Кафедра обліку і оподаткування

Кафедра обліку і оподаткування

Навчальний процес на кафедрі обліку і оподаткування забезпечують 2 доктори економічних наук, професор, 6 кандидатів економічних наук та викладач.

Спеціальність „Облік і аудит“ акредитовано найвищим у державі четвертим рівнем акредитації.

Кафедра проводить підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

бакалавр – базова вища освіта, яка дозволяє займати первинні посади спеціаліста з напрямку „Економіка та підприємництво“ (бухгалтер, економіст, ревізор, податковий інспектор);

магістр – повна вища освіта, яка дозволяє займати посади професіонала з напряму „Економіка та підприємництво“ (додатково до вище названих посад – викладач середнього навчального закладу, асистент, викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник в галузі економіки, бухгалтерського обліку, аудиту).

Підготовка фахівців здійснюється в межах магістерських програм „Облік, аналіз і аудит небанківських фінансових установ“ та „ Обліково-аналітичне забезпечення управління суб’єктами господарювання“, що забезпечує підготовку облікових кадрів для фінансового сектору: кредитних спілок, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над високим фаховим рівнем викладання. Зокрема, викладачі проводять семінари для бухгалтерів, а також беруть участь в семінарах і програмах з актуальних проблем практики ведення бухгалтерського обліку в різних галузях економіки.

Навчальний процес повністю спрямований на підготовку сучасного фахівця з бухгалтерського обліку. Зокрема, для оволодіння студентами комп’ютерними бухгалтерськими програмами задіяно дві комп’ютерні аудиторії, що працюють у мережі Інтернет, мультимедійні засоби навчання. Під час навчання студенти на високому рівні опановують навики роботи з кількома програмними продуктами, що забезпечує їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Студенти представляють Університет на фахових олімпіадах. Студенти протягом останніх п’яти років одні з кращих на Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності „Облік і аудит“. На Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності „Облік і аудит“ протягом останніх шести років студенти кафедри займають місця у першій 20-ці кращих з більш ніж 120 учасників 60 вищих навчальних закладів України ІІІ-IV рівня акредитації, а у 2010 р. здобули диплом ІІІ ступеня, у 2011 р. – 28 та 32 місця зі 153 учасників, у 2012 р. – 23, 56 та 134 місця зі 189 учасників, у 2014 р. – 2 місце з 98 учасників, у 2016 р. – диплом ІІ та ІІІ ступеня. Важливим заохоченням для успішного навчання є можливість для кращих випускників продовжити навчання в аспірантурі Університету банківської справи.

Контактні дані:

koa@cibs.ubs.edu.ua

м. Черкаси, вул. Чорновола, 164

Шинкаренко Ольга Миколаївна, в.о. завідувача кафедри, доцент

koa_shynkarenkoКандидат економічних наук, доцент.

Має досвід практичної роботи в сфері бухгалтерського обліку, організації наукової роботи кафедри.
Є автором і співавтором понад 60 науково-методичних праць, у т.ч. навчальних посібників з грифом МОН України.

Основні публікації:

 1. Шинкаренко О.М. Методичні засади аналізу балансу банку // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. Збірник наукових праць. – 2013. – № 3 (18). – С. 245-251
 2. Шинкаренко О.М., Костенецький Є.В. Методичне забезпечення аналізу конкурентоспроможності регіонів // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 25 – Кіровоград: КНТУ, 2014. – 472 с. – С. 335-340.
 3. Шинкаренко О.М. Підвищення соціально-економічної ефективності розвитку регіону: монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Р.Ф. Пустовійта. – К.: УБС НБУ, 2015. – 442 с. – С. 381-398.
 4. Шинкаренко О.М. Особливості здійснення товарообмінних операцій в сучасних економічних умовах / Н.М. Бразілій, О.М. Шинкаренко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 27. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – 364 с. – С. 212-218.
 5. Шинкаренко О.М. Методичні аспекти аналізу фінансових результатів страхових компаній / О.М. Шинкаренко, Н.М. Бразілій,  // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 28. – Кіровоград: КНТУ, 2015
 6. Шинкаренко О.М. Особливості діяльності кредитних спілок та їх місце у фінансово-кредитній системі / О.М. Шинкаренко, О.С. Шведенко // Електронне Наукове Фахове Видання Міжнародний науково-практичний журнал “Фінансовий простір” • №2 (18) • 2015

Рогова Наталія Василівна, доцент кафедри

koa_rogova

Кандидат економічних наук, доцент

Має досвід практичної роботи в сфері підприємницької діяльності.
Є автором і співавтором понад 32 науково-методичних праць, зокрема, 11 публікацій у фахових виданнях.
Протягом трьох останніх років здійснює підготовку студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності “Облік та аудит”, здійснює керівництво науково-дослідної роботи студентів в сфері особливостей галузевого обліку.

Основні публікації:

 1. Рогова Н.В. Міжнародна економічна інтеграція як фактор ціноутворення та ціногрегулювання на внутрішньому ринку [Текст] / Н. В. Рогова // Фінансовий простір. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012. Вип. №4 (8). – С. 11-14 – Режим доступу: http: // fp.cibs.ck.ua
 2. Рогова Н.В. Аналіз форм та методів державного регулювання цін та процесів ціноутворення / Н.В. Рогова // Фінансовий простір. – 2014. – №1(13). – Режим доступу: http://fp.cibs.ck.ua
 3. Рогова Н.В., Воляник Г.М. Вплив якості підготовки фахівців з обліку і аудиту на обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки субєктів господарювання. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – Випуск 2
 4. Н. Роговая, Г. Воляник Качество учетной информации как составляющая эффективности деятельности субъектов хозяйствования государственного сектора // «Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii», conferință științifică internațională (2015; Chișinău). Сonferință științifică internațională «Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii»: Culegere de articole selective, 25-26 sept., 2015 / comitetul red.: Belostecinic Grigore [et. al.]. – [Chișinău]: ASEM, 2015. – P. 216-219. ISBN 978-9975-75-714-0. Vol. 3. – 2015 – [Режим доступу]. – http://www.ase.md/files/publicatii/electronice/25092015_3.pdf

Остап’юк Наталія Анатоліївна, професор кафедри

koa_ostapjuk

Доктор економічних наук, професор

Сертифікований аудитор з 2005 року.
Нагороджена Подякою Міністерства фінансів України (2010 р.), Аудиторської палати України (2011 р.). Лауреат конкурсу «Кращий викладач-науковець Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)» за підсумками 2013/2014 н. р.
Є автором і співавтором 7 монографій, 5 навчальних посібників та підручника, понад 15 навчально-методичних видань та понад 50 наукових праць у фахових виданнях з обліку і аудиту.
Має досвід практичної роботи в органах Державного казначейства України, викладання семінарів для бухгалтерів, аудиторів, брала участь у проведенні VII Всеукраїнського бухгалтерського конгресу (2013 р.).

Основні публікації:

 1. Остапюк Н.А., Гойло Н.В. Методика бухгалтерского учета внутригрупповых расчетов: направления развития // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. Теоретический и научно-практический журнал. – Вып. 3 (38). – 2013. – С. 219-223.
 2. Остап’юк Н.А. Документальне забезпечення витрат на рекламу суб’єкта господарювання // Остап’юк Н.А., Лисюк О.В. // Електронне наукове фахове видання «Економіка: реалії часу»
 3. Остап’юк Н.А., Іванюта О.В. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління накладними витратами підприємства // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. Збірник наукових праць. – 2013. – № 3 (18). – С. 240–245
 4. Остапюк Н.А. Уголовная ответственность юридических лиц за правонарушения, совершаемые в сфере хозяйствования // Остапюк Н.А., О.В. Процюк // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – Вип. 35 (224)/2013. – Москва, 2013. – С. 51-56
 5. Остап’юк Н.А. Наслідки декриміналізації товару як предмету контрабанди // Остап’юк Н.А., Процюк О.В. // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. Випуск 42. – 2013. – С. 180-185
 6. Остап’юк Н.А. Концептуальні засади бухгалтерського обліку в державному секторі: проблеми розвитку // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Спецвипуск. Том 2. – 2013. – С. 43-45
 7. Остап’юк Н.А. Актуальні проблеми облікового відображення впливу інфляції [Електронний ресурс] / Н.А. Остап’юк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 1 (11). – С. 76-82. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n1.html
 8. Остап’юк Н.А. Фінансові ресурси як предмет злочину: економіко-правовий аналіз / Н.А. Остап’юк, О.В. Процюк // Фінансовий простір: Міжнародний науково-практичний журнал / ЧІБС УБС НБУ (м. Київ). – Черкаси. – 2014. – №2 (14). – Режим доступу: http: // fp.cibs.ck.ua.
 9. Остап’юк Н.А., Каменецька В. Поєднання бухгалтерського та податкового обліку // Фінансовий простір. – 2015. – № 2 (18). – С. 219-226 – Режим доступу: http://fp.cibs.ck.ua/files/1502/wholetext.pdf (Вид. ВАК)
 10. Давидюк Т.В., Остап’юк Н.А., Петренко Н.І., Малахов В.А. Бухгалтерський облік у системі управління людським капіталом суб’єктів підприємництва // «Економічний часопис ХХІ століття» (цитований в базі Scopus). – 2015. – № 1-2. – С. 102-105
 11. Остап’юк Н.А. Фінансова звітність ломбардів: шляхи гармонізації звітних даних // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2015. − № 1 (22). – С. 103-107

Гедз Михайло Йосипович, професор кафедри

koa_gedz

Доктор економічних наук, професор

Сертифікований аудитор з 1996 року.
Фахівець з міжнародних стандартів фінансової звітності за курсом ACCA DipIFR (рос.) (2008 р.)
Нагороджений знаком “Відмінник освіти України” (2007 р.) та Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2006 р.), Почесною грамотою та пам’ятною срібною монетою Національного банку України (2008 р.).
Переможець конкурсу “Кращий викладач року Університету банківської справи Національного банку України” за підсумками 2009-2010 н.р.
Лауреат конкурсу «Кращий викладач-науковець УБС НБУ» за підсумками 2010-2011 н.р.
Є автором і співавтором 6 монографій, 5 навчальних посібників, 48 навчально-методичних видань та понад 80 наукових праць у фахових виданнях з обліку і аудиту, регіональної економіки.

Основні публікації

 1. Гедз М. Й. Стратегія модернізації регіональних економічних систем: методологія і практика: монографія / М. Й. Гедз. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 496 с.
 2. Гедз М. Й. Інструментарій нарощування ресурсів модернізаційного потенціалу регіону / М. Й. Гедз // Вісник Одеського національного університету. – Том 19. Вип. 3/3. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 79-82. – (Серія: Економіка).
 3. Гедз М. Й. Формування науково-інноваційної сфери в регіонах / М. Й. Гедз // Економіка. Фінанси. Право, 2014. – № 10. – С. 72-80.
 4. Гедз М. Й. Еволюція розвитку теорії модернізації  / М. Й. Гедз // Економічний простір : зб. наук. пр. / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. – Д.: ПДАБА, – № 10. – С. 78-86 Гедз М.Й. Основи модернізації економічного простору регіонів / М. Гедз // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Вип. 36. – Ч. І, т. 2. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – С. 77–81. – (Серія: Економічні науки).
 5. Гедз М.Й. Підвищення соціально-економічної ефективності розвитку регіону: монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Р.Ф. Пустовійта. – К.: УБС НБУ, 2015. – 442 с. – С. 77-130.
 6. Mykhailo Gedz. Regulation of Structural Changes in the Economy of Ukraine / Mykhailo Gedz // Przedsiębiorstwo i Finanse. Kwartalnik Wydziału Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2015. – № 2 (9). – S. 69-77
 7. Гедз М.Й. Методичні основи створення внутрішньофірмових стандартів аудиторської діяльності / М.Й. Гедз // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2015. – № 1 (69, частина 2). – С. 130-135. – (Серія: Економічні науки).
 8. Гедз М.Й. Податкова звітність як елемент інтегрованої звітності підприємства: теоретико-практичні питання формування / М.Й. Гедз, І. Дземішкевич // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол.: Башнянин Г.І., Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – Вип. 49. – С. 44-51. – (Серія економічна).

Лютова Ганна Михайлівна, доцент кафедри

koa_liutova

Кандидат економічних наук, доцент

Фахівець з міжнародних стандартів фінансової звітності за курсом ACCA DipIFR (рос.) (2009 р.)
Закінчила Київський торгівельно-економічний університет у 1980 році за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності».
Має досвід практичної роботи в сфері підприємницької діяльності.
Є автором та співавтором понад 70 науково-методичних праць, у т.ч. 3 монографій. У складі авторського колективу бере участь у наукових дослідженнях.
Під керівництвом Лютової Г.М. підготовлені студентські наукові роботи, які відзначені дипломами І і ІІ ступеня на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт за напрямом «Бухгалтерський облік і аудит», здійснює керівництво аспірантами.

Основні публікації

 1. Лютова Г.М., Гончаренко О.О. Власний капітал кредитних спілок: особливості його формування, використання та обліку // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Випуск 3 (15) Т. 1, 2009. – С. 9-22.
 2. Лютова Г.М., Медвідь С.В. Дослідження предмету бухгалтерського обліку //Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» – 2012. – № 2 (6) – C. 93-97
 3. Лютова Г.М., Ломовацька К.В. Проблеми відображення витрат у звітності кредитних спілок // Фінансовий простір [Текст]: міжнародний науково-практичний журнал / Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – м. Черкаси. – № 2 (2) 2011. – с. 114-121
 4. А.Лютова. Отчетность кредитних союзов в Украине //Conferinta stiintifica international Competitivitatea si snovarea in economia cunoasterii 25-26 septembrie 2015. С.219-226
 5. Katerina V. Romanchuk, Galina M.Lyutova Methodological aspects of  accounting  of income in insurance companies / Czasopismo naukowe sopockiey szkoly wyzszej. Przestrzen ekonomsa spoleczenstwo/ Sopocka szkola wyzsza. Sopot. Polska, space economy society numer 6/11/2014. С. 113-120.

Гончаренко Олена Олексіївна, доцент кафедри

koa_goncharenko

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж науково-педагогічної роботи – 15 років.
Є автором і співавтором більше 43 науково-методичних праць, зокрема 2 монографій та 2 навчально-методичних посібника з грифом МОН України
Під керівництвом Гончаренко О.О. підготовлено студентські наукові роботи, які визнавались найкращими та відзначені дипломами І ступеня на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт за напрямом “Бухгалтерський облік і аудит”.

Основні публікації:

 1. Гончаренко О.О., Саюн А.О. Нормування виробничих запасів, як основа управління підприємством // Науковий журнал «Вісник СУЕМ» № 2. 2009. – с. 319-325.
 2. Гончаренко О.О., Ярмош О.А. Методологічні аспекти обліку фінансових результатів кредитних спілок // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Випуск 3 (15) Т. 1, 2009. – С. 153-158.
 3. Гончаренко О.О., Лютова Г.М. Власний капітал кредитних спілок: особливості його формування, використання та обліку // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Випуск 3 (15) Т. 1, 2009. – С. 9-22.
 4. Гончаренко О.О. Трансформація облікових систем і звітності країн – колишніх учасниць СРСР. // Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» – 2011. – № 4 (8) – C. 84-92 – Режим доступу: http: // fp.cibs.ck.ua
 5. Гончаренко О.О., Дземішкевич І.О. Особливості формування звітності кредитних спілок // Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» – 2011. – № 3 (7) – C. 77-89 – Режим доступу: http: // fp.cibs.ck.ua
 6. Гончаренко О.О., Гоголь Т.А. Особливості обліку та формування звітності страхових компаній // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: Зб. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – №1 (48). – С. 411-425
 7. Гончаренко О.О., Нагайчук Н.Г.Фінанси страхових компаній: навч. посібник / Н.Г. Нагайчук, О.О. Гончаренко. – К.: УБС НБУ, 2010. – 527 с.
 8. Гончаренко О.О., Лук’янець О.В. Оцінка якості фінансової звітності // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. Збірник наукових праць. – 2013. – № 3 (18). – С. 266-271
 9. Гончаренко О.О., Дземішкевич І.О. Фінансові звіти кредитних спілок та особливості їх аналізу / О.О. Гончаренко, І.О. Дземішкевич // Фінансовий простір: Міжнародний науково-практичний журнал / ЧІБС УБС НБУ (м. Київ). – Черкаси. – 2014. – №1 (13). – Режим доступу: http: // fp.cibs.ck.ua.
 10. Гончаренко О.О., Саюн А.О., Рогова Н.В., Давидюк Т.В. Управлінський облік: навч. посібник / О.О. Гончаренко, Т.В. Давидюк, А.О.Саюн, Н.В. Рогова К.: УБС НБУ, 2014. – 432 с.
 11. Гончаренко О.О., Лук’янець О.В. Доступність, формалізація та змістовність фінансової звітності страховиків // Науково-практичний журнал «Вісник Української академії банківської справи». 2015. – № 1 (38). – С. 124-132.
 12. Goncharenko Elena, Lukianets Elena. The quality of Financial statements of insures in Ukraine «Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii», conferință științifică internațională (2015; Chișinău). Сonferință științifică internațională «Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii»: Culegere de articole selective, 25-26 sept., 2015 / comitetul red.: Belostecinic Grigore [et. al.]. – [Chișinău]: ASEM, 2015. – P. 226-231. ISBN 978-9975-75-714-0. Vol. 3. – 2015 – [Режим доступу]. – http://www.ase.md/files/publicatii/electronice/25092015_3.pdf
 13. RENKAS, Jurij; GONCHARENKO, Olena; LUKIANETS, Olena. Quality of financial reporting: approaches to measuring. International Journal of Accounting and Economics Studies, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 1-5, dec. 2015. ISSN 2309-4508. Available at: <http://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/5509>. Date accessed: 10 Dec. 2015. doi:http://dx.doi.org/10.14419/ijaes.v4i1.5509

Лук’янець Олена Вікторівна, доцент кафедри

Кандидат економічних наук

Має у своєму доробку 28 наукових публікацій, у тому числі співавтор 3 монографій.
У 2014 р. захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Методичні засади забезпечення стійкості фінансової системи країни».
З 2007 року є внутрішнім аудитором системи управління якістю за ДСТУ ISO 9001-2001 – фахівець з якості.
Основні публікації:

 1. Лук’янець О.В. Методичні підходи до визначення індикаторів фінансової стійкості домогосподарств // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Випуск 3 (15) Т. 1, 2009. – С. 77-82.
 2. Лук’янець О.В. Рівень економічної свободи України // Міжнародний науково-практичний журнал ЧІБС УБС НБУ «Фінансовий простір». № 3 (7), 2012. – 86 с. – С. 49-53.
 3. Лук’янець О.В., Гончаренко О.О. Оцінка якості фінансової звітності // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. Збірник наукових праць. – 2013. – № 3 (18). – С. 266-271
 4. Лук’янець О.В., Гончаренко О.О. Доступність, формалізація та змістовність фінансової звітності страховиків // Науково-практичний журнал «Вісник Української академії банківської справи». 2015. – № 1 (38). – С. 124-132.
 5. Lukianets Elena, Goncharenko Elena The quality of Financial statements of insures in Ukraine «Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii», conferință științifică internațională (2015; Chișinău). Сonferință științifică internațională «Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii»: Culegere de articole selective, 25-26 sept., 2015 / comitetul red.: Belostecinic Grigore [et. al.]. – [Chișinău]: ASEM, 2015. – P. 226-231. ISBN 978-9975-75-714-0. Vol. 3. – 2015 – [Режим доступу]. – http://www.ase.md/files/publicatii/electronice/25092015_3.pdf
 6. RENKAS, Jurij; GONCHARENKO, Olena; LUKIANETS, Olena. Quality of financial reporting: approaches to measuring. International Journal of Accounting and Economics Studies, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 1-5, dec. 2015. ISSN 2309-4508. Available at: <http://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/5509>. Date accessed: 10 Dec. 2015. doi:http://dx.doi.org/10.14419/ijaes.v4i1.5509

Дземішкевич Ігор Олександрович

Старший викладач кафедри обліку і оподаткування.

У 2016р. закінчив аспірантуру ДВНЗ «Університет банківської справи» за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Науковий керівник – д.е.н., професор Остап`юк Н.А. Має досвід практичної діяльності у сфері податкового консалтингу та аутсорсингу бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання різних форм власності.

Дисципліни, що викладає:

Оподаткування;
Облік і звітність в оподаткуванні;
Державний фінансовий контроль;
Бухгалтерський облік ІІ;
Облік в бюджетних установах.

Наукові інтереси:

Звітність небанківських фінансових установ;
Оподаткування суб’єктів господарювання.

Основні публікації:

Має у своєму доробку 16 наукових праць загальним обсягом 6,2 друк. арк., з них 2 – у наукових фахових виданнях, 5 – у наукових фахових виданнях України, що зареєстровані у міжнародних наукометричних базах, 1 – у зарубіжному виданні, 8 – в інших виданнях.

Костенко Дар’я Володимирівна

Викладач кафедри обліку і оподаткування

З 2017 р. – аспірантка Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Тема дисертації: «Бухгалтерський облік та аналіз фінансових інструментів ломбардів». Має практичний досвід надання аутсорсингових та консалтингових послуг ведення бухгатерського обліку небанківських фінансових установ. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 172712 від 25.03.2016 р. Державної служби фінансового моніторингу України. Навчально-методчний центр Держфінмоніторингу України. Тема: Фінансовий моніторинг у сфері ринків фінансових послуг. Свідоцтво № ОВZUTUT 3116092209 від 22.09.2016 р. ТОВ «СКАЙЛАЙН СОФРТВЕР» (м. Київ), курс «Використання прикладного рішення «1С: Управління торгівлею 8 для України, редакція 3.1».

Дисципліни, що викладає:
Навчально-ознайомча практика
Навчальна практика

Наукові інтереси:
Бухгалтерський облік фінансових інструментів в Україні. Бухгалтерський облік небанківських фінансових установ.

Основні публікації:
Має 3 друковані праці , є співавтором науково-дослідної роботи з теми:
«Теорія та методологія оцінки якості облікової інформації».

Науково-педагогічним складом кафедри забезпечується викладання навчальних дисциплін:

 • за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»: «Аналіз господарської діяльності», «Аудит», «Бухгалтерський облік», «Державний фінансовий контроль», «Економічний аналіз», «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті», «Звітність підприємств», «Облік в бюджетних установах», «Облік в галузях економіки», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Облік на малих підприємствах», «Облік у зарубіжних країнах», «Облікова політика підприємства», «Управлінський облік», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Ціноутворення»;
 • за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»: «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Інформаційні технології в обліку та економічному аналізі». «Методологія наукових досліджень», «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті», «Організація і методика аудиту», «Організація і методика складання звітності за міжнародними стандартами», «Організація і методика складання звітності за національними стандартами», «Організація і методика складання звітності за ПКУ», «Організація бухгалтерського обліку», «Особливості аналізу небанківських фінансових установ», «Особливості аудиту небанківських фінансових установ», «Особливості обліку небанківських фінансових установ», «Стратегічний аналіз», «Управлінський контроль».

Навчальні посібники з грифом МОН України:

 1. Гончаренко О.О.Особливості обліку в небанківських фінансових установах: навч. посібник / О.О. Гончаренко, Г.М. Лютова. – К.: УБС НБУ, 2013. – 351 с.
 2. Гончаренко О.О., Саюн А.О., Рогова Н.В., Давидюк Т.В.Управлінський облік: навч. посібник / О.О. Гончаренко, Т.В. Давидюк, А.О.Саюн, Н.В. Рогова К.: УБС НБУ, 2014. – 432 с.

Монографії:

 1. Остап’юк Н.А.Розвиток організації та методики бухгалтерського обліку внутрішньо групових розрахунків в умовах глобалізаційних процесів Остап’юк Н.А., Гойло Н.В. Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т. 1 : монографія / за заг. ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 340 с. – С. 171-205.
 2. Гедз М.Й.Стратегія модернізації регіональних економічних систем: методологія і практика: монографія / М. Й. Гедз. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 496 с.
 3. Остап’юк Н.А.Розвиток організації та методики бухгалтерського обліку внутрішньо групових розрахунків в умовах глобалізаційних процесів Остап’юк Н.А., Гойло Н.В. Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т. 1: монографія / за заг. ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 340 с. – С. 171-205.
 4. Круподер О.Д. Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика: Монографія / [колектив авторів]; під заг. ред. к.е.н., проф. П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ: ФОП Дроб’язко С.І., 2014. Т.2. – 408 с. – С. 341-355.

Відповідно до Концепції наукової школи Університету банківської справи кафедра здійснює наукові дослідження за напрямом “Удосконалення інформаційної бази управління економікою за даними обліку і контролю”.

Головна мета діяльності наукової школи полягає у дослідженні та розробці організаційно-методичних підходів до формування інформаційної бази за даними обліку і контролю (макроекономічних, агрегованих фінансових звітів і балансів основних інституційних суб’єктів фінансової системи України) у контексті євроінтеграційного розвитку держави, а також забезпечення підготовки фахівців для обліково-фінансових підрозділів.

Результати наукових досліджень кафедри обговорюються на постійнодіючому кафедральному семінарі, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, публікуються у монографіях, фахових виданнях. Зокрема, за останні 5 років результати досліджень узагальнено у 4 монографіях, взято участь у більше ніж 50 науково-практичних конференціях та опубліковано 50 наукові статті у фахових виданнях.

За останні три роки викладацьким складом кафедри виконувалися наукові дослідження за Єдиним тематичним планом Національного банку України, зокрема:

 1. «Організація, методика та методологія обліку, аналізу та аудиту діяльності фінансових установ». Науковий керівник: Гончаренко О.О. Виконавці: Остап’юк Н.А., Шевчук В.О., Гедз М.Й., Лютова Г.М., Саюн А.О., Рогова Н.В., Лук’янець О.В., Круподер О.Д., Лаврова О.О., Біляченко О.Л., Шинкаренко О.М. (01.01.-01.12.2013 р.).
 2. «Концепція зовнішнього незалежного контролю: методологія, організація, розвиток». Науковий керівник: Шевчук В.О., Відповідальний виконавець – Гедз М.Й., Круподер О.Д. (2013-2014 рр.).
 3. «Науково-методологічні основи модернізації регіональних економічних систем України». Науковий керівник та відповідальний виконавець – Гедз М.Й. (вересень 2013 р. – березень 2015 р.).
 4. «Розвиток інформаційного забезпечення управління фінансовими та нефінансовими установами в умовах гармонізації облікових систем». Науковий керівник: Остап’юк Н.А. Виконавці: Саюн А.О., Шинкаренко О.М., Біляченко О.Л., Круподер О.Д., аспіранти Лаврова О.О., Дземішкевич І.О., Медвідь С.В. (01.01.2015-31.12.2016).
 5. «Теорія та методологія оцінки якості облікової інформації». Науковий керівник: Гончаренко О.О. Виконавці: Лютова Г.М., Гедз М.Й., Рогова Н.В., Лук’янець О.В. (01.01.2015-31.12.2016).

Крім того, колективом кафедри виконувалися наукові дослідження в межах наступних тем:

 1. «Підвищення соціально-економічної ефективності в стратегії розвитку регіону». Науковий керівник: Пустовійт Р.Ф. Виконавці: Гедз М.Й., Остап’юк Н.А., Шинкаренко О.М., Біляченко О.Л. (2014-2015 рр.).

Студенти спеціальності «Облік і аудит» активно залучаються до науково-дослідної роботи кафедри, зокрема, майже 60% студентів 4-5 курсів беруть участь у науково-практичних конференціях у містах Київ, Харків, Львів, Суми, Пінськ (Республіка Білорусь), Брест (Республіка Білорусь), дискусійних клубах та круглих столах. Протягом 2012-2014 н. р. студентами та їх науковими керівниками опубліковано більше 60 статей у студентських збірниках наукових праць. Тільки за останній навчальний рік за рахунок навчального закладу майже 40 % студентів 3-5 курсів взяли участь у науково-практичних конференціях вищих навчальних закладів у містах Київ, Львів, Харків, Брест, Пінськ.

Студенти спеціальності «Облік і аудит» є постійними переможцями Міжнародних та Всеукраїнських студентських наукових конкурсів. Зокрема, на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт: у 2012 р. – диплом ІІІ ступеню, у 2013 р. – диплом І і ІІ ступенів, у 2015 р. – диплом ІІІ ступеню та грошова винагорода, у 2016 р. – диплом ІІІ ступеню.

Кафедра співпрацює та підтримує постійні зв’язки з навчальними закладами Польщі, Іспанії, Республіки Білорусь, Казахстану шляхом стажування, обміну досвідом, участі у науково-практичних конференціях, публікації наукових статей, зокрема:

 1. Стажування у Поліському державному університеті для обміну досвідом та налагодження співпраці, м. Пінськ (Республіка Білорусь), 2010 р. – Лютова Г.М.
 2. Стажування у ТОВ „Віртуальні технології в освіті“ (м. Москва) та Фінансовій академії при Уряді Російської Федерації для обговорення напрямів співробітництва, пов’язаного з впровадженням технологій дистанційного навчання; ознайомлення з досвідом в галузі комп’ютерного учбового процесу; вивчення програмних засобів серії „Прометей“ щодо можливості їх провадження у навчальний процес інституту; укладення договору про співробітництво, 2010 р. – Гедз М.Й.
 3. V Міжнародний науковий форум „Рискуловські читання – Ryskulov Reading“, обмін досвідом та налагодження відносин з Казахським економічним університетом ім. Т. Рискулова (м. Алмати, Республіка Казахстан), 19-21 травня 2010 р. – Гончаренко О.О.
 4. Х Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми економіки та нові технології викладання“, Міжнародний банківський інститут, м. Санкт-Петербург (Російська Федерація), 31 березня – 2 квітня 2011 р. (Доповідь: Саюн А.О. Особливості впровадження управлінського обліку на підприємствах).
 5. Міжнародна науково-практична конференція VII mezinarodnа vedecko – prakticka conference „Aktualni vymozenosti vedy – 2011“, Praga. Publishing House „Education and Science“ s.r.o., Dil 1. Ekonomicke vedy: Praga. Publishing House „Education and Science“ s.r.o. 27.06.2011 – 05.07.2011 (Доповідь: Лук’янець О.В. Оцінка фінансової стійкості суб’єктів реального сектора економіки України).
 6. Міжнародна науково-методична конференція „Векторы современного уровневого образования: повышение качества и взаимодействие с работодателями“, Фінансовий університет при уряді Російської Федерації м. Москва, 27-28 березня 2012 р. (Доповідь: Лютова Г.М. Практическая подготовка специалистов в рамках уровневой системы образования).
 7. Міжнародна науково-методична конференція „Стратегія розвитку вищої та середньої професійної освіти в Україні“, Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації, м. Москва, 27-28 березня 2013 р. (Доповідь: Саюн А.О. Шляхи удосконалення підготовки висококваліфікованих облікових фахівців).
 8. ХІ Международная научно-методическая конференция „Управление качеством в современном вузе“, Международный банковский институт, г. Санкт-Петербург, 30 октября 2013 г. (Доповідь: Лютова А.М., Карбивнычий И.В. Практическая подготовка специалистов в рамках уровневой системы образования).
 9. Міжнародна науково-практична конференція ім. С.Б. Барнгольц „Інноваційні методи обліку, статистики, аналізу і аудиту бізнесу“, Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації (Російська Федерація, м. Москва), 12-13 грудня 2013 р. (Доповідь: Остапюк Н.А. Внедрение МСФО в Украине: проблемы и перспективы).
 10. ІІІ Международная научно-практическая конференция „Роль учетных практик в обеспечении устойчивого развития предприятий“, Российский университет дружбы народов, г. Москва, 27 ноября 2013 г. (Доповідь: Лютова А.М., Карбивнычий И.В. Методические подходы к оценке работы научно-педагогических кадров ВУЗа).
 11. Міжнародна науково-практична конференція „Институциональные основы функционирования экономики в условиях трансформации“, Науковий журнал „Экономика и финансы“ (Україна) спільно з видавництвом Verlag SWG imex GmbH Nürnberg (Німеччина), м. Нюрнберг (Німеччина), 23 травня 2014 р. (Доповідь: Гедз М.Й. Потенциал модернизации регионов в современных условиях развития)
 12. Закордонне стажування доцентів кафедри Гончаренко О.О., Лукянець О.В. в Республіці Польща (Краківський економічний університет, 16-31 травня 2016 р.)

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.