Кафедра фінансів та банківської справи

Кафедра фінансів та банківської справи

Кафедра фінансів та банківської справи заснована в 2016 році. У відповідності до Рішення Вченої ради  ДВНЗ «Університет банківської справи» про затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності, було прийнято рішення щодо злиття кафедр банківської справи та фінансів і кредиту згідно наказу № 343-од від 07.09.2016 року.

Питання вивчення, ефективного функціонування та вдосконалення фінансово-кредитної сфери завжди є актуальними та пріоритетними у складному механізмі державотворення. Це дає вміння своєчасної мобілізації фінансових ресурсів в оптимальних обсягах та раціонального їх розподілу, ефективно й ощадливо здійснювати використання фінансів на всіх рівнях економічного господарювання, що визначає ступінь задоволення та фінансового забезпечення суспільно необхідних потреб, рівня життя народу, зумовлює перспективи тенденцій і напрямів соціально-економічного розвитку держави.  Важливою передумовою вдалого розв`язання складних фінансово-господарських взаємин учасників економічних відносин є наявність у державі висококваліфікованих фахівців та їх підготовка.

Підготовку фахівців зі спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» здійснює кафедра фінансів та банківської справи. Кафедра є випусковою і здійснює підготовку здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавр та магістр.  Підготовка фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» включає цикли гуманітарної, природничо-наукової, загальноекономічної підготовки і цикл професійної підготовки, який передбачає поглиблене вивчення діяльності у сфері банківського бізнесу, фінансів, страхування, оподаткування тощо. Крім того, набуває особливої ваги професійно-практична підготовка бакалаврів відповідно до їх професійного спрямування.

Навчальний процес магістерської підготовки зорієнтований на освітньо-наукові магістерські програми «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу», «Фінансовий моніторинг та банківський бізнес», «Управління фінансовими послугами», «Управління банківськими інвестиціями», «Банківська справа та фінансові ринки»,  та має певні особливості, які полягають передусім в одночасному поєднанні форм навчальної, практичної та наукової роботи. Це дає змогу забезпечити безперервність процесу оволодіння здобувачами вищої освіти в аспекті обраної спеціальності.

Навчальний процес забезпечують 24 викладачі, у тому числі 2 доктори наук та 16 кандидатів наук, із яких 17 доцентів та 1 професор, 5 старших викладачів та 1 викладач.

Якість підготовки фахівців оцінюється Державною екзаменаційною комісією, до складу якої залучаються керівники комерційних банків, страхових компаній та інших фінансових небанківських установ.

Кафедра фінансів та банківської справи є відповіддю сучасним викликам економічного розвитку країни. Освітній процес кафедри є передавальною ланкою причинно-наслідкового механізму: від наукових досліджень у забезпеченні розвитку сучасної сфери фінансово-кредитних відносин до впровадження новітніх, прогресивних форм навчання, що покладені в основу підготовки висококваліфікованих працівників, підвищення кваліфікації та перекваліфікації працівників для банківської системи і сфери фінансів, страхування та оподаткування. Робота кафедри базується на гнучкому поєднанні академічної сфери банківського бізнесу, фінансів і кредиту, та практичної діяльності реального сектору фінансово-кредитної сфери у відповідності до запитів економіки.

Мотивація майбутніх фахівців зі спеціальності фінанси, банківська справа і страхування визначається такими причинами:

 • немає жодної сфери діяльності, де б не використовувалися знання фахівців з фінансів та банківського бізнесу;
 • фахівець у галузі фінансів є однією з високооплачуваних професій;
 • знання фінансів та банківської справи дозволяє працювати в різних галузях економіки;
 • це один з найцікавіших та актуальних видів діяльності;
 • існують реальні перспективи майбутньої наукової діяльності.

Здобувачі вищої освіти кафедри беруть активну участь у наукових заходах, зокрема: наукових конференціях, круглих столах, семінарах міжнародного та всеукраїнського рівнів, присвячених актуальним питанням розвитку фінансово-кредитної системи України, конкурсах, олімпіадах, ярмарках, форумах, наукових заходах, які проводяться на базі нашого інституту та інших вищих навчальних закладів України, близького та далекого зарубіжжя.

Здобувачі вищої освіти кафедри є стипендіантами програми «Завтра.ua» та переможцями у фаховій олімпіаді практичного спрямування в сфері банківського бізнесу – Всеукраїнській студентській UniОлімпіаді, та  Всеукраїнських олімпіад з дисциплін «Банківська справа», «Страхування», «Фінансовий менеджмент». Активною на кафедрі є підготовка студентів та їх участь  у конкурсах наукових робіт зі спеціальності  фінанси, банківська справа і страхування.

В рамках діючих угод між ДВНЗ «Університет банківської справи» та університетами Іспанії, Німеччини, Польщі, Білорусі викладачі та здобувачі вищої освіти мають можливості стажуватися за кордоном.

Кафедра має тісні стосунки із зарубіжними партнерами.

Фахівці з фінансів можуть працювати: у банківських установах, в установах державних фінансів, страхових компаніях, кредитних спілках, ломбардах, підприємствах, та інших установах.

Контактні дані:

Тел.: (0472) 71-99-45

kfk@cibs.ubs.edu.ua

м. Черкаси, вул. Чорновола, 164

Криниця Сергій Олександрович, завідувач кафедри

kf_krynytsia

Кандидат економічних наук, доцент

Нагороджений Почесною грамотою МОНУ (2008 р.), пам’ятною монетою «Стельмах» (2010 р.)

Стаж науково-педагогічної роботи – 13 років, має досвід роботи в органах державної виконавчої влади.

Є автором і співавтором більше 50 наукових праць, зокрема, посібника з грифом МОНУ, 4 монографій.

Сфера наукових інтересів – корпоративні фінанси, бюджетний менеджмент на регіональному рівні, фінансовий менеджмент.

Є керівником з підготовки науково-пошукових студентських робіт, які були відзначені дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня на всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт за напрямом «Фінанси і кредит».

Викладає дисципліни: «Фінанси підприємств», «Управління фінансовою санацією підприємств», «Фінансова звітність».

Бартош Ольга Михайлівна, старший викладач
kbs_bartosh

Закінчила економічний факультет Тернопільського фінансово-економічного інституту в 1984 р.

За вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців для банківської системи України нагороджена відзнакою «Відмінник освіти України», Почесною грамотою НБУ, ювілейною медаллю із срібла «Національний банк України».

Стаж педагогічної діяльності в даному навчальному закладі – 34 років, працює на кафедрі з 2001 року.

Сфера наукових інтересів – методологія бухгалтерського обліку в банківських установах та удосконалення механізму комерційного кредитування.

Є автором 59 наукових праць в фахових та інших виданнях, а також співавтор навчальних посібників та 2 монографії, у т.ч. навчальних посібників «Облік у банках» та «Фінансовий облік у банках». Збірник задач, де відображено методологічні засади облікових аспектів банківських операцій з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Бартош О.М. є учасником міжнародних проектів у сфері організації дистанційного та професійно-орієнтованого навчання, створення навчально-тренувального банку, а також у програмі Національного банку України щодо впровадження Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Викладає дисципліни: «Фінансовий облік у банках», «Бюджетування і контролінг в банках», «Навчальнак практика» «Бюджетна система», «Державні фінанси».

Досвід та науковий потенціал Бартош О.М. сприяє розвитку наукової школи кафедри та студентської науки. Очолює науково-пошукову групу студентів за напрямком «Облікові та аналітичні аспекти інвестиційного банківського кредитування в умовах інноваційно-інвестиційного попиту».

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=BeczxzgAAAAJ&view_op=list_works

Гмиря Вікторія Петрівна, доцент кафедри

kbs_gmyria2

кандидат економічних наук, доцент

Закінчила факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій “Київського національного університету технологій та дизайну” в 2005 р.

Стаж педагогічної діяльності – 7 років.

Професійна діяльність на кафедрі з 2011 р.

Є автором 25 наукових праць в фахових та інших виданнях і співавтором двох колективних монографій.

Сфера наукових інтересів: банківське кредитування аграрного виробництва.

Викладає дисципліни: “Проектне фінансування”, “Інвестиційний аналіз”, “Інвестиційне кредитування”, “Оцінка майна”.

Діденко Сергій Васильович, старший викладач
kbs_didenkoЗакінчив економічний факультет Уманської сільськогосподарської академії в 2000 р.

Стаж педагогічної діяльності – 15 років.

Діяльність на кафедрі банківської справи з 2001 року.

Має практичний досвід роботи на різних посадах у сфері банківської діяльності, сертифікований тренер з питань протидії відмивання коштів та фінансування тероризму.

За період науково-педагогічної діяльності відзначений дипломом лауреата конкурсу «Кращий викладач Університету банківської справи Національного банку України» в 2008 році, нагороджений Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації в 2013 році, та нагороджений грамотою ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2016 році.
Діденко С.В. є автором та співавтором 32 наукових праць, у тому числі 4 монографії.

Сфера наукових інтересів: оптимізація управління ризиками банківської діяльності; монетарне регулювання центрального банку в системі грошово-кредитних відносин.

Є співавтором Керівник магістерської програми «Фінансовий моніторинг та управління у банку».

С.В. Діденко є учасником науково-практичних семінарів та конференцій щодо формування системи запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів в Україні у рамках міжнародного проекту MOLI-UA-2.

Досвід науково-практичної роботи з відповідного напрямку покладений в основу авторських розробок щодо подальшої оптимізації магістерської програми підготовки фахівців за спеціалізацією «Фінансовий моніторинг та управління у банку».

Викладає дисципліни: «Міжнародні розрахунки і валютні операції», «Управління процесом детінізації», «Управління банківськими ризиками», «Фінансовий моніторинг у банку», «Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Безпека банківської діяльності», «Організаційно-управлінська та фінансова безпека банку».

Жежерун Юлія Володимирівна, доцент кафедри

kbs_dmytryk

Кандидат економічних наук

У 2009 році закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Фінанси» та отримала диплом магістра з фінансів (з відзнакою).

Має практичний досвід роботи в банківський сфері. Стаж науково-педагогічної діяльності 7 років, працює на кафедрі з 2013 року.

Сфера наукових інтересів – управління фінансовою стійкістю банківської системи, антикризове регулювання банківського сектору, діагностика кризових явищ в банках та банківській системі в цілому.

Автор і співавтор 57 наукових праць в фахових та інших виданнях, зокрема, співавтор 3 монографій.

Здійснює підготовку студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Банківська справа», а також керівництво науковими роботами студентів за напрямом «Банківська справа». Наукові роботи студентів неодноразово займали призові місця на всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

Викладає дисципліни: «УБС студія Банківська система (рівень А)», «Банківський менеджмент», «Антикризове управління», «Fintech і трансформації у сфері фінансових послуг», «Ризикологія».

Викладає на курсах підвищення кваліфікації для працівників АТ «Ощадбанк».

Розробник дистанційного курсу «Банківський менеджмент» для працівників ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк».

https://scholar.google.com.ua/citations?user=DaJfM6UAAAAJ&hl=ru

ORCID

Запорожець Світлана Володимирівна, доцент кафедри

kbs_zaporozhets

Кандидат економічних наук

Стаж педагогічної діяльності – 17 років

Професійна діяльність на кафедрі з 2001 року

Нагороди і відзнаки за результати у навчально-методичній та виховній роботі:

 • Почесна грамота від Головного управління освіти і науки та Черкаської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток національної науки (2008 рік)
 • Грамота Університету банківської справи Національного банку країни (м. Київ) за плідну та сумлінну працю на освітянській ниві, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, вагомі трудові здобутки (2012 рік)
 • Подяка від Незалежної асоціації банків України за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів банківської справи (2017 рік)
 • Грамота ДВНЗ «Університет банківської справи» за багаторічну та сумлінну працю, вагомий особистий внесок у якісне забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів для фінансово-банківської системи України (2017 рік)
 • Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2018 рік)

Підготовка навчально-методичного забезпечення:

 • Енциклопедія для банкіра: у 2 т. – Том 2 (практична термінологія) / ред.: Т. С. Смовженко, Р. А. Слав’юк. – К.: УБС НБУ, 2013. – 547 с.
 • Чепелюк Г. М., Костогриз В. Г., Запорожець С. В. Внутрішній аудит у банку: Навчальний посібник. [Текст] / Г. М. Чепелюк, В. Г. Костогриз, С. В. Запорожець – Львів. : «Магнолія 2006», 2018. – 296 с.

Викладання навчальних дисциплін:

 • для підготовки студентів освітнього ступеня бакалавра – «Банківські операції», «Діяльність банку на валютному ринку»;
 • для підготовки студентів освітнього ступеня магістра – «Стратегії цифрового бізнесу та технології електронної комерції».

Навчально-методичні публікації:

 • Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи, поточного, модульного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Банківські операції» для студентів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / С. В. Запорожець. – ЧННІ ДВНЗ «УБС», – 55 с.
 • Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи, поточного, модульного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Банківські операції І» для студентів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / С. В. Запорожець. – ЧННІ ДВНЗ «УБС», – 42 с.
 • Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи, поточного, модульного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Банківські операції ІІ» для студентів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / С. В. Запорожець. – ЧННІ ДВНЗ «УБС», – 38 с.
 • Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи, поточного, модульного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Іпотечний ринок» для студентів освітнього ступеня магістра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / С. В. Запорожець. – ЧННІ ДВНЗ «УБС», – 35 с.

Запорожець С. В. є керівником з підготовки науково-дослідних студентських робіт на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт за напрямом «Банківська справа».

Сфера наукових інтересів: іпотечні операції банківських установ, організація діяльності банків на кредитному ринку, джерела фінансування довгострокового кредитування.

Запорожець С. В. є автором та співавтором понад 40 наукових праць, в тому числі 1 навчального посібника та 2 монографій.

          Участь у розробці науково-дослідних робіт:

 • Ініціативна НДР «Визначення системи індикаторів регулювання і контролю діяльності банку на кредитному та депозитному ринках» (№ ДР 0110U000129) / Розділ на тему «Проблеми формування ресурсів банківського кредитування» // Науково-технічний звіт. – Київ: УБС НБУ, 2014.
 • Ініціативна НДР «Компаративний аналіз реформування та розвитку банківських систем країн світу» (№ ДР 0114U004861) / Розділ на тему «Види банківських об’єднань» // Науково-технічний звіт. – Київ: ДВНЗ «УБС», 2015.
 • Ініціативна НДР «Реформування фінансово-кредитної системи: методологія та практика» (№ ДР 0115U005652) / Розділ на тему «Оптимізація джерел фінансування довгострокового кредитування в Україні» // Науково-технічний звіт, 2017.

Участь у розробці монографій:

 • Запорожець С. В. Проблема капіталізації банків / С. В. Запорожець, О. В. Шабанова // Банківська система України в європейському контексті : ґенеза, структура, конкурентний потенціал: монографія / кол. авторів; ред.: Р.Ф. Пустовійт.  – К.: УБС 2009. – 487 с.
 • Запорожець С. В. Оптимізація джерел фінансування довгострокового кредитування в Україні / С. В. Запорожець // Розвиток банківської системи в умовах трансформації економічного простору: монографія / кол. авторів; ред.: Г. М. Чепелюк, Н. М. Пантєлєєва. – Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2016.  – Розд. 4.4. – С. 332–354.

Основні наукові публікації у фахових виданнях:

 • Запорожець С.В. Кредитні іпотечні операції банку: сутність та принципи здійснення [Електронний ресурс] / С.В. Запорожець // Ефективна економіка. – – № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=416
 • Запорожець С.В. Особливості формування кредитної політики банку при здійсненні іпотечних операцій / С.В. Запорожець // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) : [зб. наук. пр.].  – К.: УБС НБУ, 2011. – № 3 (12). – C. 237–24
 • Запорожець С. В. Методи фінансування інвестиційних проектів шляхом використання іпотечних продуктів [Електронний ресурс] / С. В. Запорожець // Фінансовий простір. – 2012. – № 4 (8). – Режим доступу: http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1204/12zsvmof.pdf
 • Запорожець С.В. Прогнозування ресурсів банку для фінансування кредитних іпотечних операцій / С.В. Запорожець // Економічні науки : [зб. наук. пр.]. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – Вип. 36.– C. 153–159
 • Запорожец С.В. Применение механизма трансформации ресурсов для осуществления ипотечных операций / С.В. Запорожец // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск: – 2014. – № 7(97). – C. 33–34
 • Запорожец С. В. Виды банковских групп / С. В. Запорожец // Банковская система: устойчивость и преспективы развития: [зб. наук. ст.]. – Пинск: Полес ГУ, 2015.– С. 11 – 14
 • Запорожець С. В. Сучасні методи реструктуризації кредитів, наданих в іноземній валюті [Електронний ресурс] / Г. Т. Карчева, О. О. Лапко, С. В. Запорожець // Фінансовий простір. – 2015. – № 3. – Режим доступу: http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1503/15loosmr.pdf
 • Запорожец С. В. Банковская система Украины – проблемы реформирования / Н. Н. Пантелеева, С. В. Запорожец // Вестник Университета международного бизнеса. – Алматы: – – № 2(36). – C. 18–25
 • Запорожець С. В. Особливості функціонування ринку іпотечних цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Запорожець // Фінансовий простір. – 2016. – № 4 (24). – Режим доступу: http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1503/15loosmr. Pdf
 • Запорожець С. В. Пріоритетні напрями ефективного функціонування моделі іпотечного ринку в Україні / С. В. Запорожець // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 17. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-17-2017
 • Запорожець С. В. Внутрішній аудит управління ліквідністю банку [Електронний ресурс] / С. В. Запорожець // Економіка та суспільство. – 2018. – № 16. – Режим доступу:  http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/112.pdf (0,53 д.а.)
 • Запорожець С. В. Формування лізингових відносин на ринку нерухомого майна в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Запорожець // Фінансовий простір. – 2018. – № 2 (30). – Режим доступу: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1802/18zsvmvu.pdf (0,55 д.а.)

Участь у міжнародних науково-практичних конференціях:

 • Запорожец С. В. Эффективные методы управления и прогнозирования ресурсов банка // Материалы VI международной научно-практической конференции [Принеманские научные  чтения «Роль гражданского  общества, социального  и  правового  государства в защите  и  реализации  прав человека»] / ред. кол. А. А. Богустов [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 2. – 2016. – 36–37
 • Zaporozhets S. V. The institutional basis of the factoring market development in Ukraine // International Scientific Conference [«Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms : Conference Proceedings»], (Tbilisi, April 29, 2016). – Riga: Baltija Publishing. 308 pages. – P. 266 – 269
 • Запорожец С. В. Оптимизация структуры рынка ипотечных ценных бумаг в Украине / С. В. Запорожец // Материалы международной научно-практической конференции «Современная экономика и образование: проблемы, возможности и перспективы развития» (г. Алматы 29 марта 2017 г.). – Алматы: – Алматинская академия экономики и статистики. – 2017. – С. 201 – 204
 • Запорожець С. В. Діяльність банків в умовах дисбалансів / С. В. Запорожець // Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференціі «Фінансово-кредитна система: вектори розвитку», 26 квітня 2018 р. – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. – 180 с. – С. 51 – 52 (0,13 д.а.)
 • Запорожець С. В. Удосконалення методики аналізу банком інвестиційних проектів при іпотечному кредитуванні / С. В. Запорожець // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми економіки та фінансів» 30 жовтня 2018 р. – Київ : КНЕУ, 2018. (0,18 д.а.)

            Міжнародне стажування:

 • Стажування в на кафедрі банківської справи Міжнародного банківського інституту (Росія, м. Санкт-Петербург, 2009 рік)
 • Стажування в банку Bank Pe Kao в рамках співпраці з Економічним університетом у м. Вроцлав (Польща, м. Вроцлав, 2016 рік)

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=eOxoHngAAAAJ&hl=uk
Костогриз Вікторія Григорівна, доцент кафедри

kbs_kostogryz

кандидат економічних наук, доцент

Має дві вищі освіти.

Стаж педагогічної діяльності – 16 років.

Закінчила Черкаський  національний університет імені Б. Хмельницького (2002 рік) та ЧФ Української академії банківської справи Національного банку України за спеціальністю «Банківська справа» (2004 р.). Здобула науковий ступінь кандидата економічних наук (кандидатська дисертація: «Ощадно-кредитна система в умовах інноваційного розвитку економіки», 2009 р.); вчене звання доцента кафедри банківської  справи (2011 р.).

Сфера науково-педагогічних інтересів: аналітичне супроводження банківської діяльності, сучасні особливості банківського маркетингу, фінансовий супермаркет.  Є автором та співавтором понад  45 наукових праць у фахових та інших наукових виданнях, в тому числі  монографій та навчального посібника.

Навчальні курси, що викладаються: «Аналіз банківської діяльності», «Маркетинг в банку», «Фінансовий супермаркет», «Фінансовий менеджмент в банку», «Технологія продажу фінансових продуктів».

Профіль в Google Scholar

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Розвиток банківської системи України: Монографія // колектив авторів за загальною редакцією д.е.н., проф. Т.С. Смовженко, д.е.н., проф. Р.А.Слав’юка – К.: УБС НБУ, 2010. – 462 с.
 2. Чепелюк Г.М. Внутрішній аудит у банку: Навчальний посібник  / Г.М. Чепелюк, В.Г. Костогриз, С.В. Запорожець – Львів. : «Магнолія 2006», 2018. –298 с.
 3. Костогриз В. Г. Інновації банків з іноземним капіталом  в банківській системі України / В.Г. Костогриз //Науковий вісник Херсонського державного Університета. –  – №16. – Частина 2. – С. 108-111.
 4. Kostogryz, V. Modern approaches to the mention and peculiarities of banking competition in the financial services market / V. Kostogryz, V. Sokolenko // Фінансові дослідження : електронний науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – № 1 (2). – 196 с. – С. 138-143.
 5. Костогриз В.Г. Державні банки у системі забезпечення фінансової стабільності банківського сектору України / В.Г. Костогриз, М.Е. Хуторна // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 1(51). – Ужгород, 2018 – 523 с. – С.335-341.

Нагайчук Неля Григорівна, доцент кафедриkf_nagajchuk

Кандидат економічних наук, доцент

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005 р.) та срібною пам’ятною монетою «НБУ 10 років». Лауреат конкурсу «Кращий викладач Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)» 2013 року.

Стаж науково-педагогічної роботи – 18 років.

У своєму доробку має біля 80 наукових праць, зокрема: є співавтором 2 навчальних посібників з грифом МОНУ та 5 монографій.

Сфера наукових інтересів – функціонування страхового ринку, управління фінансами страхових компаній.

Здійснює підготовку студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності «Фінанси і кредит» та дисципліни «Страхування».

Є керівником наукових досліджень студентів з питань розвитку страхового ринку.

Викладає дисципліни: «Фінанси», «Страхування», «Страхові послуги», «Страховий менеджмент», «Фінанси страхових компаній».

Пантєлєєва Наталія Миколаївна, доктор економічних наук

kf_panteleevaДоктор економічних наук, доцент

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 р.), грамотою Університету банківської справи НБУ (2010 р.).

Стаж науково-педагогічної роботи – 28 років, має досвід розробки та впровадження інформаційних систем, у педагогічну роботу постійно впроваджуються інноваційні технології та індивідуальний підхід задля створення умов щодо розвитку здібностей студентів.

Є автором і співавтором 170 наукових публікацій, зокрема 10 монографій, 3 патенти на винахід.

Сфера наукових інтересів – фінансові інновації, інформаційні системи і технології в економіці.

Здійснює керівництво студентською науковою роботою за напрямом «Теоретичні та практичні аспекти впровадження ІС за напрямами підприємницької діяльності». Серед здобутків слід відмітити студентські наукові роботи, яка неодноразово відзначені дипломами на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Кількісні методи в економіці (статистика, економіко-математичне моделювання)» та інших студентських всеукраїнських і міжнародних конкурсах і науково-практичних конференціях.

Викладає дисципліни: «Інформаційні системи і технології в фінансах», «Інформаційні технології в управлінні підприємницькою діяльністю», «Фінансове моделювання».

Ткаченко Наталія Володимирівна, професор кафедри

kf_tkachenko

Доктор економічних наук, професор

Нагороджена срібною пам’ятною монетою «Собор святого Юра» (2008 р.), почесною грамотою МОНУ (2007 р.). У 2007, 2008, 2010 та 2013 роках визнана кращим науковцем Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). Дипломант щорічної премії в галузі страхування в Україні за 2012 рік «За внесок у розвиток страхової науки».

Стаж науково-педагогічної роботи – 21 років.

Є автором і співавтором більше 170 наукових праць, зокрема 2 навчальних посібника з грифом МОН України, 6 монографій.

Сфера наукових інтересів – функціонування фінансового ринку, фінансова діяльність страхових компаній.

Є керівником з підготовки науково-пошукових студентських робіт, які були відзначені дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт за напрямом «Фінанси і кредит».

Здійснює підготовку студентів до участі у Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах з дисципліни «Фінансовий менеджмент», «Страхування» та спеціальністю «Фінанси і кредит».

Викладає дисципліни: «Страховий менеджмент».

Третяк Наталя Миколаївна, доцент кафедри

kf_tretiakКандидат економічних наук, доцент

Нагороджена Почесною грамотою Української академії банківської справи (2004 р.). У 2010 році  нагороджена грамотою у номінації “Улюблений викладач”.  У 2012 році нагороджена дипломом лауреата конкурсу «Кращий викладач Університету банківської справи НБУ» у номінації «Кращий викладач – методист».

Стаж науково-педагогічної роботи – 20 років, має досвід практичної роботи на посаді головного бухгалтера торгівельного підприємства.

Є автором і співавтором 62 праць, у тому числі 2 монографії та навчальний посібник з грифом МОН України.

Сфера наукових інтересів – фінансове забезпечення суб’єктів підприємництва та інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств.

Є керівником з підготовки науково-пошукових студентських робіт, які були відзначені дипломами І та ІІІ ступеня на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт за напрямом «Економіка підприємства та управління виробництвом».

Викладає дисципліни: «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Податковий менеджмент», «Фінансовий менеджмент».

Харченко Анатолій Миколайович, старший викладач кафедри

kf_kharchenko

Кандидат економічних наук

Стаж науково-педагогічної роботи – 9 років.

Є автором та співавтором понад 40 праць, зокрема 2-х монографій та навчального посібника з Грифом МОНУ. Приймав участь у наукових дослідженнях на замовлення НБУ, а також у ініціативних науково-дослідних темах.

Сфера наукових інтересів – кредитування бізнесу банківськими установами, інвестиційні процеси в економіці України.

Здійснює підготовку здобувачів спеціальності «Фінанси і кредит», «Фінанси, банківська справа та страхування» до участі у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Фінанси і кредит».

Викладає дисципліни: «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Управління проектами», «Аналіз інвестиційних проектів».

ORCID – 0000-0002-5832-7714

Google Scholar – Анатолій Харченко (Anatoliy Kharchenko)

Хуторна Мирослава Емілівна, доцент кафедри

Кандидат економічних наук, доцент

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Фінанси, грошовий обіг і кредит» на тему «Конкурентоспроможність банку на регіональному ринку» у 2010 році.

Стаж науково-педагогічної роботи – 15 років.

Є автором і співавтором більше 60-ти наукових праць, зокрема, навчально-методичного посібника з грифом МОНУ, 4 монографій, брала участь у виконанні 6-х науково-дослідних тем.

 Методична робота:

Викладає дисципліни «Методи аналізу фінансових ринків», «Проектне фінансування» для студентів освітнього рівня «магістр». Є розробником дистанційного навчального курсу «Проектне фінансування».

Основними методичними матеріалами даних курсів є:

 1. Проектне фінансування : навчальний посібник / О. Д. Вовчак [та ін. (Хуторна М.Е. (розділ 5, розділ 8, розділ 10, розділ 11)) ] – Київ : Університет банківської справи НБУ, 2015. – 642 с.
 2. Методичні вказівки щодо виконання індивідуального завдання з навчальної дисципліни «Проектне фінансування» для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – ЧННІ УБС, 2017 р. – 14 с.
 3. Методичні матеріали до проведення практичних та семінарських занять з навчальної дисципліни «Проектне фінансування» для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – ЧННІ УБС, 2017 р. – 47 с.
 4. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Методи аналізу фінансових ринків» для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – ЧННІ УБС, 2017 р. – 70 с.

Наукова робота:

Сфера наукових інтересів – конкурентоспроможність банків, фінансова стабільність сектору кредитних установ, превентивна діагностика ознак кризового стану кредитних установ.

З науковими працями можна ознайомитися за посиланнями:

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=LnSjK8cAAAAJ&hl=ru.

ОRCID iD – https://orcid.org/0000-0003-0761-3021.

Основні наукові результати

І. Участь у виконанні  науково-дослідних робіт

 1. «Визначення системи індикаторів регулювання і контролю діяльності банку на кредитному та депозитному ринках» (номер державної реєстрації 0111U002134).
 2. «Реформування фінансово-кредитної системи: методологія та практика» (номер державної реєстрації 0115U005652).
 3. «Формування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ: інституційний та обліковий аспекти» (номер державної реєстрації 0118U001042).
 4. «Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни» (ДР № 0117U002441, інв. № НДЧ – 01.17/19.ФЗ).

ІІ. Монографії

 1. Розвиток банківської системи в умовах трансформації економічного простору : монографія / За ред. Чепелюк Г. М., Пантєлєєвої Н. М. – Черкаси, 2016. – 414 с. (Особистий внесок здобувача: досліджено вплив трансформаційних процесів на розвиток банківської системи України).
 2. Підвищення соціально-економічної ефективності розвитку регіону :  монографія / авт. кол. (Хуторна М.Е. (підрозділи 6.1-6.3); за ред. д-ра екон. наук, проф. Р. Ф. Пустовійта. – К. : УБС НБУ, 2015. – 442 с.
 3. Моніторинг кредитного ризику в контексті управління конкурентоспроможністю банку : монографія / Л. О. Гаряга, Т. І. Гончарук, М. Е. Люзняк, Г. М. Чепелюк. – К. : УБС НБУ, 2012. – 325 с. (Особистий внесок: підрозділи 1.4; 2.1; 3.3).
 4. Розвиток банківської системи України : монографія / кол. авторів; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав’юка. – К. : УБС НБУ, 2010. – 462 с.

ІІІ. Наукові статті

 1. Хуторна М. Е. Дослідження внутрішніх дисбалансів у діяльності кредитних установ як передумова забезпечення їх фінансової стабільності: методологічний аспект / М. Е. Хуторна // Облік і фінанси. – 2018. – № 1(79). – С. 132-142.
 2. Хуторна М. Е. Методологічні особливості оцінки ефективності функціонування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ / М. Е. Хуторна // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2018. – № 2. – С. 230-239.
 3. Khutorna M. Transformation of the banking sector of Ukraine: reasons and consequences / M. Khutorna // Journal of Finance and Financial Law. – vol. 1(13). – 2017. – Р. 33-48.
 4. Khutorna M. The Use of E-Banking By Households: Poland And Ukraine Experience [Електронний ресурс] / M. Wojciech, M. Khutorna // Фінансовий простір. – 2014. – №4(16). – Режим доступу: http://fp.cibs.ck.ua/files/1404/14mv_vid.pdf.
 5. Хуторна М. Е. Сутність кредитної установи як важливої інституції фінансового посередництва / М. Е. Хуторна // Вісник Львівського університету. – Серія економічна. – 2016. – С. 165-171.
 6. Хуторна М. Е. Теоретико-методологічні підходи до тлумачення фінансової стабільності макро та мікрорівневих економічних систем / М. Е. Хуторна // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія «Економіка». – Випуск 1(49). – Т.1. – 2017. – С. 295-303.
 7. Хуторна М. Е. Концептуалізація процесу забезпечення фінансової стабільності кредитних установ / М. Е. Хуторна // Вісник Університету банківської справи. – 2017. – С. 38-44.
 8. Хуторна М. Е. Забезпечення фінансової стабільності кредитних установ / М. Е. Хуторна // Фінансовий простір. – 2017. – №3. – Режим доступу: http://fp.cibs.ck.ua/files/1404/14mv_vid.pdf.
 9. Люзняк М. Е. Шляхи підвищення конкурентоспроможності банку на регіональному ринку / М. Е. Люзняк // Вісник Національного банку України. – 2010. – №1. – С. 58-63.
 10. Люзняк М. Е. Щодо оптимізації регіональної структури банківської системи / М. Е. Люзняк // Економіст. – 2008. – №8. – С. 54-57.
 11. Хуторна М. Е. Проблема удосконалення інструментів регулювання та нагляду за стабільністю банків України в аспекті кредитної діяльності / М. Е. Хуторна, Т. І. Гончарук, Л. О. Гаряга // Економіка та держава. – 2012. – №2. – С. 19-23.
 12. Хуторна М. Е. Проблема удосконалення інструментів регулювання та нагляду за стабільністю банків України в аспекті кредитної діяльності / М. Е. Хуторна, В. В. Гелеверя // Фінансовий простір. – 2015. – №2. – С. 112-118.

Міжнародна діяльність

 1. Участь у Міжнародній науковій конференції «Знання, економіка, суспільство» (червень 2013 р.), яка проходила на базі Краківського економічного університету (м. Краків, Республіка Польща).
 2. Проходження стажування у Вищій школі – Університеті прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина). Мета стажування – набуття практичних навичок щодо методики викладання професійних дисциплін іноземною мовою.
 3. Участь у ХІV Міжнародній науково-практичній конференції «Ринок фінансів» (червень 2014р.), яка проходила на базі Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської (м. Казімеж-Дольни, Республіка Польща).

Чепелюк Ганна Миколаївна, доцент кафедри

kbs_bilokin

кандидат економічних наук, доцент

Закінчила економічний факультет Тернопільської академії народного господарства в 1995р.

Стаж педагогічної діяльності – 17 років, працює на кафедрі з 2001 року. Має досвід практичної діяльності в сфері народного господарства.

Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України за високі досягнення в науково-педагогічній діяльності (2008 р).

Є автором 40 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів – внутрішній аудит у банку, банківське інвестиційне кредитування.

Чепелюк Г.М. здійснює керівництво науково-пошуковою групою студентів за напрямком «Банківський нагляд», «Інвестиційне кредитування», «Фінансовий менеджмент у банку» результатом роботи є низка опублікованих наукових досліджень та розробок, які займають призові місця в конкурсах наукових робіт студентів.

Є керівником магістерської програми «Управління банківськими інвестиціями».

Викладає дисципліни: “Фінансовий менеджмент у банку”, “Банківський аудит”, “Банківський нагляд”, “Фінансові інвестиції банків”, «Внутрішній аудит у банку».

Чернявська Любов Валентинівна, старший викладач кафедри

kf_cherniavska

Стаж науково-педагогічної роботи 8 років

Є автором більше 50-ти наукових та навчально-методичних праць, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, форумах.

Сфера наукових інтересів – розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств, статистичні методи в аналізі економічних явищ і процесів.

Є керівником з підготовки науково-пошукових студентських робіт, які були відзначені дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня на Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

Здійснювала підготовку студентів до участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Статистика», за результатами якої неодноразово були зайняті призові місця.

Викладає дисципліни: «Фінанси підприємств», «Фінансовий ринок», «Фінансово-банківська статистика», «Правова статистика», «Навчальна практика», «Страховий менеджмент».

Профіль у Google Scholar

ОRCID iD

Шабанова Олена Вікторівна, доцент кафедри

kf_shabanovaКандидат економічних наук

У 2011 році нагороджена дипломом лауреата конкурсу «Кращий викладач Університету банківської справи НБУ» у номінації «Кращий куратор».

Стаж науково-педагогічної роботи – 13 років.

Є автором і співавтором більше 40 наукових праць, зокрема 2 монографії.

Сфера наукових інтересів – страхові механізми пенсійного забезпечення.

Здійснює підготовку студентів до участі у Всеукраїнській олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент».

Викладає дисципліни: «Страхування», «Фінансовий менеджмент», «Фінанси страхових компаній», «Статистика», «Фінансово-банківська статистика», «Прикладна статистика».

Полях Сергій Сергійович, викладач

poliakh

У 2011 році закінчив Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.

Має практичний досвід роботи в банківський сфері. Працює на кафедрі з 2015 року.

Є автором та співавтором 10 наукових праць.

Сфера наукових інтересів – інноваційні технології в банківській системі, державне регулювання банківського сектору.

Викладає дисципліни: «Фінансовий менеджмент», «Страхові послуги», «Банківські операції», «Навчально-ознайомча практика», «Банківський менеджмент»

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=-DDkzacAAAAJ&hl=uk

ORCID 0000-0001-6825-5083

Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”:

 • Аналіз банківської діяльності
 • Банківська система
 • Банківські операції
 • Безпека банківської діяльності
 • Внутрішній аудит в банку
 • Інвестиційне кредитування
 • Іпотечний ринок
 • Навчальна практика
 • Навчально-ознайомча практика
 • Облік в банках
 • Облік операцій НБУ
 • Фінансовий облік у банках
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика

Освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”:

 • Аналіз банківської діяльності
 • Банківські операції
 • Безпека в банках
 • Інвестиційне кредитування
 • Кредитування і контроль
 • Маркетинг в банку
 • Міжнародні розрахунки та валютні операції
 • МСБО та прийняття рішень
 • Неторгові валютні операції
 • Нетрадиційні банківські операції
 • Проектне фінансування
 • Ринок цінних паперів
 • Ситуаційне моделювання діяльності комерційних банків
 • Фінансовий менеджмент в банку

Освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”:

 • Аналіз банківської діяльності
 • Банківські операції
 • Безпека в банках
 • Інвестиційне кредитування
 • Кредитування і контроль
 • Маркетинг в банку
 • Міжнародні розрахунки та валютні операції
 • МСБО та прийняття рішень
 • Неторгові валютні операції
 • Нетрадиційні банківські операції
 • Проектне фінансування
 • Ринок цінних паперів
 • Ситуаційне моделювання діяльності комерційних банків
 • Фінансовий менеджмент в банку

З метою підвищення якості підготовки спеціалістів професорсько-викладацький склад кафедри проводить цілеспрямовану методичну роботу. На кафедрі систематично оновлюють лекційні курси, зміст семінарських та практичних занять, методичне забезпечення, здійснюється постійне збагачення їх новим матеріалом.

Викладачі кафедри працюють над навчально-методичними розробками, серед яких:

Посібники з грифом МОН України:

 1. Діденко С.В. Фінансовий моніторинг у банку: Навчальний посібник / Дмитров С. О., Діденко С. В., Медвідь Т. А. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 266 с.
 2. Дмитренко М.Г., Хуткий О.В. Бухгалтерський облік у податковій справі: Навчально-методичний посібник: Черкаси: ЧІТІ, 1996. – 227 с.
 3. Дмитренко М.Г. Управління фінансами комерційних банків: Навчальний посібник. – Черкаси: БРАМА-ІСУЕП, 2000. – 184.
 4. Потлатюк В.С., Менеджмент: Навчальний посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001 р. – 169 С.
 5. Дмитренко М.Г., Потлатюк В.С. Кредитування і контроль: у схемах і коментарях: Навчально-методичний посібник. – Київ: Кондор, 2005. – 272с.
 6. Дмитренко М.Г., Свічинський М.М., Рисін М.В. Банківське кредитування: галузевий аспект: навч. посіб. – К.: УБС НБУ, 2009. – 178с.
 7. Білуха М.Т., Дмитренко М.Г., Микитенко Т.В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підручник / За ред. М.Т. Білухи. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К.: Укр.академія оригінальних ідей, 2006. – 888 с.
 8. Фінансовий облік у банках. Збірник задач: навч. посібник / Г.П.Табачук, О.М.Бартош, Т.М.Бречко. – К.: УБС НБУ, 2009. – 218 с.
 9. Криниця С.О. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств. Навч. посібник з грифом МОНУ. – К.: Професіонал, 2005 − 272 с.
 10. Ткаченко Н.В. Страхування. Практикум: Навчальний посібник. – К: Ліра-К, 2007. – 270 с.
 11. Ткаченко Н.В. Страхування: Навчальний посібник. – К.: Ліра-К, 2007. – 376 с.
 12. Рогожнікова Н.В. Статистика: Навчальний посібник. – К.: УБС НБУ, 2008. – 279 с.
 13. Харічкін О.Г., Харченко А.М., Білий Л.А. Практикум з інвестиційного моделювання і проектування: Навчальний посібник / О.Г. Харічкін, А.М. Харченко, Л.А. Білий. – К.: УБС НБУ, 2009. – 183 с.
 14. Фінанси страхових компаній. Навчальний посібник / Н.Г. Нагайчук, О.О. Гончаренко. – К.: УБС НБУ, 2010. – 585 с.
 15. Журавель Т.М., Нагайчук Н.Г. Страхування у схемах [Навчальний посібник] / Т.М. Журавель, Н.Г. Нагайчук. – Львів: „Новий світ – 2000“, 2012. – 390 с.
 16. Фінансовий менеджмент: навч.посіб. / Л.С.Мартюшева, Л.О.Меренкова, О.В.Грачов, В.Ю. Маляревський; за заг. ред.. д.т.н. проф.. Хомякова В.І., Черкаси, ЧДТУ, 2013 – 216 с.
 17. Фінансовий менеджмент: практикум. Навч. посіб. . / Г.М.Азаренкова, О.І. Антонечко, Л.С.Мартюшева, Р.О.Піскун, Львів „Новий світ 2000“, 2013. – 306 с.
 18. Гаряга Л.О., Іващенко М.В., Карпова І.В., Соболєва О.П., Шкодіна І.В. Національна економіка: навчальний посібник / за заг. ред. О.П. Соболєвої. – Львів: Новий світ – 2000, 2013. – 518 с.

Монографії:

 1. Дмитренко М.Г., Діденко С.В. Легалізація кримінальних доходів та фінансування тероризму: сучасні економічні аспекти і вплив на розвиток банків : монографія / авт. кол. ; за ред. проф. М. Г. Дмитренка. – К. : УБС НБУ, 2014 – 302 с.
 2. Банківська система України в європейському контексті: ґенеза, структура, конкурентний потенціал: Монографія/Кол. авт., за редакцією д.е.н. Р.Ф. Пустовійта. – К.: УБС 2009. – 487 с.
 3. Люзняк М.Е., Костогриз В.Г. Розвиток банківської системи України Монографія / кол. авторів; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. Р.А. Славюка. – К.: УБС НБУ, 2010. – 462 с.
 4. Діденко С.В., Люзняк М.Е. Строкові фінансові інструменти в системі ризик-менеджменту банку: фінансові інновації та управління Монографія / Діденко С.В., Люзняк М.Е., Медвідь Т.А., Пантєлєєва Н.М. – Київ: ТОВ “ДКС Центр”, 2010. – 292 с.
 5. Формування та реалізація кредитної політики банку: монографія / І.В. Сало, І.В. Карбівничий. – Суми: Університетська книга, 2011. – 176 с.
 6. Моніторинг кредитного ризику у контексті управління конкурентоспроможністю банку: монографія / Л.О. Гаряга, Т.І. Гончарук, М.Е. Люзняк, Г.М. Чепелюк. – К.: УБС НБУ, 2012. – 325 с.
 7. Розвиток банківської системи в умовах трансформації економічного простору : монографія / Кол. авт.: Бартош О. М., Діденко С. В., Жежерун Ю. В., Запорожець С. В.,  Костогриз В. Г., Хуторна М. Е.,  Чепелюк Г.М. та ін., за ред. Чепелюк Г.М., Пантєлєєвої Н.М. – Черкаси, 2016. – 414 с.
 8. Лібералізація руху капіталу в ході євроінтеграції: досвід країн Центральної Європи : монографія / А. О. Єпіфанов, С. М. Козьменко, М. І. Макаренко, Ф. І. Шпиг [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 109 с.
 9. Банківська система України в європейському контексті: ґенеза, структура, конкурентний потенціал: монографія / кол. авторів; за ред. д-ра екон. наук Р.Ф. Пустовійта. – К.: УБС НБУ, 2009. – 399 с.
 10. Пантєлєєва Н.М Теоретичні основи створення природно-надійних комп’ютерних систем: Монографія / Пантєлєєва Н.М., Рудницький В.М. – Черкаси: Брама-Україна, 2009. – 200 с.
 11. Харічкін О.Г., Харченко А.М. Моделювання процесів інвестування капіталу: Монографія / О.Г. Харічкін, А.М. Харченко. – Черкаси.: Видавець Чабаненко Ю.А., 2009. – 192 с.
 12. Ткаченко Н.В. Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній: теорія, методологія та практика: Монографія / Н.В Ткаченко; Національний банк України, Університет банківської справи. – Черкаси: “Черкаський ЦНТЕІ”, 2009. – 570 с.
 13. Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення / [О.І. Барановський, В.Г. Барановська, Є.О. Бублик та ін.]; за редакцією д.е.н. О.І. Барановського; НАН України; Інститут економіки та прогнозування. – К., 2010. – 492 с.
 14. Небанківські фінансові установи: управління, фінанси та облік: Монографія /Авт. колектив; За наук. ред. канд. екон. наук, доц. С.О.Криниці. – Київ: ТОВ “ДКС Центр”, 2010. – 408 с.
 15. Управління персоналом в умовах економіки знань / Університет банківської справи НБУ. Редкол.: відпов. редактор Л.К.Семів. – К.: УБС НБУ, 2010. – 20,0 д.а.
 16. Проблеми цінової та фінансової стабільності: монографія / за ред. д-ра екон. наук., проф. О.І. Петрик. – Київ: УБС НБУ, 2010. – 360 с.
 17. Фінансовий механізм управління ліквідністю банку [Текст]: монографія / [І. М. Бурденко, Є. Є. Дмитрієв, Ю. С. Ребрик, Ю. С. Серпенінова]; за заг. ред. Ю. С. Серпенінової. – Суми: Університетська книга, 2011. – 136 с.
 18. Моніторинг кредитного ризику в контексті управління конкурентоспроможністю банку [Текст] : монографія / Л. О. Гаряга, Т. І. Гончарук, М. Е. Люзняк, Г. М. Чепелюк. – К. : УБС НБУ, 2012. – 325 с.
 19. Недержавні пенсійні фонди у структурі сучасних пенсійних систем : монографія / Т.С. Смовженко, Н.В. Ткаченко, Н.А. Цікановська ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – К.: УБС НБУ, 2012. – 310 с.
 20. Розвиток фінансових відносин в Україні : монографія / авторський колектив; за науковою редакцією доктора економічних наук, професора Р. Ф. Пустовійта і кандидата економічних наук, доцента Л. С. Мартюшевої. — К. : УБС НБУ, 2012. — 314 с.
 21. Современный подходы к управлению устойчивостью бизнеса: монография / под ред. Доктора экономических наук, профессора А. Н. Ряховской, кандидата экономических наук, профессора О.Г.Крюковой. – М.: Финансовый университет, 2012. – 280 с.
 22. Управління ризиками банків : монографія у 2 томах. Т. 2 : Управління ринковими ризиками та ризиками системних характеристик / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ „УАБС НБУ“, 2012. – 299 с.
 23. Третяк Н.М. Фінансове забезпечення операційної діяльності агроформувань: сучасний стан та перспективи: монографія / Н.М. Третяк / Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – К. УБС НБУ, 2012. – 182с.
 24. Банківське регулювання і нагляд: методологія та практика / колектив авторів, за заг. ред. В.В. Коваленко. – Одеса: Атлант, 2013. – 497 с.
 25. Розвиток України в контексті актуальних соціально-економічних проблем: монографія / авт. кол.; за ред.. д-ра екон. наук Пустовійта Р.Ф. – Черкаси: ТОВ „МАКЛАУТ“, 2013. – 510 с.
 26. Фінансова система регіонів : проблеми та перспективи: монографія [Текст] / Богдан Н.І, Віленчук О.М., Дайнеко Л.В. та ін..; за заг. ред. А.Б. Кондрашихіна, В. К. Присяжнюка – К.: АМУ, 2014. – 453 с.
 27. Трансформація фінансового посередництва в сучасній еконо- міці :  монографія / кол. авт. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Н. В. Ткаченко. – К. : УБС НБУ, 2015. – 667 с.

Навчально-методичні роботи:

 1. Дмитренко М.Г., Запорожець С.В. Розвиток іпотечного ринку, ефективність впровадження та використання іпотечного кредитування в банківській системі України: – ЧБІ УАБС НБУ, 2005. – 51 с
 2. Білокінь Г.М. Банківський нагляд: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2007. – 96 с.
 3. Запорожець С.В., Потлатюк В.С. Практикум з банківських операцій: Навчальний посібник. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2008. – 101 с.
 4. Бартош О.М. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і прийняття рішень: Навч.-методичний посібник для самостійного вивчення: – Черкаси: ЧІБС УАБС НБУ, 2006. – 86 с.
 5. Кредитування і контроль: Навчально-методичний посібник щодо самостійного вивчення дисципліни / Розробник: Потлатюк В.С.; ЧБІ УАБС НБУ. – ЧІБС УБС НБУ (м. Київ), 2008 р. – 146 с.
 6. Барабан Л.М. Фондовий ринок: збірник тетсів – Черкаси, ЧІБС УБС НБУ, 2013 – 112 с.
 7. Бартош О.М., Люзняк М.Е. Збірник тестів з дисциплін: “Облік і аудит в банках”, “Бухгалтерський облік і звітність”, “Аналіз банківської діяльності” – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2007. – 76 с.

На реалізацію Концепції наукової школи Університету банківської справи на кафедрі діє наукова школа „Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України в умовах євроінтеграції“, у межах якої здійснено та опубліковано більше 186 наукових розробок.

Згідно Єдиного тематичного плану наукових досліджень НБУ та Університету банківської справи професорсько-викладацький склад кафедри брав участь у розробці таких наукових тем:

 1. У 2009 році проведено науково-дослідну роботу, що виконувалася на замовлення Університету банківської справи Національного банку України за темою дослідження: «Формування системи управління ризиками банку на основі імплементації строкових фінансових інструментів: оптимізаційний аспект»//Науково-технічний звіт. – Черкаси: ЧІБС, 2009 р. Керівник НДР – Діденко С. В., Виконавці: Діденко С. В., Люзняк М. Е.
 2. У 2010 році виконано завдання в межах підготовчого та першого етапу згідно календарного плану проведення наукового дослідження: “Визначення системи індикаторів регулювання і контролю діяльності банку на кредитному та депозитному ринку” – замовник: Департамент нормативно-правового забезпечення банківського регулювання та нагляду НБУ, виконавці Білокінь Г.М., Люзняк М.Е., Бартош О.М., Запорожець С.В..
 3. Визначення системи факторів та оцінка їх впливу на рівень конкурентоспроможності банківської системи – замовник: Департамент методології банківського регулювання та нагляду НБУ, виконавці – Дмитренко М.Г., Білокінь Г.М., Люзняк М.Е., 2009 р.
 4. Банківська система України в європейському контексті: ґенеза, структура, конкурентний потенціал – замовник Центр наукових досліджень НБУ, виконавці – Бартош О.М., Діденко С.В., Запорожець С.В., 2007-2008 р.
 5. Підвищення стійкості банків. Оцінка ризиків при створенні, функціонуванні та ліквідації банків – замовник: Департамент методології банківського регулювання та нагляду НБУ, виконавці – Дмитренко М.Г., Білокінь Г.М., Бартош О.М., Барабан Л.М., Запорожець С.В., Люзняк М.Е., 2005 р.
 6. Застосування методу участі в капіталі для обліку інвестицій в асоційовані і дочірні компанії та визначення зменшення корисності – замовник: Департамент бухгалтерського обліку НБУ, виконавці – Дмитренко М.Г., Білокінь Г.М., Бартош О.М., 2006 р.
 7. Науково-технічний звіт “Визначення системи індикаторів регулювання і контролю діяльності банку на кредитному та депозитному ринках” (Дмитренко М.Г., Чепелюк Г.М., Люзняк М.Е., Бартош О.М., Запорожець С.В.
 8. Науково-дослідна робота, що виконувалася Університетом банківської справи протягом 2012-2013 років на замовлення Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України. Тема дослідження: «Комплекс алгоритмів систематизованих перевірок електронних реєстрів банківських автоматизованих систем для проведення інспектування банків з питань дотримання ними вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму» //Науково-технічний звіт. – Київ: Університет банківської справи НБУ, 2013 р.

Відповідальний виконавець НДР – Діденко С. В. , Виконавці від кафедри – Діденко С. В., Хуторна М. Е.

Працюють над написанням докторської та кандидатських дисертацій дисертацією кандидатськими дисертаційними дослідженнями викладачі кафедри: Хуторна М. Е., Діденко С.В. та Полях С. С.

 1. Міжнародний проект у рамках програми сприяння MOES “Федеративна Республіка Німеччина – Україна Проект №5/96” – “Модельна банківська освіта в Україні” створено навчально-тренінговий банк “НТБ”, про що складено договір між Федеральним інститутом професійної освіти (м. Берлін), Освітньою академією банківського концерну Банкгезельшафт (м. Берлін) та інститутом.
 2. Українсько-британський проект запровадження дистанційного навчання, реалізований спільно з англійською фірмою “Design for Learning Ltd” (“Дизайн для навчання”) за фінансової підтримки британського урядового фонду “Ноу-хау”.
 3. Міжнародна науково-методична конференція “Підвищення конкурентоздатності професійної фінансово-економічної освіти”, яка проводилася з 31 березня по 2 квітня 2009 року, на базі Фінансової академії при Уряді Російської Федерації, м. Москва, Російська Федерація.
 4. Мета заходу: обмін досвідом формування освітнього середовища рівневої підготовки бакалаврів та магістрів, впровадження системи менеджменту якості освітніх послуг.
 5. Міжнародний проект MOLI-UA-2, щодо реалізації програми Європейського Союзу ТАСІС.
 6. Мета заходу: участь, щодо здійснення наукової діяльності та освітніх заходів з протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму, протягом 2008-2009 рр., а також авторські розробки та подальша оптимізація магістерської програми “Фінансовий моніторинг у банку”.
 7. Міжнародна конференція “Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы”, що проводилася 23-25 квітня 2009 року, на базі Поліського державного університету Національного банку республіки Білорусь, м. Пінськ, у рамках угоди про співпрацю.
 8. Міжнародний науковий проект “Міжнародна школа молодих дослідників “Зимова академія – 2008” за програмою “Корпоративні фінанси в реальному і банківському секторах”, на базі Федеральної державної освітньої установи вищої професійної освіти “Фінансова академія при Уряді Російської Федерації”, м. Москва.
 9. Науково-методичний семінар щодо підвищення якості викладання економічних дисциплін, Краківський економічний університет, м. Краків, Республіка Польща.
 10. Круглий стіл “Зовнішньоекономічні аспекти інноваційного розвитку економіки Росії”, на базі Федеральної державної освітньої установи вищої професійної освіти “Фінансова академія при Уряді Російської Федерації”, м. Москва. 2009 р.
 11. Участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції по питанням банківської економіки “Банківська система: стійкість і перспективи розвитку”. ЗО “Поліський державний університет”, м. Пінськ 2010 р.
 12. Участь у щорічній міжнародній конференції “Модернизация финансово-экономического образования: содержание, проблемы, перспективы” на базі Федеральної державної освітньої установи вищої професійної освіти “Фінансова академія при Уряді Російської Федерації”, м. Москва. 2010 р.
 13. Участь у роботі XV Міжнародної наукової конференції “Реструктуризація в обличчі нових економічних викликів: менеджмент – стратегія – аналіз”, Краківський економічний університет, м. Криниця-Здрой, Республіка Польща
 14. Участь у Міжнародній науково-практичної конференції “Управління інноваціями – 2010”, Інститут проблем управління РАН, м. Москва.
 15. Участь у ХІІ Міжнародній науковій конференції присвяченій проблемам розвитку економіки та суспільства, Вища школа економіки Національного дослідного університету, 2011 р., м. Москва.
 16. Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції з питань банківської економіки “Банківська система: стійкість та перспективи розвитку”, Поліський державний університет, 2011 р., м. Пінськ.
 17. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення стратегічного управління корпоративними об’єднаннями и регіональна промислова політика переходу до нової інноваційної економіки”, Пермський державний національний дослідницький університет, 2011 р., м. Перм.
 18. Участь у Республіканській науково-практичній конференції “Збільшення ефективності державного управління в умовах інноваційного розвитку”, Академія управління при Президенті Республіки Білорусь, 2011 р., м. Мінськ
 19. Участь у Міжнародній науково-методичної конференції „Управління якістю в сучасному вузі“, Міжнародний банківський інститут, 30-31.10. 2012 р., м. Санкт- Петербург

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.