько-фінансової діяльності підприємства, організації та установи. Уміти використовувати звітність як інструмент фінансового аналізу і управління фінансами підприємства
 • Уміння користуватися (читати, писати, перекладати) іноземними мовами в межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики
 • Уміння застосовувати інформаційні технології, електронні носії, Інтернет-ресурси у професійній діяльності


 • Історія українського суспільства (4 кредити ЄКТС);
 • Українська мова за професійним спрямуванням (3 кредити ЄКТС);
 • Професійна іноземна мова (12 кредитів ЄКТС);
 • Філософія (5 кредитів ЄКТС);
 • Політична та правова культура (6 кредитів ЄКТС);
 • Математика для економістів (12 кредитів ЄКТС);
 • Інформатика для економістів (8 кредитів ЄКТС);
 • Економічна теорія (13 кредитів ЄКТС);
 • Економіко – математичні методи та моделі (8 кредитів ЄКТС);
 • Регіональна економіка (4 кредити ЄКТС);
 • Економіка підприємства (5 кредитів ЄКТС);
 • Менеджмент (4 кредити ЄКТС);
 • Маркетинг (4 кредити ЄКТС);
 • Фінанси підприємств (6 кредитів ЄКТС);
 • Гроші і кредит (4 кредити ЄКТС);
 • Фінанси (6 кредитів ЄКТС);
 • Бухгалтерський облік (4 кредити ЄКТС);
 • Безпека життєдіяльності (3 кредити ЄКТС);
 • Соціологія (3 кредити ЄКТС);
 • Статистика (4 кредити ЄКТС);
 • Міжнародна економіка (4 кредити ЄКТС);
 • Фінансовий аналіз (4 кредити ЄКТС);
 • Інформаційні системи і технології (4 кредити ЄКТС);
 • Банківські операції (4 кредити ЄКТС);
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини (4 кредити ЄКТС);
 • Державні фінанси (6 кредитів ЄКТС);
 • Фінансовий ринок (6 кредитів ЄКТС);
 • Фондовий ринок (4 кредити ЄКТС);
 • Страхування (4 кредити ЄКТС);
 • Оподаткування (4 кредити ЄКТС);
 • Навчальна практика (16 кредитів ЄКТС).

 • Основи наукових досліджень (3 кредити ЄКТС);
 • Етика і естетика (3 кредити ЄКТС);
 • Мотивація та конфліктологія (3 кредити ЄКТС);
 • Господарське законодавство (4 кредити ЄКТС);
 • Психологія підприємницької діяльності (3 кредити ЄКТС);
 • Історія економічної думки (4 кредити ЄКТС);
 • Економічний аналіз (3 кредити ЄКТС);
 • Автоматизована обробка даних (3 кредити ЄКТС);
 • Аудит (3 кредити ЄКТС);
 • Психологія професійного розвитку (3 кредити ЄКТС);
 • Системи обробки економічної інформації (3 кредити ЄКТС);
 • Інвестування (4 кредити ЄКТС);
 • Фінансова математика (4 кредити ЄКТС);
 • Фінансовий облік (4 кредити ЄКТС);
 • Фінансовий облік у банку (4 кредити ЄКТС);
 • Ризикологія (3 кредити ЄКТС);
 • Інформаційні технології фінансових установ (3 кредити ЄКТС);
 • Платіжні системи (3 кредити ЄКТС);
 • Інформаційні системи в менеджменті (3 кредити ЄКТС);
 • Міжнародні фінанси (3 кредити ЄКТС);
 • Інформаційні технології в обліці та аудиті (3 кредити ЄКТС);
 • Фінансово-банківська статистика (5 кредитів ЄКТС);
 • Страхові послуги (4 кредити ЄКТС);
 • Місцеві фінанси (4 кредити ЄКТС);
 • Менеджмент в банку (4 кредити ЄКТС);
 • Математичні методи і моделі в управлінні та економіці
 • Корпоративні фінанси (5 кредитів ЄКТС);
 • Фінансова діяльність суб’господарювання (5 кредитів ЄКТС);
 • Інвестиційне кредитування (5 кредитів ЄКТС);
 • Звітність підприємств (4 кредити ЄКТС);
 • Аналіз фінансового ринку (4 кредити ЄКТС);
 • Банківське право (4 кредити ЄКТС);
 • Фінансове право (4 кредити ЄКТС);
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика  (4 кредити ЄКТС);
 • Операції на фондовому ринку (4 кредити ЄКТС);
 • Технологія продажу фінансових продуктів (4 кредити ЄКТС);
 • Технології банківського обслуговування (4 кредити ЄКТС);
 • Правове забезпечення суб’господарювання (4 кредити ЄКТС);
 • Аналіз банківської діяльності (4 кредити ЄКТС);
 • Облік у бюджетних установах (4 кредити ЄКТС);
 • Управлінський облік (4 кредити ЄКТС);
 • Фінанси зарубіжних корпорацій (4 кредити ЄКТС);
 • Фінансова безпека (4 кредити ЄКТС);
 • Інвестиційний аналіз (4 кредити ЄКТС);
 • Аналіз інвестиційних проектів (4 кредити ЄКТС);
 • Проектне фінансування (4 кредити ЄКТС);
 • Проектний аналіз (4 кредити ЄКТС);
 • Біржова діяльність (4 кредити ЄКТС);
 • Фінанси домогосподарств (4 кредити ЄКТС);
 • Менеджмент витрат (4 кредити ЄКТС);
 • Цінова політика та управління витратами підприємства (4 кредити ЄКТС);
 • Операції кредитних спілок (4 кредити ЄКТС).

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.