Кафедра фінансів та банківської справи

Кафедра фінансів та банківської справи

Кафедра фінансів та банківської справи заснована в 2016 році. У відповідності до Рішення Вченої ради  ДВНЗ «Університет банківської справи» про затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності, було прийнято рішення щодо злиття кафедр банківської справи та фінансів і кредиту згідно наказу № 343-од від 07.09.2016 року.

Питання вивчення, ефективного функціонування та вдосконалення фінансово-кредитної сфери завжди є актуальними та пріоритетними у складному механізмі державотворення. Це дає вміння своєчасної мобілізації фінансових ресурсів в оптимальних обсягах та раціонального їх розподілу, ефективно й ощадливо здійснювати використання фінансів на всіх рівнях економічного господарювання, що визначає ступінь задоволення та фінансового забезпечення суспільно необхідних потреб, рівня життя народу, зумовлює перспективи тенденцій і напрямів соціально-економічного розвитку держави.  Важливою передумовою вдалого розв`язання складних фінансово-господарських взаємин учасників економічних відносин є наявність у державі висококваліфікованих фахівців та їх підготовка.

Підготовку фахівців зі спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» здійснює кафедра фінансів та банківської справи. Кафедра є випусковою і здійснює підготовку здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавр та магістр.  Підготовка фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» включає цикли гуманітарної, природничо-наукової, загальноекономічної підготовки і цикл професійної підготовки, який передбачає поглиблене вивчення діяльності у сфері банківського бізнесу, фінансів, страхування, оподаткування тощо. Крім того, набуває особливої ваги професійно-практична підготовка бакалаврів відповідно до їх професійного спрямування.

Навчальний процес магістерської підготовки зорієнтований на освітньо-наукові магістерські програми «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу», «Фінансовий моніторинг та банківський бізнес», «Управління фінансовими послугами», «Управління банківськими інвестиціями», «Банківська справа та фінансові ринки»,  та має певні особливості, які полягають передусім в одночасному поєднанні форм навчальної, практичної та наукової роботи. Це дає змогу забезпечити безперервність процесу оволодіння здобувачами вищої освіти в аспекті обраної спеціальності.

Навчальний процес забезпечують 24 викладачі, у тому числі 2 доктори наук та 16 кандидатів наук, із яких 17 доцентів та 1 професор, 5 старших викладачів та 1 викладач.

Якість підготовки фахівців оцінюється Державною екзаменаційною комісією, до складу якої залучаються керівники комерційних банків, страхових компаній та інших фінансових небанківських установ.

Кафедра фінансів та банківської справи є відповіддю сучасним викликам економічного розвитку країни. Освітній процес кафедри є передавальною ланкою причинно-наслідкового механізму: від наукових досліджень у забезпеченні розвитку сучасної сфери фінансово-кредитних відносин до впровадження новітніх, прогресивних форм навчання, що покладені в основу підготовки висококваліфікованих працівників, підвищення кваліфікації та перекваліфікації працівників для банківської системи і сфери фінансів, страхування та оподаткування. Робота кафедри базується на гнучкому поєднанні академічної сфери банківського бізнесу, фінансів і кредиту, та практичної діяльності реального сектору фінансово-кредитної сфери у відповідності до запитів економіки.

Мотивація майбутніх фахівців зі спеціальності фінанси, банківська справа і страхування визначається такими причинами:

 • немає жодної сфери діяльності, де б не використовувалися знання фахівців з фінансів та банківського бізнесу;
 • фахівець у галузі фінансів є однією з високооплачуваних професій;
 • знання фінансів та банківської справи дозволяє працювати в різних галузях економіки;
 • це один з найцікавіших та актуальних видів діяльності;
 • існують реальні перспективи майбутньої наукової діяльності.

Здобувачі вищої освіти кафедри беруть активну участь у наукових заходах, зокрема: наукових конференціях, круглих столах, семінарах міжнародного та всеукраїнського рівнів, присвячених актуальним питанням розвитку фінансово-кредитної системи України, конкурсах, олімпіадах, ярмарках, форумах, наукових заходах, які проводяться на базі нашого інституту та інших вищих навчальних закладів України, близького та далекого зарубіжжя.

Здобувачі вищої освіти кафедри є стипендіантами програми «Завтра.ua» та переможцями у фаховій олімпіаді практичного спрямування в сфері банківського бізнесу – Всеукраїнській студентській UniОлімпіаді, та  Всеукраїнських олімпіад з дисциплін «Банківська справа», «Страхування», «Фінансовий менеджмент». Активною на кафедрі є підготовка студентів та їх участь  у конкурсах наукових робіт зі спеціальності  фінанси, банківська справа і страхування.

В рамках діючих угод між ДВНЗ «Університет банківської справи» та університетами Іспанії, Німеччини, Польщі, Білорусі викладачі та здобувачі вищої освіти мають можливості стажуватися за кордоном.

Кафедра має тісні стосунки із зарубіжними партнерами.

Фахівці з фінансів можуть працювати: у банківських установах, в установах державних фінансів, страхових компаніях, кредитних спілках, ломбардах, підприємствах, та інших установах.

Контактні дані:

kfk@cibs.ubs.edu.ua

м. Черкаси, вул. Чорновола, 164

Криниця Сергій Олександрович, завідувач кафедриkf_krynytsia

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж науково-педагогічної роботи – 16 років, має досвід роботи в органах державної виконавчої влади.

Є автором і співавтором більше 80 наукових праць, зокрема, посібників з грифом МОНУ, 8 монографій

Сфера наукових інтересів – корпоративні фінанси, бюджетний менеджмент на регіональному рівні, фінансовий менеджмент, цифровізація економіки.

Є керівником з підготовки науково-пошукових студентських робіт, які були відзначені дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня на всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт за напрямом «Фінанси і кредит».

Нагороджений Почесною грамотою МОНУ, пам’ятною монетою «Стельмах».

Викладає дисципліни: «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент (рівень В – Антикризове управління)», «Цифрова економіка (рівень В – Технологічний базис цифрової економіки)», «Цифровізація державних фінансів та державного управління».

Google Scholar

ORCID ID: 0000-0002-5569-4682

Scopus Author ID: 57203150237

Пантєлєєва Наталія Миколаївна, професор кафедри


Доктор економічних наук, доцент

Стаж науково-педагогічної роботи – понад 30 років, має досвід розробки та впровадження інформаційних систем, у педагогічну роботу постійно впроваджуються інноваційні технології та індивідуальний підхід задля створення умов щодо розвитку здібностей здобувачів вищої освіти.

Нагороджена Нагрудним знаком МОН України «Відмі́нник осві́ти» (2018), Подякою Національного банку України (2015 р.), грамотою Університету банківської справи НБУ (2010 р.), Почесною грамотою МОН України (2008 р.).

Сфера наукових інтересів – фінансові інновації, цифрова економіка, цифрові технології у фінансах, фінансова безпека в умовах цифрової економіки, цифрова трансформація фінансових ринків Є автором і співавтором 257 наукових і навчально-методичних публікацій, у тому числі, 15 монографій, 3 патентів на винахід, 8 статей (Scopus, Web of Science).

Є заступником головного редактора міжнародного науково-практичного журналу «Фінансовий простір», який включено до категорії «Б» фахових видань України (Наказ МОН України від 02.07.2020 р. №886), Index Copernicus, https://fp.cibs.ubs.edu.ua.

Безпосередній ініціатор та організатор Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з фінансової безпеки (заступник голови журі у 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 н.р.) і 2-х щорічних науково-практичних конференцій міжнародного і всеукраїнського рівня, які проводяться на базі Черкаського інституту протягом останніх 15 років.

Голова журі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Фінансова безпека» серед здобувачів закладів вищої освіти в 2018-2019, 2019-2020 н.р.
Викладає дисципліни: «FINTECH і трансформації у сфері фінансових послуг»

Ідентифікатори науковця:
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6457-6912)
Scopus Author ID 57203140234
Web of Science ResearcherID – V-5142-2019

Google Scholar

Список публікацій

Жежерун Юлія Володимирівна, доцент кафедри

kbs_dmytryk

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж науково-педагогічної діяльності – 10 років, має практичний досвід роботи в банківський сфері.

Автор і співавтор понад 75 наукових праць в фахових та зарубіжних виданнях, у т.ч. 8 монографій, 6 статей в Scopus, Web of Science.

Сфера наукових інтересів: цифрові технології в банківській діяльності, антикризове управління в банку, банківське кредитування.

Здійснює підготовку студентів до участі у Всеукраїнських олімпіаді та конкурсі студентських наукових робіт з навчальної дисципліни «Банківська справа».

Навчальні курси, що викладаються: «УБС студія Банківська система (рівень А)», «Інформаційні технології (рівень С – Цифрова економіка)», «Банківський менеджмент», «FinTech і трансформації у сфері фінансових послуг», Банківська діяльність (рівень В -Тренінговий курс «Банківські технології»).

Google Scholar

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8200-730X

Scopus Author ID: 57203142733

Запорожець Світлана Володимирівна, доцент кафедри

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж педагогічної діяльності – 20 років

Є автором і співавтором понад 70 наукових праць, опублікованих у фахових та інших виданнях, зокрема, співавтор 2 монографій та навчального посібника.

Сфера наукових інтересів: інноваційні напрями розвитку банківської діяльності, інвестиційне кредитування, стратегії цифрового бізнесу.

Нагороджена: Почесною грамотою від Головного управління освіти і науки та Черкаської обласної державної адміністрації (2008 р.), Подякою від Незалежної асоціації банків України (2017 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2018 р.).

Навчальні курси, що викладаються для підготовки студентів освітнього ступеня бакалавра: «Банківська система (Рівень В – Банківські операції)», «Банківська система (Рівень Д – Інновації в банківській діяльності)», «Інвестування (Рівень В – Інвестиційне кредитування)»; для підготовки студентів освітнього ступеня магістра: «Стратегії цифрового бізнесу та технології електронної комерції».

Google Scholar

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6947-0826

Костогриз Вікторія Григорівна, доцент кафедри

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж професійної діяльності: 19 років

Є автором і співавтором понад 75 наукових і навчально-методичних публікацій, у тому числі, співавтор 2 монографій та навчального посібника.

Сфера наукових інтересів: аналітичне супроводження діяльності банківських установ, фінансові інновації в банківській сфері, технології продажів банківських продуктів та послуг.

Здійснює підготовку студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді та конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Банківська справа».

Навчальні курси, що викладаються: «Економічний аналіз (рівень В – Аналіз банківської діяльності)», «Банківська діяльність (рівень С – Управління продажами банків)», «Фінансовий ринок».

Google Scholar

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8378-5549

Нагайчук Неля Григорівна, доцент кафедри

kf_nagajchuk

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж науково-педагогічної роботи – 18 років.

У своєму доробку має біля 60 наукових праць, зокрема: є співавтором 2 навчальних посібників з грифом МОНУ та 5 монографій.

Сфера наукових інтересів – функціонування страхового ринку, управління фінансами страхових компаній.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005 р.) та срібною пам’ятною монетою «НБУ 10 років». Лауреат конкурсу «Кращий викладач Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)» 2013 року.

Здійснює підготовку студентів до участі у Всеукраїнських олімпіаді та конкурсі студентських наукових робіт з навчальної дисципліни «Страхова справа».

Викладає дисципліни: «Страхування», «Страхові послуги», «Страховий менеджмент».

Google Scholar

ОRCID ID: 0000-0002-2014-3151

Третяк Наталя Миколаївна, доцент кафедри

kf_tretiak

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж роботи 24 роки

Є автором 79 наукових праць, з них 4 монографії, 1 начальний посібник

Сфера наукових інтересів: фінансове забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства, цифрові технології в інвестиційному процесі підприємства.

Є керівником з підготовки науково-дослідних студентських робіт, які були відзначені дипломами І та ІІІ ступеня на всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт за напрямом «Інвестування». Здійснює підготовку студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з дисциплін «Інвестування» та «Фінансовий менеджмент», які у 2019 році посіли ІІ та ІІІ місце.

У своєму доробку має 11 нагород. Грамоти Міністерства освіти та науки (2011 р та 2019 р) , грамоти ДВНЗ «Університет банківської справи» ( 2016 р та 2019 р), грамота Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (2018 р).

Викладає дисципліни: Фінансовий менеджмент, Інвестування, Фінансовий аналіз.

Google Scholar

ORCID ID: 0000- 0002-9457-2645

Харченко Анатолій Миколайович, доцент кафедри

kf_kharchenko

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж науково-педагогічної роботи – 12 років.

Є автором та співавтором понад 84 праць, в тому числі 2-х монографій, навчального посібника з Грифом МОНУ та статей у журналах, що індексуються у базі Web of Science.

Сфера наукових інтересів – кредитування бізнесу банківськими установами, інвестиційні процеси в економіці України.

Учасник: 1) програми розгорнутої Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) «Трансформація фінансового сектору», Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з поширення фінансової грамотності серед населення; 2) проекту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси.

Викладає дисципліни: «Фінанси», УБС студія «Управління особистим
бюджетом», «Фінанси, гроші та кредит», «Страхування», «Аналіз інвестиційних проектів», «Управління проектами», «Навчальна практика».
Займається питаннями організації виробничої та переддипломної практики на кафедрі.

Задіяний у підвищенні кваліфікації вчителів ЗЗСО Черкаської області з фінансової грамотності.

Google Scholar

ORCID ID: 0000-0002-5832-7714

Хуторна Мирослава Емілівна, професор кафедри

Доктор економічний наук, доцент

Стаж науково-педагогічної роботи – 19 років.

Є автором і співавтором більше 80-ти наукових праць, у тому числі, 6 монографій.

Сфера наукових інтересів – фінансова стабільність кредитних установ, превентивна діагностика ознак кризового стану кредитних установ, інституційне середовище грошово-кредитного посередництва

Викладає дисципліни «Фінанси, гроші та кредит (Рівень В – Управління фінансовою стабільністю)», «Професійний бізнес-кейс».

Google Scholar

ОRCID ID: 0000-0003-0761-3021

Researcher ID: E-4780-2019

Чепелюк Ганна Миколаївна, доцент кафедри

kbs_bilokin

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж роботи – 25 років

Є автором і співавтором 45 наукових праць, в т.ч. 5 монографій

Сфера наукових інтересів: банківський аудит, банківське інвестиційне кредитування, банківський менеджмент, банківське регулювання та нагляд, фінансова безпека.

Нагороди: Почесна грамота МОН, Подяка від Незалежної асоціації банків України, Почесна відзнака Асоціації українських банків, подяки та грамоти УБС.

Дисципліни що викладає: Банківський нагляд та аудит, Банківське регулювання та аудит.

Google Scholar

ORCID DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.54

Шабанова Олена Вікторівна, доцент кафедри

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж науково-педагогічної роботи – 18 років.

Нагороджена дипломом лауреата конкурсу «Кращий викладач Університету банківської справи НБУ» у номінації «Кращий куратор» (2011) та почесною грамотою АТ «Ощадбанк» за багаторічну плідну співпрацю (2018).

Сфера наукових інтересів – страхові механізми пенсійного забезпечення.

Є автором і співавтором більше 50 наукових праць, зокрема співавтор 3 монографій.

Займалася виконанням грантових проектів «Фінансова грамотність в Україні» (в рамках співпраці з USAID). Брала участь в організації регіональних турнірів з фінансової грамотності у Черкаській області. Входила до складу журі Всеукраїнського турніру юних знавців з фінансової грамотності.

Викладає дисципліни: «Фінансовий ринок», «Страхування»

Google Scholar

Scopus Author ID: 57189041196

ORCID ID: 0000-0001-9772-6649

Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”:

 • Аналіз банківської діяльності
 • Банківська система
 • Банківські операції
 • Безпека банківської діяльності
 • Внутрішній аудит в банку
 • Інвестиційне кредитування
 • Іпотечний ринок
 • Навчальна практика
 • Навчально-ознайомча практика
 • Облік в банках
 • Облік операцій НБУ
 • Фінансовий облік у банках
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика

Освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”:

 • Аналіз банківської діяльності
 • Банківські операції
 • Безпека в банках
 • Інвестиційне кредитування
 • Кредитування і контроль
 • Маркетинг в банку
 • Міжнародні розрахунки та валютні операції
 • МСБО та прийняття рішень
 • Неторгові валютні операції
 • Нетрадиційні банківські операції
 • Проектне фінансування
 • Ринок цінних паперів
 • Ситуаційне моделювання діяльності комерційних банків
 • Фінансовий менеджмент в банку

Освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”:

 • Аналіз банківської діяльності
 • Банківські операції
 • Безпека в банках
 • Інвестиційне кредитування
 • Кредитування і контроль
 • Маркетинг в банку
 • Міжнародні розрахунки та валютні операції
 • МСБО та прийняття рішень
 • Неторгові валютні операції
 • Нетрадиційні банківські операції
 • Проектне фінансування
 • Ринок цінних паперів
 • Ситуаційне моделювання діяльності комерційних банків
 • Фінансовий менеджмент в банку

З метою підвищення якості підготовки спеціалістів професорсько-викладацький склад кафедри проводить цілеспрямовану методичну роботу. На кафедрі систематично оновлюють лекційні курси, зміст семінарських та практичних занять, методичне забезпечення, здійснюється постійне збагачення їх новим матеріалом.

Викладачі кафедри працюють над навчально-методичними розробками, серед яких:

Посібники з грифом МОН України:

 1. Діденко С.В. Фінансовий моніторинг у банку: Навчальний посібник / Дмитров С. О., Діденко С. В., Медвідь Т. А. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 266 с.
 2. Дмитренко М.Г., Хуткий О.В. Бухгалтерський облік у податковій справі: Навчально-методичний посібник: Черкаси: ЧІТІ, 1996. – 227 с.
 3. Дмитренко М.Г. Управління фінансами комерційних банків: Навчальний посібник. – Черкаси: БРАМА-ІСУЕП, 2000. – 184.
 4. Потлатюк В.С., Менеджмент: Навчальний посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001 р. – 169 С.
 5. Дмитренко М.Г., Потлатюк В.С. Кредитування і контроль: у схемах і коментарях: Навчально-методичний посібник. – Київ: Кондор, 2005. – 272с.
 6. Дмитренко М.Г., Свічинський М.М., Рисін М.В. Банківське кредитування: галузевий аспект: навч. посіб. – К.: УБС НБУ, 2009. – 178с.
 7. Білуха М.Т., Дмитренко М.Г., Микитенко Т.В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підручник / За ред. М.Т. Білухи. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К.: Укр.академія оригінальних ідей, 2006. – 888 с.
 8. Фінансовий облік у банках. Збірник задач: навч. посібник / Г.П.Табачук, О.М.Бартош, Т.М.Бречко. – К.: УБС НБУ, 2009. – 218 с.
 9. Криниця С.О. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств. Навч. посібник з грифом МОНУ. – К.: Професіонал, 2005 − 272 с.
 10. Ткаченко Н.В. Страхування. Практикум: Навчальний посібник. – К: Ліра-К, 2007. – 270 с.
 11. Ткаченко Н.В. Страхування: Навчальний посібник. – К.: Ліра-К, 2007. – 376 с.
 12. Рогожнікова Н.В. Статистика: Навчальний посібник. – К.: УБС НБУ, 2008. – 279 с.
 13. Харічкін О.Г., Харченко А.М., Білий Л.А. Практикум з інвестиційного моделювання і проектування: Навчальний посібник / О.Г. Харічкін, А.М. Харченко, Л.А. Білий. – К.: УБС НБУ, 2009. – 183 с.
 14. Фінанси страхових компаній. Навчальний посібник / Н.Г. Нагайчук, О.О. Гончаренко. – К.: УБС НБУ, 2010. – 585 с.
 15. Журавель Т.М., Нагайчук Н.Г. Страхування у схемах [Навчальний посібник] / Т.М. Журавель, Н.Г. Нагайчук. – Львів: „Новий світ – 2000“, 2012. – 390 с.
 16. Фінансовий менеджмент: навч.посіб. / Л.С.Мартюшева, Л.О.Меренкова, О.В.Грачов, В.Ю. Маляревський; за заг. ред.. д.т.н. проф.. Хомякова В.І., Черкаси, ЧДТУ, 2013 – 216 с.
 17. Фінансовий менеджмент: практикум. Навч. посіб. . / Г.М.Азаренкова, О.І. Антонечко, Л.С.Мартюшева, Р.О.Піскун, Львів „Новий світ 2000“, 2013. – 306 с.
 18. Гаряга Л.О., Іващенко М.В., Карпова І.В., Соболєва О.П., Шкодіна І.В. Національна економіка: навчальний посібник / за заг. ред. О.П. Соболєвої. – Львів: Новий світ – 2000, 2013. – 518 с.

Монографії:

 1. Дмитренко М.Г., Діденко С.В. Легалізація кримінальних доходів та фінансування тероризму: сучасні економічні аспекти і вплив на розвиток банків : монографія / авт. кол. ; за ред. проф. М. Г. Дмитренка. – К. : УБС НБУ, 2014 – 302 с.
 2. Банківська система України в європейському контексті: ґенеза, структура, конкурентний потенціал: Монографія/Кол. авт., за редакцією д.е.н. Р.Ф. Пустовійта. – К.: УБС 2009. – 487 с.
 3. Люзняк М.Е., Костогриз В.Г. Розвиток банківської системи України Монографія / кол. авторів; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. Р.А. Славюка. – К.: УБС НБУ, 2010. – 462 с.
 4. Діденко С.В., Люзняк М.Е. Строкові фінансові інструменти в системі ризик-менеджменту банку: фінансові інновації та управління Монографія / Діденко С.В., Люзняк М.Е., Медвідь Т.А., Пантєлєєва Н.М. – Київ: ТОВ “ДКС Центр”, 2010. – 292 с.
 5. Формування та реалізація кредитної політики банку: монографія / І.В. Сало, І.В. Карбівничий. – Суми: Університетська книга, 2011. – 176 с.
 6. Моніторинг кредитного ризику у контексті управління конкурентоспроможністю банку: монографія / Л.О. Гаряга, Т.І. Гончарук, М.Е. Люзняк, Г.М. Чепелюк. – К.: УБС НБУ, 2012. – 325 с.
 7. Розвиток банківської системи в умовах трансформації економічного простору : монографія / Кол. авт.: Бартош О. М., Діденко С. В., Жежерун Ю. В., Запорожець С. В.,  Костогриз В. Г., Хуторна М. Е.,  Чепелюк Г.М. та ін., за ред. Чепелюк Г.М., Пантєлєєвої Н.М. – Черкаси, 2016. – 414 с.
 8. Лібералізація руху капіталу в ході євроінтеграції: досвід країн Центральної Європи : монографія / А. О. Єпіфанов, С. М. Козьменко, М. І. Макаренко, Ф. І. Шпиг [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 109 с.
 9. Банківська система України в європейському контексті: ґенеза, структура, конкурентний потенціал: монографія / кол. авторів; за ред. д-ра екон. наук Р.Ф. Пустовійта. – К.: УБС НБУ, 2009. – 399 с.
 10. Пантєлєєва Н.М Теоретичні основи створення природно-надійних комп’ютерних систем: Монографія / Пантєлєєва Н.М., Рудницький В.М. – Черкаси: Брама-Україна, 2009. – 200 с.
 11. Харічкін О.Г., Харченко А.М. Моделювання процесів інвестування капіталу: Монографія / О.Г. Харічкін, А.М. Харченко. – Черкаси.: Видавець Чабаненко Ю.А., 2009. – 192 с.
 12. Ткаченко Н.В. Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній: теорія, методологія та практика: Монографія / Н.В Ткаченко; Національний банк України, Університет банківської справи. – Черкаси: “Черкаський ЦНТЕІ”, 2009. – 570 с.
 13. Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення / [О.І. Барановський, В.Г. Барановська, Є.О. Бублик та ін.]; за редакцією д.е.н. О.І. Барановського; НАН України; Інститут економіки та прогнозування. – К., 2010. – 492 с.
 14. Небанківські фінансові установи: управління, фінанси та облік: Монографія /Авт. колектив; За наук. ред. канд. екон. наук, доц. С.О.Криниці. – Київ: ТОВ “ДКС Центр”, 2010. – 408 с.
 15. Управління персоналом в умовах економіки знань / Університет банківської справи НБУ. Редкол.: відпов. редактор Л.К.Семів. – К.: УБС НБУ, 2010. – 20,0 д.а.
 16. Проблеми цінової та фінансової стабільності: монографія / за ред. д-ра екон. наук., проф. О.І. Петрик. – Київ: УБС НБУ, 2010. – 360 с.
 17. Фінансовий механізм управління ліквідністю банку [Текст]: монографія / [І. М. Бурденко, Є. Є. Дмитрієв, Ю. С. Ребрик, Ю. С. Серпенінова]; за заг. ред. Ю. С. Серпенінової. – Суми: Університетська книга, 2011. – 136 с.
 18. Моніторинг кредитного ризику в контексті управління конкурентоспроможністю банку [Текст] : монографія / Л. О. Гаряга, Т. І. Гончарук, М. Е. Люзняк, Г. М. Чепелюк. – К. : УБС НБУ, 2012. – 325 с.
 19. Недержавні пенсійні фонди у структурі сучасних пенсійних систем : монографія / Т.С. Смовженко, Н.В. Ткаченко, Н.А. Цікановська ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – К.: УБС НБУ, 2012. – 310 с.
 20. Розвиток фінансових відносин в Україні : монографія / авторський колектив; за науковою редакцією доктора економічних наук, професора Р. Ф. Пустовійта і кандидата економічних наук, доцента Л. С. Мартюшевої. — К. : УБС НБУ, 2012. — 314 с.
 21. Современный подходы к управлению устойчивостью бизнеса: монография / под ред. Доктора экономических наук, профессора А. Н. Ряховской, кандидата экономических наук, профессора О.Г.Крюковой. – М.: Финансовый университет, 2012. – 280 с.
 22. Управління ризиками банків : монографія у 2 томах. Т. 2 : Управління ринковими ризиками та ризиками системних характеристик / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ „УАБС НБУ“, 2012. – 299 с.
 23. Третяк Н.М. Фінансове забезпечення операційної діяльності агроформувань: сучасний стан та перспективи: монографія / Н.М. Третяк / Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – К. УБС НБУ, 2012. – 182с.
 24. Банківське регулювання і нагляд: методологія та практика / колектив авторів, за заг. ред. В.В. Коваленко. – Одеса: Атлант, 2013. – 497 с.
 25. Розвиток України в контексті актуальних соціально-економічних проблем: монографія / авт. кол.; за ред.. д-ра екон. наук Пустовійта Р.Ф. – Черкаси: ТОВ „МАКЛАУТ“, 2013. – 510 с.
 26. Фінансова система регіонів : проблеми та перспективи: монографія [Текст] / Богдан Н.І, Віленчук О.М., Дайнеко Л.В. та ін..; за заг. ред. А.Б. Кондрашихіна, В. К. Присяжнюка – К.: АМУ, 2014. – 453 с.
 27. Трансформація фінансового посередництва в сучасній еконо- міці :  монографія / кол. авт. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Н. В. Ткаченко. – К. : УБС НБУ, 2015. – 667 с.

Навчально-методичні роботи:

 1. Дмитренко М.Г., Запорожець С.В. Розвиток іпотечного ринку, ефективність впровадження та використання іпотечного кредитування в банківській системі України: – ЧБІ УАБС НБУ, 2005. – 51 с
 2. Білокінь Г.М. Банківський нагляд: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2007. – 96 с.
 3. Запорожець С.В., Потлатюк В.С. Практикум з банківських операцій: Навчальний посібник. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2008. – 101 с.
 4. Бартош О.М. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і прийняття рішень: Навч.-методичний посібник для самостійного вивчення: – Черкаси: ЧІБС УАБС НБУ, 2006. – 86 с.
 5. Кредитування і контроль: Навчально-методичний посібник щодо самостійного вивчення дисципліни / Розробник: Потлатюк В.С.; ЧБІ УАБС НБУ. – ЧІБС УБС НБУ (м. Київ), 2008 р. – 146 с.
 6. Барабан Л.М. Фондовий ринок: збірник тетсів – Черкаси, ЧІБС УБС НБУ, 2013 – 112 с.
 7. Бартош О.М., Люзняк М.Е. Збірник тестів з дисциплін: “Облік і аудит в банках”, “Бухгалтерський облік і звітність”, “Аналіз банківської діяльності” – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2007. – 76 с.

На реалізацію Концепції наукової школи Університету банківської справи на кафедрі діє наукова школа „Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України в умовах євроінтеграції“, у межах якої здійснено та опубліковано більше 186 наукових розробок.

Згідно Єдиного тематичного плану наукових досліджень НБУ та Університету банківської справи професорсько-викладацький склад кафедри брав участь у розробці таких наукових тем:

 1. У 2009 році проведено науково-дослідну роботу, що виконувалася на замовлення Університету банківської справи Національного банку України за темою дослідження: «Формування системи управління ризиками банку на основі імплементації строкових фінансових інструментів: оптимізаційний аспект»//Науково-технічний звіт. – Черкаси: ЧІБС, 2009 р. Керівник НДР – Діденко С. В., Виконавці: Діденко С. В., Люзняк М. Е.
 2. У 2010 році виконано завдання в межах підготовчого та першого етапу згідно календарного плану проведення наукового дослідження: “Визначення системи індикаторів регулювання і контролю діяльності банку на кредитному та депозитному ринку” – замовник: Департамент нормативно-правового забезпечення банківського регулювання та нагляду НБУ, виконавці Білокінь Г.М., Люзняк М.Е., Бартош О.М., Запорожець С.В..
 3. Визначення системи факторів та оцінка їх впливу на рівень конкурентоспроможності банківської системи – замовник: Департамент методології банківського регулювання та нагляду НБУ, виконавці – Дмитренко М.Г., Білокінь Г.М., Люзняк М.Е., 2009 р.
 4. Банківська система України в європейському контексті: ґенеза, структура, конкурентний потенціал – замовник Центр наукових досліджень НБУ, виконавці – Бартош О.М., Діденко С.В., Запорожець С.В., 2007-2008 р.
 5. Підвищення стійкості банків. Оцінка ризиків при створенні, функціонуванні та ліквідації банків – замовник: Департамент методології банківського регулювання та нагляду НБУ, виконавці – Дмитренко М.Г., Білокінь Г.М., Бартош О.М., Барабан Л.М., Запорожець С.В., Люзняк М.Е., 2005 р.
 6. Застосування методу участі в капіталі для обліку інвестицій в асоційовані і дочірні компанії та визначення зменшення корисності – замовник: Департамент бухгалтерського обліку НБУ, виконавці – Дмитренко М.Г., Білокінь Г.М., Бартош О.М., 2006 р.
 7. Науково-технічний звіт “Визначення системи індикаторів регулювання і контролю діяльності банку на кредитному та депозитному ринках” (Дмитренко М.Г., Чепелюк Г.М., Люзняк М.Е., Бартош О.М., Запорожець С.В.
 8. Науково-дослідна робота, що виконувалася Університетом банківської справи протягом 2012-2013 років на замовлення Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України. Тема дослідження: «Комплекс алгоритмів систематизованих перевірок електронних реєстрів банківських автоматизованих систем для проведення інспектування банків з питань дотримання ними вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму» //Науково-технічний звіт. – Київ: Університет банківської справи НБУ, 2013 р.

Відповідальний виконавець НДР – Діденко С. В. , Виконавці від кафедри – Діденко С. В., Хуторна М. Е.

Працюють над написанням докторської та кандидатських дисертацій дисертацією кандидатськими дисертаційними дослідженнями викладачі кафедри: Хуторна М. Е., Діденко С.В. та Полях С. С.

 1. Міжнародний проект у рамках програми сприяння MOES “Федеративна Республіка Німеччина – Україна Проект №5/96” – “Модельна банківська освіта в Україні” створено навчально-тренінговий банк “НТБ”, про що складено договір між Федеральним інститутом професійної освіти (м. Берлін), Освітньою академією банківського концерну Банкгезельшафт (м. Берлін) та інститутом.
 2. Українсько-британський проект запровадження дистанційного навчання, реалізований спільно з англійською фірмою “Design for Learning Ltd” (“Дизайн для навчання”) за фінансової підтримки британського урядового фонду “Ноу-хау”.
 3. Міжнародна науково-методична конференція “Підвищення конкурентоздатності професійної фінансово-економічної освіти”, яка проводилася з 31 березня по 2 квітня 2009 року, на базі Фінансової академії при Уряді Російської Федерації, м. Москва, Російська Федерація.
 4. Мета заходу: обмін досвідом формування освітнього середовища рівневої підготовки бакалаврів та магістрів, впровадження системи менеджменту якості освітніх послуг.
 5. Міжнародний проект MOLI-UA-2, щодо реалізації програми Європейського Союзу ТАСІС.
 6. Мета заходу: участь, щодо здійснення наукової діяльності та освітніх заходів з протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму, протягом 2008-2009 рр., а також авторські розробки та подальша оптимізація магістерської програми “Фінансовий моніторинг у банку”.
 7. Міжнародна конференція “Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы”, що проводилася 23-25 квітня 2009 року, на базі Поліського державного університету Національного банку республіки Білорусь, м. Пінськ, у рамках угоди про співпрацю.
 8. Міжнародний науковий проект “Міжнародна школа молодих дослідників “Зимова академія – 2008” за програмою “Корпоративні фінанси в реальному і банківському секторах”, на базі Федеральної державної освітньої установи вищої професійної освіти “Фінансова академія при Уряді Російської Федерації”, м. Москва.
 9. Науково-методичний семінар щодо підвищення якості викладання економічних дисциплін, Краківський економічний університет, м. Краків, Республіка Польща.
 10. Круглий стіл “Зовнішньоекономічні аспекти інноваційного розвитку економіки Росії”, на базі Федеральної державної освітньої установи вищої професійної освіти “Фінансова академія при Уряді Російської Федерації”, м. Москва. 2009 р.
 11. Участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції по питанням банківської економіки “Банківська система: стійкість і перспективи розвитку”. ЗО “Поліський державний університет”, м. Пінськ 2010 р.
 12. Участь у щорічній міжнародній конференції “Модернизация финансово-экономического образования: содержание, проблемы, перспективы” на базі Федеральної державної освітньої установи вищої професійної освіти “Фінансова академія при Уряді Російської Федерації”, м. Москва. 2010 р.
 13. Участь у роботі XV Міжнародної наукової конференції “Реструктуризація в обличчі нових економічних викликів: менеджмент – стратегія – аналіз”, Краківський економічний університет, м. Криниця-Здрой, Республіка Польща
 14. Участь у Міжнародній науково-практичної конференції “Управління інноваціями – 2010”, Інститут проблем управління РАН, м. Москва.
 15. Участь у ХІІ Міжнародній науковій конференції присвяченій проблемам розвитку економіки та суспільства, Вища школа економіки Національного дослідного університету, 2011 р., м. Москва.
 16. Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції з питань банківської економіки “Банківська система: стійкість та перспективи розвитку”, Поліський державний університет, 2011 р., м. Пінськ.
 17. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення стратегічного управління корпоративними об’єднаннями и регіональна промислова політика переходу до нової інноваційної економіки”, Пермський державний національний дослідницький університет, 2011 р., м. Перм.
 18. Участь у Республіканській науково-практичній конференції “Збільшення ефективності державного управління в умовах інноваційного розвитку”, Академія управління при Президенті Республіки Білорусь, 2011 р., м. Мінськ
 19. Участь у Міжнародній науково-методичної конференції „Управління якістю в сучасному вузі“, Міжнародний банківський інститут, 30-31.10. 2012 р., м. Санкт- Петербург

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.