Кафедра обліку і оподаткування

Кафедра обліку і оподаткування

Навчальний процес на кафедрі обліку і оподаткування забезпечують 2 доктори економічних наук, професор, 6 кандидатів економічних наук та викладач.

Спеціальність „Облік і аудит“ акредитовано найвищим у державі четвертим рівнем акредитації.

Кафедра проводить підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

бакалавр – базова вища освіта, яка дозволяє займати первинні посади спеціаліста з напрямку „Економіка та підприємництво“ (бухгалтер, економіст, ревізор, податковий інспектор);

магістр – повна вища освіта, яка дозволяє займати посади професіонала з напряму „Економіка та підприємництво“ (додатково до вище названих посад – викладач середнього навчального закладу, асистент, викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник в галузі економіки, бухгалтерського обліку, аудиту).

Підготовка фахівців здійснюється в межах магістерських програм „Облік, аналіз і аудит небанківських фінансових установ“ та „ Обліково-аналітичне забезпечення управління суб’єктами господарювання“, що забезпечує підготовку облікових кадрів для фінансового сектору: кредитних спілок, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над високим фаховим рівнем викладання. Зокрема, викладачі проводять семінари для бухгалтерів, а також беруть участь в семінарах і програмах з актуальних проблем практики ведення бухгалтерського обліку в різних галузях економіки.

Навчальний процес повністю спрямований на підготовку сучасного фахівця з бухгалтерського обліку. Зокрема, для оволодіння студентами комп’ютерними бухгалтерськими програмами задіяно дві комп’ютерні аудиторії, що працюють у мережі Інтернет, мультимедійні засоби навчання. Під час навчання студенти на високому рівні опановують навики роботи з кількома програмними продуктами, що забезпечує їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Студенти представляють Університет на фахових олімпіадах. Студенти протягом останніх п’яти років одні з кращих на Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності „Облік і аудит“. На Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності „Облік і аудит“ протягом останніх шести років студенти кафедри займають місця у першій 20-ці кращих з більш ніж 120 учасників 60 вищих навчальних закладів України ІІІ-IV рівня акредитації, а у 2010 р. здобули диплом ІІІ ступеня, у 2011 р. – 28 та 32 місця зі 153 учасників, у 2012 р. – 23, 56 та 134 місця зі 189 учасників, у 2014 р. – 2 місце з 98 учасників, у 2016 р. – диплом ІІ та ІІІ ступеня. Важливим заохоченням для успішного навчання є можливість для кращих випускників продовжити навчання в аспірантурі Університету банківської справи.

Шинкаренко Ольга Миколаївна, в.о. завідувача кафедри, доцент

koa_shynkarenkoКандидат економічних наук, доцент.

Має досвід практичної роботи в сфері бухгалтерського обліку, організації наукової роботи кафедри.
Є автором і співавтором понад 60 науково-методичних праць, у т.ч. навчальних посібників з грифом МОН України.

Основні публікації:

 1. Шинкаренко О.М. Методичні засади аналізу балансу банку // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. Збірник наукових праць. – 2013. – № 3 (18). – С. 245-251
 2. Шинкаренко О.М., Костенецький Є.В. Методичне забезпечення аналізу конкурентоспроможності регіонів // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 25 – Кіровоград: КНТУ, 2014. – 472 с. – С. 335-340.
 3. Шинкаренко О.М. Підвищення соціально-економічної ефективності розвитку регіону: монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Р.Ф. Пустовійта. – К.: УБС НБУ, 2015. – 442 с. – С. 381-398.
 4. Шинкаренко О.М. Особливості здійснення товарообмінних операцій в сучасних економічних умовах / Н.М. Бразілій, О.М. Шинкаренко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 27. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – 364 с. – С. 212-218.
 5. Шинкаренко О.М. Методичні аспекти аналізу фінансових результатів страхових компаній / О.М. Шинкаренко, Н.М. Бразілій,  // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 28. – Кіровоград: КНТУ, 2015
 6. Шинкаренко О.М. Особливості діяльності кредитних спілок та їх місце у фінансово-кредитній системі / О.М. Шинкаренко, О.С. Шведенко // Електронне Наукове Фахове Видання Міжнародний науково-практичний журнал “Фінансовий простір” • №2 (18) • 2015

Рогова Наталія Василівна, доцент кафедри

koa_rogova

Кандидат економічних наук, доцент

Має досвід практичної роботи в сфері підприємницької діяльності.
Є автором і співавтором понад 32 науково-методичних праць, зокрема, 11 публікацій у фахових виданнях.
Протягом трьох останніх років здійснює підготовку студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності “Облік та аудит”, здійснює керівництво науково-дослідної роботи студентів в сфері особливостей галузевого обліку.

Основні публікації:

 1. Рогова Н.В. Міжнародна економічна інтеграція як фактор ціноутворення та ціногрегулювання на внутрішньому ринку [Текст] / Н. В. Рогова // Фінансовий простір. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012. Вип. №4 (8). – С. 11-14 – Режим доступу: http: // fp.cibs.ck.ua
 2. Рогова Н.В. Аналіз форм та методів державного регулювання цін та процесів ціноутворення / Н.В. Рогова // Фінансовий простір. – 2014. – №1(13). – Режим доступу: http://fp.cibs.ck.ua
 3. Рогова Н.В., Воляник Г.М. Вплив якості підготовки фахівців з обліку і аудиту на обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки субєктів господарювання. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – Випуск 2
 4. Н. Роговая, Г. Воляник Качество учетной информации как составляющая эффективности деятельности субъектов хозяйствования государственного сектора // «Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii», conferință științifică internațională (2015; Chișinău). Сonferință științifică internațională «Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii»: Culegere de articole selective, 25-26 sept., 2015 / comitetul red.: Belostecinic Grigore [et. al.]. – [Chișinău]: ASEM, 2015. – P. 216-219. ISBN 978-9975-75-714-0. Vol. 3. – 2015 – [Режим доступу]. – http://www.ase.md/files/publicatii/electronice/25092015_3.pdf

Остап’юк Наталія Анатоліївна, професор кафедри

koa_ostapjuk

Доктор економічних наук, професор

Сертифікований аудитор з 2005 року.
Нагороджена Подякою Міністерства фінансів України (2010 р.), Аудиторської палати України (2011 р.). Лауреат конкурсу «Кращий викладач-науковець Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)» за підсумками 2013/2014 н. р.
Є автором і співавтором 7 монографій, 5 навчальних посібників та підручника, понад 15 навчально-методичних видань та понад 50 наукових праць у фахових виданнях з обліку і аудиту.
Має досвід практичної роботи в органах Державного казначейства України, викладання семінарів для бухгалтерів, аудиторів, брала участь у проведенні VII Всеукраїнського бухгалтерського конгресу (2013 р.).

Основні публікації:

 1. Остапюк Н.А., Гойло Н.В. Методика бухгалтерского учета внутригрупповых расчетов: направления развития // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. Теоретический и научно-практический журнал. – Вып. 3 (38). – 2013. – С. 219-223.
 2. Остап’юк Н.А. Документальне забезпечення витрат на рекламу суб’єкта господарювання // Остап’юк Н.А., Лисюк О.В. // Електронне наукове фахове видання «Економіка: реалії часу»
 3. Остап’юк Н.А., Іванюта О.В. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління накладними витратами підприємства // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. Збірник наукових праць. – 2013. – № 3 (18). – С. 240–245
 4. Остапюк Н.А. Уголовная ответственность юридических лиц за правонарушения, совершаемые в сфере хозяйствования // Остапюк Н.А., О.В. Процюк // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – Вип. 35 (224)/2013. – Москва, 2013. – С. 51-56
 5. Остап’юк Н.А. Наслідки декриміналізації товару як предмету контрабанди // Остап’юк Н.А., Процюк О.В. // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. Випуск 42. – 2013. – С. 180-185
 6. Остап’юк Н.А. Концептуальні засади бухгалтерського обліку в державному секторі: проблеми розвитку // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Спецвипуск. Том 2. – 2013. – С. 43-45
 7. Остап’юк Н.А. Актуальні проблеми облікового відображення впливу інфляції [Електронний ресурс] / Н.А. Остап’юк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 1 (11). – С. 76-82. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n1.html
 8. Остап’юк Н.А. Фінансові ресурси як предмет злочину: економіко-правовий аналіз / Н.А. Остап’юк, О.В. Процюк // Фінансовий простір: Міжнародний науково-практичний журнал / ЧІБС УБС НБУ (м. Київ). – Черкаси. – 2014. – №2 (14). – Режим доступу: http: // fp.cibs.ck.ua.
 9. Остап’юк Н.А., Каменецька В. Поєднання бухгалтерського та податкового обліку // Фінансовий простір. – 2015. – № 2 (18). – С. 219-226 – Режим доступу: http://fp.cibs.ck.ua/files/1502/wholetext.pdf (Вид. ВАК)
 10. Давидюк Т.В., Остап’юк Н.А., Петренко Н.І., Малахов В.А. Бухгалтерський облік у системі управління людським капіталом суб’єктів підприємництва // «Економічний часопис ХХІ століття» (цитований в базі Scopus). – 2015. – № 1-2. – С. 102-105
 11. Остап’юк Н.А. Фінансова звітність ломбардів: шляхи гармонізації звітних даних // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2015. − № 1 (22). – С. 103-107

Гедз Михайло Йосипович, професор кафедри

koa_gedz

Доктор економічних наук, професор

Сертифікований аудитор з 1996 року.
Фахівець з міжнародних стандартів фінансової звітності за курсом ACCA DipIFR (рос.) (2008 р.)
Нагороджений знаком “Відмінник освіти України” (2007 р.) та Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2006 р.), Почесною грамотою та пам’ятною срібною монетою Національного банку України (2008 р.).
Переможець конкурсу “Кращий викладач року Університету банківської справи Національного банку України” за підсумками 2009-2010 н.р.
Лауреат конкурсу «Кращий викладач-науковець УБС НБУ» за підсумками 2010-2011 н.р.
Є автором і співавтором 6 монографій, 5 навчальних посібників, 48 навчально-методичних видань та понад 80 наукових праць у фахових виданнях з обліку і аудиту, регіональної економіки.

Основні публікації

 1. Гедз М. Й. Стратегія модернізації регіональних економічних систем: методологія і практика: монографія / М. Й. Гедз. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 496 с.
 2. Гедз М. Й. Інструментарій нарощування ресурсів модернізаційного потенціалу регіону / М. Й. Гедз // Вісник Одеського національного університету. – Том 19. Вип. 3/3. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 79-82. – (Серія: Економіка).
 3. Гедз М. Й. Формування науково-інноваційної сфери в регіонах / М. Й. Гедз // Економіка. Фінанси. Право, 2014. – № 10. – С. 72-80.
 4. Гедз М. Й. Еволюція розвитку теорії модернізації  / М. Й. Гедз // Економічний простір : зб. наук. пр. / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. – Д.: ПДАБА, – № 10. – С. 78-86 Гедз М.Й. Основи модернізації економічного простору регіонів / М. Гедз // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Вип. 36. – Ч. І, т. 2. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – С. 77–81. – (Серія: Економічні науки).
 5. Гедз М.Й. Підвищення соціально-економічної ефективності розвитку регіону: монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Р.Ф. Пустовійта. – К.: УБС НБУ, 2015. – 442 с. – С. 77-130.
 6. Mykhailo Gedz. Regulation of Structural Changes in the Economy of Ukraine / Mykhailo Gedz // Przedsiębiorstwo i Finanse. Kwartalnik Wydziału Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2015. – № 2 (9). – S. 69-77
 7. Гедз М.Й. Методичні основи створення внутрішньофірмових стандартів аудиторської діяльності / М.Й. Гедз // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2015. – № 1 (69, частина 2). – С. 130-135. – (Серія: Економічні науки).
 8. Гедз М.Й. Податкова звітність як елемент інтегрованої звітності підприємства: теоретико-практичні питання формування / М.Й. Гедз, І. Дземішкевич // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол.: Башнянин Г.І., Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – Вип. 49. – С. 44-51. – (Серія економічна).

Лютова Ганна Михайлівна, доцент кафедри

koa_liutova

Кандидат економічних наук, доцент

Фахівець з міжнародних стандартів фінансової звітності за курсом ACCA DipIFR (рос.) (2009 р.)
Закінчила Київський торгівельно-економічний університет у 1980 році за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності».
Має досвід практичної роботи в сфері підприємницької діяльності.
Є автором та співавтором понад 70 науково-методичних праць, у т.ч. 3 монографій. У складі авторського колективу бере участь у наукових дослідженнях.
Під керівництвом Лютової Г.М. підготовлені студентські наукові роботи, які відзначені дипломами І і ІІ ступеня на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт за напрямом «Бухгалтерський облік і аудит», здійснює керівництво аспірантами.

Основні публікації

 1. Лютова Г.М., Гончаренко О.О. Власний капітал кредитних спілок: особливості його формування, використання та обліку // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Випуск 3 (15) Т. 1, 2009. – С. 9-22.
 2. Лютова Г.М., Медвідь С.В. Дослідження предмету бухгалтерського обліку //Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» – 2012. – № 2 (6) – C. 93-97
 3. Лютова Г.М., Ломовацька К.В. Проблеми відображення витрат у звітності кредитних спілок // Фінансовий простір [Текст]: міжнародний науково-практичний журнал / Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – м. Черкаси. – № 2 (2) 2011. – с. 114-121
 4. А.Лютова. Отчетность кредитних союзов в Украине //Conferinta stiintifica international Competitivitatea si snovarea in economia cunoasterii 25-26 septembrie 2015. С.219-226
 5. Katerina V. Romanchuk, Galina M.Lyutova Methodological aspects of  accounting  of income in insurance companies / Czasopismo naukowe sopockiey szkoly wyzszej. Przestrzen ekonomsa spoleczenstwo/ Sopocka szkola wyzsza. Sopot. Polska, space economy society numer 6/11/2014. С. 113-120.

Гончаренко Олена Олексіївна, доцент кафедри

koa_goncharenko

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж науково-педагогічної роботи – 15 років.
Є автором і співавтором більше 43 науково-методичних праць, зокрема 2 монографій та 2 навчально-методичних посібника з грифом МОН України
Під керівництвом Гончаренко О.О. підготовлено студентські наукові роботи, які визнавались найкращими та відзначені дипломами І ступеня на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт за напрямом “Бухгалтерський облік і аудит”.

Основні публікації:

 1. Гончаренко О.О., Саюн А.О. Нормування виробничих запасів, як основа управління підприємством // Науковий журнал «Вісник СУЕМ» № 2. 2009. – с. 319-325.
 2. Гончаренко О.О., Ярмош О.А. Методологічні аспекти обліку фінансових результатів кредитних спілок // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Випуск 3 (15) Т. 1, 2009. – С. 153-158.
 3. Гончаренко О.О., Лютова Г.М. Власний капітал кредитних спілок: особливості його формування, використання та обліку // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Випуск 3 (15) Т. 1, 2009. – С. 9-22.
 4. Гончаренко О.О. Трансформація облікових систем і звітності країн – колишніх учасниць СРСР. // Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» – 2011. – № 4 (8) – C. 84-92 – Режим доступу: http: // fp.cibs.ck.ua
 5. Гончаренко О.О., Дземішкевич І.О. Особливості формування звітності кредитних спілок // Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» – 2011. – № 3 (7) – C. 77-89 – Режим доступу: http: // fp.cibs.ck.ua
 6. Гончаренко О.О., Гоголь Т.А. Особливості обліку та формування звітності страхових компаній // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: Зб. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – №1 (48). – С. 411-425
 7. Гончаренко О.О., Нагайчук Н.Г.Фінанси страхових компаній: навч. посібник / Н.Г. Нагайчук, О.О. Гончаренко. – К.: УБС НБУ, 2010. – 527 с.
 8. Гончаренко О.О., Лук’янець О.В. Оцінка якості фінансової звітності // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. Збірник наукових праць. – 2013. – № 3 (18). – С. 266-271
 9. Гончаренко О.О., Дземішкевич І.О. Фінансові звіти кредитних спілок та особливості їх аналізу / О.О. Гончаренко, І.О. Дземішкевич // Фінансовий простір: Міжнародний науково-практичний журнал / ЧІБС УБС НБУ (м. Київ). – Черкаси. – 2014. – №1 (13). – Режим доступу: http: // fp.cibs.ck.ua.
 10. Гончаренко О.О., Саюн А.О., Рогова Н.В., Давидюк Т.В. Управлінський облік: навч. посібник / О.О. Гончаренко, Т.В. Давидюк, А.О.Саюн, Н.В. Рогова К.: УБС НБУ, 2014. – 432 с.
 11. Гончаренко О.О., Лук’янець О.В. Доступність, формалізація та змістовність фінансової звітності страховиків // Науково-практичний журнал «Вісник Української академії банківської справи». 2015. – № 1 (38). – С. 124-132.
 12. Goncharenko Elena, Lukianets Elena. The quality of Financial statements of insures in Ukraine «Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii», conferință științifică internațională (2015; Chișinău). Сonferință științifică internațională «Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii»: Culegere de articole selective, 25-26 sept., 2015 / comitetul red.: Belostecinic Grigore [et. al.]. – [Chișinău]: ASEM, 2015. – P. 226-231. ISBN 978-9975-75-714-0. Vol. 3. – 2015 – [Режим доступу]. – http://www.ase.md/files/publicatii/electronice/25092015_3.pdf
 13. RENKAS, Jurij; GONCHARENKO, Olena; LUKIANETS, Olena. Quality of financial reporting: approaches to measuring. International Journal of Accounting and Economics Studies, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 1-5, dec. 2015. ISSN 2309-4508. Available at: <http://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/5509>. Date accessed: 10 Dec. 2015. doi:http://dx.doi.org/10.14419/ijaes.v4i1.5509

Лук’янець Олена Вікторівна, доцент кафедриkoa_lukjanets

Кандидат економічних наук

Має у своєму доробку 28 наукових публікацій, у тому числі співавтор 3 монографій.
У 2014 р. захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Методичні засади забезпечення стійкості фінансової системи країни».
З 2007 року є внутрішнім аудитором системи управління якістю за ДСТУ ISO 9001-2001 – фахівець з якості.
Основні публікації:

 1. Лук’янець О.В. Методичні підходи до визначення індикаторів фінансової стійкості домогосподарств // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Випуск 3 (15) Т. 1, 2009. – С. 77-82.
 2. Лук’янець О.В. Рівень економічної свободи України // Міжнародний науково-практичний журнал ЧІБС УБС НБУ «Фінансовий простір». № 3 (7), 2012. – 86 с. – С. 49-53.
 3. Лук’янець О.В., Гончаренко О.О. Оцінка якості фінансової звітності // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. Збірник наукових праць. – 2013. – № 3 (18). – С. 266-271
 4. Лук’янець О.В., Гончаренко О.О. Доступність, формалізація та змістовність фінансової звітності страховиків // Науково-практичний журнал «Вісник Української академії банківської справи». 2015. – № 1 (38). – С. 124-132.
 5. Lukianets Elena, Goncharenko Elena The quality of Financial statements of insures in Ukraine «Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii», conferință științifică internațională (2015; Chișinău). Сonferință științifică internațională «Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii»: Culegere de articole selective, 25-26 sept., 2015 / comitetul red.: Belostecinic Grigore [et. al.]. – [Chișinău]: ASEM, 2015. – P. 226-231. ISBN 978-9975-75-714-0. Vol. 3. – 2015 – [Режим доступу]. – http://www.ase.md/files/publicatii/electronice/25092015_3.pdf
 6. RENKAS, Jurij; GONCHARENKO, Olena; LUKIANETS, Olena. Quality of financial reporting: approaches to measuring. International Journal of Accounting and Economics Studies, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 1-5, dec. 2015. ISSN 2309-4508. Available at: <http://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/5509>. Date accessed: 10 Dec. 2015. doi:http://dx.doi.org/10.14419/ijaes.v4i1.5509

Науково-педагогічним складом кафедри забезпечується викладання навчальних дисциплін:

 • за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»: «Аналіз господарської діяльності», «Аудит», «Бухгалтерський облік», «Державний фінансовий контроль», «Економічний аналіз», «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті», «Звітність підприємств», «Облік в бюджетних установах», «Облік в галузях економіки», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Облік на малих підприємствах», «Облік у зарубіжних країнах», «Облікова політика підприємства», «Управлінський облік», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Ціноутворення»;
 • за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»: «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Інформаційні технології в обліку та економічному аналізі». «Методологія наукових досліджень», «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті», «Організація і методика аудиту», «Організація і методика складання звітності за міжнародними стандартами», «Організація і методика складання звітності за національними стандартами», «Організація і методика складання звітності за ПКУ», «Організація бухгалтерського обліку», «Особливості аналізу небанківських фінансових установ», «Особливості аудиту небанківських фінансових установ», «Особливості обліку небанківських фінансових установ», «Стратегічний аналіз», «Управлінський контроль».

Навчальні посібники з грифом МОН України:

 1. Гончаренко О.О.Особливості обліку в небанківських фінансових установах: навч. посібник / О.О. Гончаренко, Г.М. Лютова. – К.: УБС НБУ, 2013. – 351 с.
 2. Гончаренко О.О., Саюн А.О., Рогова Н.В., Давидюк Т.В.Управлінський облік: навч. посібник / О.О. Гончаренко, Т.В. Давидюк, А.О.Саюн, Н.В. Рогова К.: УБС НБУ, 2014. – 432 с.

Монографії:

 1. Остап’юк Н.А.Розвиток організації та методики бухгалтерського обліку внутрішньо групових розрахунків в умовах глобалізаційних процесів Остап’юк Н.А., Гойло Н.В. Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т. 1 : монографія / за заг. ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 340 с. – С. 171-205.
 2. Гедз М.Й.Стратегія модернізації регіональних економічних систем: методологія і практика: монографія / М. Й. Гедз. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 496 с.
 3. Остап’юк Н.А.Розвиток організації та методики бухгалтерського обліку внутрішньо групових розрахунків в умовах глобалізаційних процесів Остап’юк Н.А., Гойло Н.В. Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т. 1: монографія / за заг. ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 340 с. – С. 171-205.
 4. Круподер О.Д. Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика: Монографія / [колектив авторів]; під заг. ред. к.е.н., проф. П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ: ФОП Дроб’язко С.І., 2014. Т.2. – 408 с. – С. 341-355.

Відповідно до Концепції наукової школи Університету банківської справи кафедра здійснює наукові дослідження за напрямом “Удосконалення інформаційної бази управління економікою за даними обліку і контролю”.

Головна мета діяльності наукової школи полягає у дослідженні та розробці організаційно-методичних підходів до формування інформаційної бази за даними обліку і контролю (макроекономічних, агрегованих фінансових звітів і балансів основних інституційних суб’єктів фінансової системи України) у контексті євроінтеграційного розвитку держави, а також забезпечення підготовки фахівців для обліково-фінансових підрозділів.

Результати наукових досліджень кафедри обговорюються на постійнодіючому кафедральному семінарі, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, публікуються у монографіях, фахових виданнях. Зокрема, за останні 5 років результати досліджень узагальнено у 4 монографіях, взято участь у більше ніж 50 науково-практичних конференціях та опубліковано 50 наукові статті у фахових виданнях.

За останні три роки викладацьким складом кафедри виконувалися наукові дослідження за Єдиним тематичним планом Національного банку України, зокрема:

 1. «Організація, методика та методологія обліку, аналізу та аудиту діяльності фінансових установ». Науковий керівник: Гончаренко О.О. Виконавці: Остап’юк Н.А., Шевчук В.О., Гедз М.Й., Лютова Г.М., Саюн А.О., Рогова Н.В., Лук’янець О.В., Круподер О.Д., Лаврова О.О., Біляченко О.Л., Шинкаренко О.М. (01.01.-01.12.2013 р.).
 2. «Концепція зовнішнього незалежного контролю: методологія, організація, розвиток». Науковий керівник: Шевчук В.О., Відповідальний виконавець – Гедз М.Й., Круподер О.Д. (2013-2014 рр.).
 3. «Науково-методологічні основи модернізації регіональних економічних систем України». Науковий керівник та відповідальний виконавець – Гедз М.Й. (вересень 2013 р. – березень 2015 р.).
 4. «Розвиток інформаційного забезпечення управління фінансовими та нефінансовими установами в умовах гармонізації облікових систем». Науковий керівник: Остап’юк Н.А. Виконавці: Саюн А.О., Шинкаренко О.М., Біляченко О.Л., Круподер О.Д., аспіранти Лаврова О.О., Дземішкевич І.О., Медвідь С.В. (01.01.2015-31.12.2016).
 5. «Теорія та методологія оцінки якості облікової інформації». Науковий керівник: Гончаренко О.О. Виконавці: Лютова Г.М., Гедз М.Й., Рогова Н.В., Лук’янець О.В. (01.01.2015-31.12.2016).

Крім того, колективом кафедри виконувалися наукові дослідження в межах наступних тем:

 1. «Підвищення соціально-економічної ефективності в стратегії розвитку регіону». Науковий керівник: Пустовійт Р.Ф. Виконавці: Гедз М.Й., Остап’юк Н.А., Шинкаренко О.М., Біляченко О.Л. (2014-2015 рр.).

Студенти спеціальності «Облік і аудит» активно залучаються до науково-дослідної роботи кафедри, зокрема, майже 60% студентів 4-5 курсів беруть участь у науково-практичних конференціях у містах Київ, Харків, Львів, Суми, Пінськ (Республіка Білорусь), Брест (Республіка Білорусь), дискусійних клубах та круглих столах. Протягом 2012-2014 н. р. студентами та їх науковими керівниками опубліковано більше 60 статей у студентських збірниках наукових праць. Тільки за останній навчальний рік за рахунок навчального закладу майже 40 % студентів 3-5 курсів взяли участь у науково-практичних конференціях вищих навчальних закладів у містах Київ, Львів, Харків, Брест, Пінськ.

Студенти спеціальності «Облік і аудит» є постійними переможцями Міжнародних та Всеукраїнських студентських наукових конкурсів. Зокрема, на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт: у 2012 р. – диплом ІІІ ступеню, у 2013 р. – диплом І і ІІ ступенів, у 2015 р. – диплом ІІІ ступеню та грошова винагорода, у 2016 р. – диплом ІІІ ступеню.

Кафедра співпрацює та підтримує постійні зв’язки з навчальними закладами Польщі, Іспанії, Республіки Білорусь, Казахстану шляхом стажування, обміну досвідом, участі у науково-практичних конференціях, публікації наукових статей, зокрема:

 1. Стажування у Поліському державному університеті для обміну досвідом та налагодження співпраці, м. Пінськ (Республіка Білорусь), 2010 р. – Лютова Г.М.
 2. Стажування у ТОВ „Віртуальні технології в освіті“ (м. Москва) та Фінансовій академії при Уряді Російської Федерації для обговорення напрямів співробітництва, пов’язаного з впровадженням технологій дистанційного навчання; ознайомлення з досвідом в галузі комп’ютерного учбового процесу; вивчення програмних засобів серії „Прометей“ щодо можливості їх провадження у навчальний процес інституту; укладення договору про співробітництво, 2010 р. – Гедз М.Й.
 3. V Міжнародний науковий форум „Рискуловські читання – Ryskulov Reading“, обмін досвідом та налагодження відносин з Казахським економічним університетом ім. Т. Рискулова (м. Алмати, Республіка Казахстан), 19-21 травня 2010 р. – Гончаренко О.О.
 4. Х Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми економіки та нові технології викладання“, Міжнародний банківський інститут, м. Санкт-Петербург (Російська Федерація), 31 березня – 2 квітня 2011 р. (Доповідь: Саюн А.О. Особливості впровадження управлінського обліку на підприємствах).
 5. Міжнародна науково-практична конференція VII mezinarodnа vedecko – prakticka conference „Aktualni vymozenosti vedy – 2011“, Praga. Publishing House „Education and Science“ s.r.o., Dil 1. Ekonomicke vedy: Praga. Publishing House „Education and Science“ s.r.o. 27.06.2011 – 05.07.2011 (Доповідь: Лук’янець О.В. Оцінка фінансової стійкості суб’єктів реального сектора економіки України).
 6. Міжнародна науково-методична конференція „Векторы современного уровневого образования: повышение качества и взаимодействие с работодателями“, Фінансовий університет при уряді Російської Федерації м. Москва, 27-28 березня 2012 р. (Доповідь: Лютова Г.М. Практическая подготовка специалистов в рамках уровневой системы образования).
 7. Міжнародна науково-методична конференція „Стратегія розвитку вищої та середньої професійної освіти в Україні“, Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації, м. Москва, 27-28 березня 2013 р. (Доповідь: Саюн А.О. Шляхи удосконалення підготовки висококваліфікованих облікових фахівців).
 8. ХІ Международная научно-методическая конференция „Управление качеством в современном вузе“, Международный банковский институт, г. Санкт-Петербург, 30 октября 2013 г. (Доповідь: Лютова А.М., Карбивнычий И.В. Практическая подготовка специалистов в рамках уровневой системы образования).
 9. Міжнародна науково-практична конференція ім. С.Б. Барнгольц „Інноваційні методи обліку, статистики, аналізу і аудиту бізнесу“, Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації (Російська Федерація, м. Москва), 12-13 грудня 2013 р. (Доповідь: Остапюк Н.А. Внедрение МСФО в Украине: проблемы и перспективы).
 10. ІІІ Международная научно-практическая конференция „Роль учетных практик в обеспечении устойчивого развития предприятий“, Российский университет дружбы народов, г. Москва, 27 ноября 2013 г. (Доповідь: Лютова А.М., Карбивнычий И.В. Методические подходы к оценке работы научно-педагогических кадров ВУЗа).
 11. Міжнародна науково-практична конференція „Институциональные основы функционирования экономики в условиях трансформации“, Науковий журнал „Экономика и финансы“ (Україна) спільно з видавництвом Verlag SWG imex GmbH Nürnberg (Німеччина), м. Нюрнберг (Німеччина), 23 травня 2014 р. (Доповідь: Гедз М.Й. Потенциал модернизации регионов в современных условиях развития)
 12. Закордонне стажування доцентів кафедри Гончаренко О.О., Лукянець О.В. в Республіці Польща (Краківський економічний університет, 16-31 травня 2016 р.)

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.