Кафедра інформаційних технологій та вищої математики

Кафедра інформаційних технологій та вищої математики

kafvmitКафедра інформаційних технологій та вищої математики ЧІБС УБС НБУ створена у 2001 році. На кафедрі працює 6 викладачів, з них – 4 кандидати наук, 1 – доктор наук.

Найголовнішим завданням підготовки кваліфікованих спеціалістів економічного профілю викладачі кафедри інформаційних технологій та вищої математики вважають забезпечення ґрунтовних знань дисциплін, які по праву вважають базовими при набутті економічної освіти. Важко уявити собі сучасного молодого спеціаліста, який би не був знайомий з основами математичного апарату сучасних економічних теорій, не уявляв би собі аспектів теорії ймовірностей, не володів би методами статистичних досліджень та аналізу економетричних вимірювань, не мав би навиків роботи з комп’ютером, не міг би ефективно використовувати новітні інформаційні технології на базі обчислювальної та комунікаційної техніки. А тому викладачі кафедри приділяють велику увагу комплексному підходу у методичному забезпеченні навчального процесу.

Кожна дисципліна кафедри забезпечена методичними розробками, які включають опорні конспекти лекцій, розробки практичних занять, методичні рекомендації студентам для виконання практичних та лабораторних завдань, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, розробки контрольних завдань, тестів, графічно–розрахункових робіт, питаннями до екзаменів та заліків. Ці методичні матеріали об’єднані в єдиний навчально–методичний комплекс для кожного окремого предмету.

Сучасний рівень наукових досліджень будь-якого напрямку як економічного, так і природничого не можливий без використання математичного апарату та засобів обчислювальної техніки. Складність задач, що вирішуються фундаментальною наукою, обумовлює необхідність використання для їх розв’язку спеціалізованого програмного та системного забезпечення.

Сьогодні одним із основних факторів впливу сучасного науково–технічного прогресу на суспільство є широке використання новітніх інформаційних технологій на базі обчислювальної та комунікаційної техніки. В контексті застосування обчислювальної техніки для вирішення широкого спектру фінансово–економічних задач кафедра забезпечує знання теоретичних принципів побудови сучасних і перспективних електронних обчислювальних машин, систематизує практичні навички прийомів і методів роботи з апаратними і програмними засобами, знайомить з впровадженням і розвитком передових технологій роботи з системами обробки економічних даних, а також постійне супроводження навчального процесу професійно підготовленим, фаховим методичним забезпеченням. Система засобів автоматизації обробки та використання економічної інформації, що впроваджується кафедрою в навчальний процес, включає в себе наступні складові: наявність програмного забезпечення комп’ютерної техніки, надійну взаємодії апаратного та програмного забезпечення, засоби взаємодії людини з апаратним та програмним забезпеченнями.

Студентам надається можливість освоїти основні пакети прикладних програм, що безпосередньо застосовуються в фінансовій сфері. Кожен з них може виявити свої навички на окремому робочому місці, виконуючи рольові, імітаційні та інші практичні завдання із застосуванням ПЕОМ. При цьому використовуються реальні банківські програми: „Барс – Міленіум“, система електронних платежів НБУ та окремі комплекси програм комерційних банків такі як Б2 та ZOO. Використання Інтернет – ресурсів дозволяє ознайомитись з аналогічними інформаційними системами, що діють як в Україні так і у зарубіжних країнах. Таке поєднання теоретичної й практичної підготовки із самостійною та індивідуальною роботою дозволяє не просто підготувати виконавця будь–яких банківських операцій, а й формувати в нього навички ефективного економічного мислення, спрямовані в майбутнє.

Велика увага на кафедрі приділяється впровадженню новітніх методологій роботи в мережному середовищі, без якого ефективне функціонування будь–якої сучасної фінансової установи неможливе. Повноцінне вивчення даного розділу дозволяє виконувати обробку та передачу даних в мережному середовищі, здійснювати ефективну навігацію в мережі Інтернет, а створення власної Web–сторінки або Web–сайту на основі інформаційних технологій взагалі становиться простою і зрозумілою справою.

Кафедра укомплектована співробітниками високого фахового рівня, які можуть скласти честь будь–якому вищому навчальному закладу університетського рівня. Ми маємо співробітників високого фаху та широкої ерудиції, як в області економіки, так і в області математичних наук, а тому ми цінуємо кожного співробітника і ставимось з повагою до наукових уподобань кожного із нас.

Різноплановість наукових досліджень, що проводяться на кафедрі, як економічного, так і математичного напрямків, широка ерудиція та висока кваліфікація співробітників кафедри забезпечує привнесення у практику викладацької роботи ідей та методів розв’язання задач з різних галузей науки. Це, а також наполеглива методична робота по вдосконаленню якості викладання дисциплін кафедри, прагнення донести до студентів необхідні для їх успішної майбутньої фахової роботи знання, постійне оновлення парку обчислювальної техніки та вдосконалення спектру їх програмного забезпечення сприяють, на нашу думку, формуванню молодих спеціалістів з широким кругозором, нестандартним мисленням та добротною фаховою підготовкою.

Касярум Олег Павлович, завідувач кафедри

wmi_kasiarum

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, відмінник освіти України.

Стаж науково-педагогічної роботи –  понад 40 років.

Закінчив Черкаський державний педагогічний інститут за спеціальністю “Фізика і електротехніка” (1970р.). Педагогічну діяльність починав учителем фізики середньої школи. Більше 10 років працював науковим співробітником Інституту фізики напівпровідників Національної Академії Наук України. У 1985 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Фізика напівпровідників і діелектриків”. Понад  20  років – викладач у вищому навчальному закладі.

У своєму доробку має понад 30 наукових публікацій, з них – 1 монографія, 4 навчальних посібника, 1 авторське свідоцтво.

Сфера наукових інтересів:

 • дослідження на стимульованих світлом процесів у тонких напівпровідникових структурах, запис оптичної, у тому числі голографічної інформації у цих структурах;
 • вдосконалення методів педагогічних вимірювань досягнень особистості;
 • математичні моделі та методи дослідження в економіці.

Викладає дисципліни: “Теорія ймовірностей і математична статистика”, “Оптимізаційні методи і моделі”, “Економетрика”.

 

Засядько Аліна Анатоліївна, професорwmi_zasiadko

Доктор технічних наук, професор

Закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю “Приладобудування” (1995р.), аспірантуру при ЧІТІ (1998р.) за спеціальністю “Математичне моделювання та обчислювальні методи”, захистила докторську дисертацію за спеціальністю “Автоматизовані системи управління; прогресивні інформаційні технології” (2006 р.).

Стаж науково-педагогічної роботи – понад 15 років.

Є автором понад 100 наукових публікацій, з них – 3 підручника з грифом Міністерства освіти і науки України, 2 монографії.

Член Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К 26.820.04  у Державному економіко-технологічному університеті транспорту.

Сфера наукових інтересів:

 • математичне моделювання економічних процесів і систем у некоректних задачах;
 • розвиток теорії та методології економічно некоректних задач аналізу за допомогою диференціальних перетворень та багатокритеріальної оптимізації.

Викладає дисципліни: “Інформатика для економістів”, “Фінансова математика”, “Оптимізаційні методи і моделі”.

Засядько Аліна Анатоліївна є висококваліфікованим спеціалістом в галузі прикладної математики, вивчає надзвичайно цікаві проблеми розв’язку некоректних задач за допомогою диференціальних перетворень та багатокритеріальної оптимізації. Проблема некоректних задач виникає в різних наукових дослідженнях, в тому числі економічних, де параметри математичної моделі об’єкту досліджень можуть бути задані з певними похибками. Некоректною в принципі можна вважати будь–яку реальну задачу, тому що дуже важко точно і адекватно врахувати кожний з її параметрів, яких може бути надзвичайно багато. Це приводить до того, що розв’язки таких задач, отримані за допомогою традиційних алгоритмів, виявляються нестійкими та некоректними. Тому питання розробки і застосування стійких методів розв’язку некоректних задач є актуальними.

Засядько А.А. розроблено ряд нових методів розв’язку таких задач, які можна використати як при економічних, так і при технічних дослідженнях, зокрема мова йде про: метод відновлення сигналів, метод багатокритеріальної оптимізації для розв’язку некоректних задач, метод розв’язку некоректних задач в області зміщених диференціальних перетворень, запропонована модель процесу відновлення сигналів, що відрізняється від відомих спільним застосуванням багатокритеріальної оптимізації і зміщених диференціальних перетворень, розроблені диференціальні тейлорівські моделі процесів відновлення сигналів, у яких відсутня методична похибка і часовий аргумент; розвинуто теорію відновлення сигналів у спектроскопії на основі диференціальних перетворень і багатокритеріальної оптимізації.

 
Королюк Сергій Степанович, доцент

wmi_koroliuk

Кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю “Фізика” (1978 р.). У 1986 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Фізика твердого тіла”.

Стаж науково-педагогічної роботи –  понад 30  років.

Є автором понад 30 наукових публікацій, з них – 2 навчальних посібників.

Сфера наукових інтересів:

 • фізичні властивості діелектриків;
 • процеси та явища, що відбуваються в тонких напівпровідникових плівках на основі кремнію під дією зовнішнього електростатичного поля;
 • критеріально-орієнтовані тести, математична інтерпретація їх результатів.

Викладає дисципліни: “Вища математика”, “Оптимізаційні методи і моделі”, “Економетрика”.

Королюк Сергій Степанович має добру підготовку в галузі надзвичайно складних розрахунків задач теорії твердого тіла, зокрема у дослідженнях фізичних властивостей діелектриків під дією зовнішніх пружних деформацій або електростатичних полів Ця галузь науки досить складна з точки зору використання математичного апарату, бо потребує для опису різноманітних кінетичних явищ, враховувати анізотропні властивості такої речовини. Королюком Сергієм Степановичем була удосконалена так звана теорія анізотропного розсіювання носіїв струму, яка дала результати підтверджені реальними експериментальними даними.

Його розрахунки процесів та явищ, що відбуваються в тонких напівпровідникових плівках власних напівпровідників на основі кремнію під дією зовнішнього електростатичного поля показали можливість створення елементів радіаційно стійкої мікроелектроніки та електронних підсилюючих пристроїв, принципи роботи яких суттєво відрізняються від традиційних. Це дає принципову можливість побудови робототехнічних пристроїв для промисловій переробки ядерного палива, або при ліквідації відповідних техногенних аварій.

Касярум Ярослав Олегович, доцент за сумісництвом.

Кандидат педагогічних наук.

Закінчив
Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького за спеціальностями:
– “Математика” (2005р.),
– “Педагогіка вищої школи” (2010р.),
– “Програмне забезпечення систем” (2015р.),
та
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ за спеціальністю: “Облік і аудит” (2013р.)

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти” (2014 р.).

Стаж науково-педагогічної роботи – 1  рік.

У своєму доробку має близько 10 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів – корпоративні системи захисту інформації.

Викладає дисципліни: “Економетрика”,  “Інформаційні системи і технології в банківській сфері”, “Платіжні системи”.

На кафедрі “Вищої математики та інформаційних технологій” викладаються такі дисципліни:

 1. Вища математика
 2. Теорія ймовірностей та математична статистика
 3. Оптимізаційні методи і моделі
 4. Економетрика
 5. Інформатика для економістів
 6. Інформатика для юристів
 7. Організація та проектування баз даних
 8. Електронна комерція
 9. Інформаційні системи і технології в банківській сфері
 10. Платіжні системи
 11. Фінансова математика

Науково-педагогічними працівниками кафедри особлива увага приділяється підготовці навчальних посібників, монографій, навчально-методичних розробок.

Навчальні посібники з грифом МОН України:

 1. Теоретичні основи проектування комп’ютерних інтегрованих систем транспортних засобів. Книга 1. Диференціальні перетворення для комплексного моделювання керуючих систем: Підручник / Баранов В.П., Засядько А.А., Пистровой С.В., Панченко С.В. / За ред. В.П. Баранова. – Харків: Новое слово, 2007. – 176с. (гриф МОНУ, лист № 14/18-Г-679 від 03.05.07)
 2. Р-моделювання складних динамічних систем.: Навчальний посібник / Баранов В.П., Браїговський М.М., Засядько А.А., Перебіш О.С / За ред. В.П. Баранова і В.О. Хорошка. – К.: вид-во ДУІКТ, 2007. – 132 с. (гриф МОНУ, лист № 14/18-Г-1626 від 29.10.07):
 3. Відновлення та оптимізація в системах прийняття рішень. Підручник для студентів за напрямом “Інформаційна безпека” / В.Л. Баранов, М.М. Браїловський, А.А.Засядько, П.Ф.Казанова, В.О. Хорошко. – К.: ДУІКТ, 2009. – 134 с. (гриф МОНУ, лист №1/11-4076 від 12.06.2009):

Монографії:

 1. Фотостимулированные взаимодействия в структурах металл-полупроводник / Индутный И.З., Костышин М.Т., Касярум О.П., Минько В.И., Михайловская К.В., Романенко П.Ф. – Киев: Наукова думка, 1992. – 240с.
 2. Психологія управління проектами: посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 8.18010013 „управління проектами“ усіх форм навчання / Авт.-укл. С.Л. Михайлюта, О.М. Донець, О.М. Шор; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – 99 с.:
 3. Информационные системы и технологии в управлении, образовании, науке [Текст]: Монография / Под ред. проф. В.С. Пономаренко. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013. – 278с. (Засядько А.А.)
 4. Информационные системы в управлении, образовании, промышленности: монографія / под ред. В.С. Пономаренко. – Х.: вид-во ТОВ „Щедра садиба плюс“, 2014. – 498 с. (Засядько А.А.):
 5. Информационные технологии и защита информации в информационно¬-коммуникационных системах: монография / под ред. В. С. Пономаренко. – X.: Видео TOB „Щедра садиба плюс“, 2015. – 486 с.
 6. Информационные технологии  в  управлении,  образовании,  науке  и промышленности:  монография  /  под  ред.  В.  С.  Пономаренко.  –  Х.  : Издатель Рожко С. Г., 2016. – 566с.

Навчально-методичні посібники:

 1. Міщенко Т.Г. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Економетрика» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх форм навчання напрямів підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030509  “Облік  і аудит” (на базі молодшого спеціаліста). – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2014. – 39 с.
 2. Піскун О.В. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Платіжні системи» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050802 «Банківська справа». – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2014. – 50 с.
 3. Піскун О.В. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і технології в банківській сфері» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит». – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2014. – 82 с.
 4. Засядько А.А. Методичні рекомендації  до виконання індивідуальних робіт з навчальної дисципліни «Інформатика». – ЧІБС УБС НБУ (м.Київ), 2013. – 58 с.
 5. Піскун О.В. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни “Організація та проектування баз даних” для студентів всіх форм навчання напрямів підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030509  “Облік  і аудит”. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2013. –  35с.
 6. Міщенко Т.Г. Лекції з дисципліни «Економетрика». – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012. – 108с.
 7. Тулуб О.Г. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни “Інформатика” за змістовим модулем: “Програмні засоби для розв’язання фінансово-економічних задач”. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012. – 32 с.
 8. Тулуб О.Г. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни “Інформатика” за змістовим модулем: “Програмні засоби роботи з даними”. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012. – 72 с.
 9. Піскун О.В. Лекції з дисципліни «Платіжні системи». – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012. – 65 с.
 10. Піскун О.В. Лекції з дисципліни «Організація та проектування баз даних». – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012. – 84 с.
 11. Касярум О.П. Лекції з дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі». – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012. – 144 с.
 12. Касярум О. П. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання»: Навчальний посібник. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2009. – 189 с.
 13. Касярум О.П. Теорія ймовірностей та математична статистика: Курс лекцій. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2007. – 136 с.
 14. Міщенко Т.Г. Економетрія: Навчальний посібник. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2007. – 137с.
 15. Касярум О.П. Математичне програмування: Навчальний посібник у двох частинах. Частина друга. Практичні заняття. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2007. – 88 с.
 16. Касярум О.П. Математичне програмування: Навчальний посібник у двох частинах. Частина перша. Курс лекцій. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2007. – 152 с.
 17. Збірник задач та завдань у тестовій формі з фізики. Механіка. Основи кінематики / Єфіменко В.І., Кузьмінський А.І., Королюк С.С. – Черкаси, 2004. – 75 с.
 18. Збірник задач з фізики для шкіл, ліцеїв та гімназій природничо-наукового профілю. Механіка / Єфіменко В.І., Королюк С.С. – Черкаси, 2000. – 160 с.
 19. Касярум О.П. Практикум з дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі» (для виконання на ПК). – К.: УБС НБУ, 2014. – 108 с.
 20. Королюк С.С. Розв’язок систем лінійних рівнянь: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит». – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2014. – 69 с.

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють ініціативне наукове дослідження за темою: «Використання математичних методів, моделей та інформаційних технологій у дослідженні фінансово-економічних систем». Завідувач кафедри Касярум О.П. – керівник, професор Засядько А.А.,  доценти: Королюк С.С., Михайлюта С.Л. – виконавці .

Результати досліджень обговорюються на постійнодіючому семінарі кафедри «Інформаційні технології та кількісні методи в економіці» та наукових конференціях, публікуються у фахових виданнях.

Викладачі кафедри активно залучають студентів до науково-дослідної роботи. Щорічно студенти під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри беруть участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямами: «Математичні методи, моделі в економіці» (доцент Касярум О.П. ), «Інформатика та кібернетика» (доцент Михайлюта С.Л.),  «Інформаційна безпека»  (професор Засядько А.А.);  а також – у Всеукраїнських предметних олімпіадах з математики та інформатики; готують наукові доповіді; публікують статті у збірниках за матеріалами всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.