Кафедра менеджменту та інформаційних технологій

Кафедра менеджменту та інформаційних технологій

Кафедра економічної теорії була створена у 2002 році, у 2013 р. була перейменована на кафедру економіки та управління, у 2017 р. її було реорганізовано у кафедру менеджменту та інформаційних технологій.

Нині кафедра менеджменту та інформаційних технологій є випускаючою кафедрою за спеціальністю 073 «Менеджмент» та 121 «Інженерія програмного забезпечення». Спеціальність «Менеджмент» зорієнтована на підготовку керівників вищої ланки та керівників функціональних підрозділів компаній, фірм, організацій, установ; власників та співвласників приватних фірм і підприємств. Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» спрямована на підготовку фахівців з розробки програмних систем, комп’ютерних програм, веб-сайтів, 3D-моделей, комп’ютерних ігор, інших програм інформаційних технологій.

Також кафедра менеджменту та інформаційних технологій забезпечує викладання блоку базових дисциплін, які забезпечують фундаментальну економічну підготовку студентів відповідно до стандартів вищої школи. Разом з іншими кафедрами, кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на денній та заочній формі навчання. Науково-педагогічні працівники кафедри викладають близько 30 нормативних і вибіркових економічних дисциплін.

Нині на кафедрі працює 11 викладачів, у тому числі 4 доктори наук та 8 кандидатів наук.

Контактні дані:

keu@cibs.ubs.edu.ua

м. Черкаси, вул. Чорновола, 164

Кочума Інна Юріївна, доцент, завідувач кафедри

Кандидат економічних наук, доцент.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Українську академію банківської справи НБУ.

Захистила кандидатську дисертацію у 2006 році.

Стаж науково-педагогічної роботи – 30 років.

Є автором та співавтором 64 публікацій, зокрема, 3 монографій, підручника з грифом МОН, щорічних аналітичних доповідей: «Людський розвиток в Україні».

Сфера наукових інтересів – регіональні аспекти формування та використання людського потенціалу.

Викладає дисципліни: «Макроекономіка та мікроекономіка», УБС студія «Управління людськими ресурсами».

Нагороди і відзнаки:

 • Подяка Національного банку України за вагомі трудові досягнення в галузі освіти (2013 р.)
 • Почесна грамота АБ «Укргазбанк» за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у якісне забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів для фінансово-банківської системи України, 2017 р.
 • Подяка департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за підготовку висококваліфікованих фахівців для фінансово-кредитної системи України, 2018 р.

Колодій Сергій Юрійович, професор кафедри

ke_kolodiy

Доктор економічних наук , професор

Закінчив Сімферопольський державний університет ім. М.В. Фрунзе.

Захистив кандидатську дисертацію у 2002 році. У 2012 році захистив докторську.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 20 років.

Є автором і співавтором більше ніж 115 наукових праць, з яких 10 монографій, та 10 навчально-методичних праць, зокрема 1 навчального посібника з грифом МОН України.

Колодій С. Ю. є членом спеціалізованої вченої ради Д 73.053.05 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького зі спеціальностей: 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки; 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством; 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Протягом останніх років приймав участь у виконанні 3 НДДКР, був науковим керівником НДДКР «Теоретико-прикладні основи збалансованого розвитку мікро- та макроекономічних агентів».

Основні напрями науково-дослідної роботи: фінансові механізми розвитку сучасної світової економіки, регулювання збалансованості фінансових ресурсів держави, міжнародна економічна діяльність України, макроекономічна стабілізаційна політика, бюджетний менеджмент.

Викладає дисципліни: «Глобальна економіка», «Управління бізнесом», «Статистика».

Засядько Аліна Анатоліївна, професор кафедри

Доктор технічних наук, професор

Закінчила у 1995 р Черкаський інженерно-технологічний, захистила кандидатську дисертацію у 1998 р., захистила докторську у 2006 р.

Стаж науково-педагогічної роботи – 20 років.

Є автором понад 110 наукових публікацій, з них – 3 підручника з грифом Міністерства освіти і науки України, 5 монографій.

Засядько А.А. є членом двох спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій К 73.052.01 Черкаського державного технологічного університету, спеціальність 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи,  К26.820.04 Київського університету економіки і технологій транспорту, спеціальність 05.13.05 – Комп’ютерні  системи та компоненти.

Сфера наукових інтересів:

 • математичне моделювання технічних і економічних процесів і систем у некоректних задачах;
 • розвиток теорії та методології некоректних задач аналізу за допомогою диференціальних перетворень та багатокритеріальної оптимізації.

У викладає дисципліни: «Інформаційні технології», «Дискретна математика», «Чисельні методи і системний аналіз».

Засядько А.А. розроблено ряд нових методів розв’язку таких задач, які можна використати як при економічних, так і при технічних дослідженнях, зокрема мова йде про: метод відновлення сигналів, метод багатокритеріальної оптимізації для розв’язку некоректних задач, метод розв’язку некоректних задач в області зміщених диференціальних перетворень, запропонована модель процесу відновлення сигналів, що відрізняється від відомих спільним застосуванням багатокритеріальної оптимізації і зміщених диференціальних перетворень, розроблені диференціальні тейлорівські моделі процесів відновлення сигналів, у яких відсутня методична похибка і часовий аргумент; розвинуто теорію відновлення сигналів у спектроскопії на основі диференціальних перетворень і багатокритеріальної оптимізації.

Нагороди і відзнаки:

– Почесна грамота МОН України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку високоваліфікованих спеціалістів для банківської системи (2007 р.);

– Грамота Університету банківської справи НБУ (2008 р.)

Дідківський Руслан Михайлович, доцент кафедри

Доктор технічних наук, доцент

Закінчив у 1996 році Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького (з відзнакою). У 2002 року захистив кандидатську дисертацію. У 2014 р. захистив докторську дисертацію.

Стаж науково-педагогічної роботи – 22 роки.

Є автором понад 120 публікацій.

Дідківський Р.М. є членом спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій К 73.052.01. Спеціальність 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи.

 Сфера наукових інтересів – обробка сигналів, фільтрація шумів, передача інформації за допомогою шумових сигналів.

Дідківський Р.М. є автором патентів:

 1. «Пристрій для передачі інформації шумовими сигналами з фазовою та амплітудною маніпуляцією» Номер патенту: 55714. МПК: H04B 7/00
 2. «Телекомунікаційна система багатоканальної передачі цифрової інформації шумовими сигналами» Номер патенту: 88917. МПК: H04B 7/00

Викладає дисципліни: «Організація баз даних та знань», «Основи програмної інженерії».

Андрієнко Володимир Олександрович, доцент кафедри, сумісник

Кандидат технічних наук, доцент

Закінчив у 2004 році Черкаський державний технологічний університет. У 2016 році захистив кандидатську дисертацію. Науково-педагогічний стаж12 років.

Є автором 51 наукових та методичних праць, з них 8 патентів на корисну модель.

Сфера наукових інтересів – методи і засоби контролю та підвищення надійності запам’ятовуючих пристроїв в системах критичного застосування.

Викладає дисципліни: «Архітектура та проектування програмного забезпечення» (рівень А), «Комп’ютерні системи та мережі» (Рівень В – Комп’ютерна. схемотехніка та архітектура комп’ютера), «Комп`ютерні системи та мережі» (Рівень А – Фізика та електротехніка).

Гаряга Леся Олегівна, доцент кафедри

kf_gariaga

Кандидат економічних наук, доцент

Закінчила Черкаський інститут банківської справи УАБС НБУ. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію в Українській академії банківської справи.

Стаж науково-педагогічної роботи – 11 років.

Є автором і співавтором 55 наукових праць, зокрема співавтор 1 навчального посібника з грифом МОН та 3 монографій.

Сфера наукових інтересів – управління банківською діяльністю, моніторинг кредитного ризику.

Є керівником з підготовки науково-пошукових студентських робіт на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт за напрямом «Фінанси і кредит».

Викладає дисципліни:  Інвестиційний менеджмент, “Фінанси (Рівень В – управління ціноутворенням)”, УБС студія “Лідерство та командна робота”.

Касярум Ярослав Олегович, доцент за сумісництвом, кандидат педагогічних наук

Закінчив Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького за спеціальностями: «Математика» (2005 р.), «Педагогіка вищої школи» (2010 р.), «Програмне забезпечення систем» (2015 р.),

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ за спеціальністю: «Облік і аудит» (2013р.)

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю у 2014 р.

Стаж науково-педагогічної роботи – 2  роки.

У своєму доробку має близько 12 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів – корпоративні системи захисту інформації.

Викладає дисципліни: «Програмування» (рівень С – Основи  програмування: Людино-машинна взаємодія), «Програмування» (рівень А – Алгоритми та структура даних).

Кукса Валентина Михайлівна, доцент кафедри

ke_motrychenko

Кандидат економічних наук, доцент

Закінчила Черкаський національного університету імені Богдана Хмельницького у 2004 році.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Загальний стаж роботи – 13 років. Науково-педагогічної роботи – 11 років.

Є автором 50 наукових праць, у т.ч. 2 монографій та 27 статей у фахових виданнях. Прийняла участь у 20 Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях.

Сфера наукових інтересів – розвиток та функціонування державних підприємств; міжнародна діяльність України; маркетинг та логістика в системі менеджменту.

Викладає дисципліни: «Міжнародна економіка», «Маркетинг», «Менеджмент та управлінський облік».

Маренич Анатолій Іванович, доцент кафедри

ke_marenych

Кандидат економічних наук, доцент

Закінчив Харківський національний економічний університет у 1991 році.

У 1996 році захистив кандидатську дисертацію.

Стаж науково-педагогічної роботи – 27 років.

Є автором та співавтором більше 55 публікацій, у тому числі підручника з грифом МОН.

Сфера наукових інтересів – проблеми та перспективи управління організаціями в сучасних умовах.

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Стратегічне управління», «Управління людськими ресурсами», «Економетрика».

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2002 р).

Руденко Микола Вікторович, доцент кафедри

ke_rudenko

Кандидат економічних наук, доцент

Закінчив Сумський національний аграрний університет у 2007 році та Херсонський державний університет у 2014 році.

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”.

Стаж науково-педагогічної роботи – 8 років.

Є автором і співавтором більше 40 наукових праць.

Сфера наукових інтересів – механізми формування та розвитку соціально-орієнтованої ринкової економіки, соціальна відповідальність підприємств, цифровізація управління підприємствами.

Викладає дисципліни: «Макроекономіка та Мікроекономіка (Рівень В – Економіка підприємства)», «Глобальна економіка», «Інвестиційний менеджмент», «Менеджмент організацій та адміністрування».

Полях Катерина Володимирівна, викладач

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр:

 • „Економічна теорія“;
 • „Мікроекономіка“;
 • „Макроекономіка“;
 • „Історія економіки та економічної думки“;
 • „Регіональна економіка“;
 • „Економіка підприємства“;
 • „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн“;
 • „Маркетинг“;
 • „Економіка праці та соціально-трудові відносини“;
 • „Національна економіка“;
 • „Міжнародна економіка“;
 • „Менеджмент“;
 • „Інвестування“.

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр:

 • „Менеджмент персоналу“;
 • „Європейські студії“;
 • „Глобальна економіка“;
 • „Стратегічне управління“

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр (МБА):

 • „Мікроекономіка і макроекономіка“;
 • „Економіка підприємств“;
 • „Менеджмент“;
 • „Маркетинг“;
 • „Міжнародна економіка“;
 • „Стратегічне управління“;
 • „Менеджмент персоналу“;
 • „Маркетинговий менеджмент“;
 • „Антикризовий менеджмент“;
 • „Проектний менеджмент“;
 • „Управління інвестиціями“;
 • „Ризик-менеджмент“;
 • „Управління бізнесом“;
 • „Мотиваційний менеджмент“;
 • „Управління інноваціями“;
 • „Корпоративний менеджмент“.

Науково-педагогічними працівниками кафедри особлива увага приділяється підготовці навчальних посібників, монографій, навчально-методичних розробок.

Навчальні посібники з грифом МОН України:

 1. Пустовійт Р.Ф. Методика розв’язання задач з мікроекономіки. – К.: Кондор, 2005. – 102 с.
 2. Дмитренко М.Й., Горбенко Н.Є., Кочума І.Ю. Політична економія: Навчальний посібник – К.: УБС НБУ, 2009. – 408 с.;
 3. Свічинський М.М., Дмитренко М.Г., Рисін М.В. Банківське кредитування: галузевий аспект: навчальний посібник. К.: УБС НБУ, 2009. – 250 с.
 4. Національна економіка [Текст]: навч. посіб. / Л.О. Петкова, Р.Ф. Пустовійт, А.О. Ходжаян та ін.; За заг. ред. проф. Л.О. Петкової. – К.: „МП Леся“, 2009. – 350 с.
 5. Менеджмент персоналу: навч. посібник / авт. кол. Н.В. Ізюмцева, І.С. Кравченко, А.І. Маренич, Л.К. Семів, Р.А. Семів. – К.: УБС НБУ, 2011. – 381 с.
 6. Менеджмент міжнародних корпорацій: навч. посібник / Р. Ф. Пустовійт, М.М. Свічинський, М.П. Могильницька. – К.: УБС НБУ, 2010. – 433 с.
 7. Мікро та макроекономіка / Пустовійт Р.Ф., Кочума І.Ю., Гунько В.І. : навчальний посібник. – Черкаси, ЧІБС УБС НБУ. – 420 с.
 8. Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності : навч. посібник / кол. авторів ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра філос. наук, проф. З. Е. Скринник. – К. : УБС НБУ, 2015. – 609 с.

Монографії:

 1. Пустовійт Р.Ф. Інституціональне середовище підприємництва в трансформаційній економіці: Монографія Черкаси: Брама-Україна, 2006. – 372 с.
 2. Банківська система України в європейському контексті: ґенеза, структура, конкурентний потенціал: Монографія / Кол. авт., за ред. д.е.н. Р.Ф. Пустовійта. – К.: УБС, 2009. – 427 с.
 3. Гордуновський О.М. Організація, розвиток та напрямки хлібної торгівлі у ХІХ ст. / О.М Гордуновський. – Черкаси: Брама – Україна, 2010. – 320 с.
 4. Проблеми цінової та фінансової стабільності й інноваційного розвитку в Україні: монографія / Авторський колектив; за ред. д-ра екон. наук., проф. А.Я. Кузнєцової. – К: УБС НБУ, 2010. – 263 с.
 5. Небанківські фінансові установи: управління, фінанси та облік: Монографія / Авт. колектив; За наук. ред. канд. екон. наук., доц. С.О. Криниці. – Київ: ТОВ „ДКС Центр“, 2010. – 408 с.
 6. Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку: монографія / О.А. Грішнова, С.Р. Пасєка, А.С. Пасєка. – Черкаси: Маклаут, 2011. – 360 с.
 7. Інтелектуальний потенціал: соціальні виміри використання та розвитку [колективна монографія] / М. В. Семикіна, В. І. Гунько, С. Р. Пасєка / За ред. М.В. Семикіної. – Черкаси : видавництво ТОВ „МАКЛАУТ“, 2012. – 336 с.
 8. Розвиток фінансових відносин в Україні : монографія / авт. кол. ; за нук. ред. д-ра екон. наук, проф. Р.Ф. Пустовійта і канд. екон. наук, доц. Л.С. Мартюшевої. – К. : УБС НБУ, 2012. – 314 с.
 9. Фінансове забезпечення операційної діяльності агроформувань: сучасний стан та перспективи : Монографія / Н.М. Третяк / Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – К. : УБС НБУ, 2012. – 182 с.
 10. Підвищення соціально-економічної ефективності розвитку регіону : монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Р. Ф. Пустовійта. – К. : УБС НБУ, 2015. – С. 467.
 11. Колодий С.Ю. Инфраструктурное обеспечение государственного регулирования занятости населения : научная монография / Колодий С.Ю., Романюк Е.В. – Черкассы. – 231 с.

Напрям наукової школи кафедри – „Інституціональні чинники розвитку національної економіки“.

За останні 7 років викладачами кафедри було захищено:

 • 3 дисертаційні дослідження на здобуття кандидата економічних наук;
 • 2 дисертаційних дослідження на здобуття ступеня доктора наук.

Протягом 2016/2017 н.р. науково-педагогічні працівники кафедри

Взяли участь у: 16 Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, 2 семінарах, 2 комісіях у складі галузевої конкурсної комісії II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка та управління підприємствами» (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») та галузі знань «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Історичні науки» (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди).

Опубліковано: 16 статтей, 16 тез доповідей, а саме:

Монографії:

 1. Богуславська С. І Мeханiзми та інструменти управлiння сталим розвитком соціальної сфери рeгioну / С.І. Богуславська // Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь : монографія / [за заг. ред. О. Ю. Березіної, Ю. В. Ткаченко]; Національна мережа ВНЗ-партнерів спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – 714 с. – С. 211-226.
 2. Кукса В. М. Енергоефективність України та Черкаського регіону / В. М. Кукса // Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь: монографія / [за ред. О. Ю. Березіної, Ю. В. Ткаченко]; Національна мережа ВНЗ-партнерів спільного Проекту ЄС / ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси : Видавець «Чабаненко Ю.А.», 2016. – 706 с. – С. 616-626.

Публікації наукових статей у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus:

 1. Колодій С. Ю., Руденко М. В. Напрямки підвищення експортного потенціалу під час формування нової моделі соціально-економічного розвитку України / С. Ю. Колодій, Л. О. Гаряга, М. В. Руденко // Економічний часопис – XXI. – № 162 (11–12). – 2016. – С. 38 – 42

Публікації у наукових періодичних виданнях, що включені до інших міжнародних наукометричних баз цитування:

 1. Колодий С. Ю. Динамика дефицита государственного бюджета и экономический рост в Украине // Друкеровский вестник. – № 2. – 2017. – 174 – 182
 2. Руденко М. В. Управління підприємствами з урахуванням позицій зацікавлених сторін / М. В. Руденко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград: КНТУ, 2016. – Вип. 29. – С. 103–109.
 3. Руденко М. В. Формування інвестиційної привабливості України: досвід республіки Польща / М. В. Руденко, В. О. Криворучко // Економіка, фінанси, право. – 2016. – № 7/1. – С. 26–32.

Публікації наукових статей у фахових виданнях України:

 1. Пустовійт Р. Ф. Військово-економічна безпека держави / Р. Ф. Пустовійт // Економіка та держава – 2016. – № 7. – С. 23-28.
 2. Пустовійт Р. Ф. До економічної теорії війни/ Р. Ф. Пустовійт // Економічна теорія. – 2016. – №  3. – С. 51-68.
 3. Пустовійт Р. Ф. Військові витрати та їх вплив на національну економіку / Р. Ф. Пустовійт //Фінанси України. – 2016. – №  11. – С. 79-93.
 4. Руденко М. В. Моніторинг задоволеності споживачів підприємства: методичний аспект / М. В. Руденко // Вісник ТНЕУ. – 2016. – № 2. – С. 142–149
 5. Кочума І. Ю. Соціальний капітал в системі антикризового менеджменту / І. Ю. Кочума //Фінансовий простір. – 2016. – № 4. – С. 38-47. – Режим доступу http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1604/16kijsam.pdf.
 6. Kochuma I. Major Chalanges in Application of Projects Management Practices in Ukrainian Banks / І. Kochuma // Financial Space. – 2017. – №2. – С.66-69. – Режим доступу : http://fp.cibs.ck.ua/files/1404/14kijiff.pdf.
 7. Маренич А. І. Формування конкурентної стратегії розвитку ВНЗ на основі маркетингового інструментарію  / Маренич А. І. // Вісник Університету банківської справи. – 2016. – № 1-2 (25–26). – С. 146-150.

Публікації наукових статей в інших виданнях України:

 1. Пустовійт Р. Ф. Роль оборонно-промислового комплексу в інноваційному розвитку економіки Ізраїлю / Р. Ф. Пустовійт // Філософія фінансової цивілізація: людина у світі грошей: зб. наук. пр. / редколегія:  відп. секретар З.Е. Скринник. – Київ, 2017. – С. 89-94.
 2. Кравченко О. О. Динаміка банкрутства підприємств та рівень безробіття [Текст] / О. О. Кравченко // Молодий вчений. – 2017. – №3.  – С. 691-697.
 3. Кравченко О. О. Аналіз рівня та якості життя населення України в умовах економічної та політичної нестабільності [Електронний ресурс] / О. О. Кравченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №17. – Index Copernicus:ICV 2015: 36.92
 4. Колодій С. Ю. Використання інститутів при регулюванні заробітної плати / С. Ю. Колодій, С. К. Колодій // Вісник Університету банківської справи. – 2016. – № 1-2 (25-26). – С. 135-141.
 5. Гунько В. І. Теоретичні аспекти формування добробуту людини / В. І. Гунько. Я. В. Мендоса // Науковий журнал «Альманах науки». – 2017. – №2. С. 19-27.

Публікація матеріалів конференцій (тези доповіді):

 1. Кравченко О. О. Інноваційна діяльність як важлива складова місії підприємства // Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку національної економіки». – 9-10 грудня 2016 року, м. Запоріжжя. – С. 153-156.
 2. Богуславська С. І. Економічна складова забезпечення сталого розвитку соціальної сфери регіону / С. І. Богуславська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії сталого розвитку: на шляху до сильнішої громади» (м. Сєвєродонецьк, 21 жовтня 2016 р. ) – Сєвєродонецьк: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2016. – С.23-24.
 3. Богуславська С. І. Концептуальні засади сталого розвитку : підходи різних наукових шкіл / С. І. Богуславська // Матеріали наукового форуму «Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь» (м. Черкаси, 11-12 травня 2016 року). – Черкаси : ФОП Чабаненко Ю.А., 2016. – С. 9-14.
 4. Колодий С. Ю. Методологические особенности формирования двойного равновесия на валютном рынке / С. Ю. Колодий // Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем: Труды II Международной Школы-симпозиум АМУР-2016 (Севастополь, 13-18 сентября, 2016 г.) / под ред. О. Л. Королева, А. В. Сигала. – Симферополь, 2016. – С. 112-114.
 5. Колодий С. Ю. Актуальные тенденции развития глобальных ресурсных рынков / С. Ю. Колодий // Управление развитием предпринимательства в современных условиях: Материалы 7 международной научно-практической конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2016. – 287 с. – С. 132-134.
 6. Колодій С. К. Становлення мінімальної заробітної плати як інституту-регулятора / С. К. Колодій, С. Ю. Колодій // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки» (18-19 травня 2017 року, Львів).
 7. Кукса В. М. Позиціонування бренду «Україна» / В. М. Кукса // Фінансові інструменти просторово-територіального розвитку / Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції : Черкаський державний технологічний університет, 23-24 березня 2017 року. – ФОП «Чабаненко Ю.А.». – 2017. –186 с. – С. 79-82.
 8. Кукса В. М. Сучасний стан розвитку державно-приватного партнерства в Україні / В. М. Кукса // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 26 квітня 2017 р.) – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2017. – 284 с. – С. 77-78.
 9. Rudenko M. The problems of formation of knowledge management system in Ukrainian enterprises / М. Rudenko // International Scientific Conference Economy and Society: modern foundation for human development: Conference Proceedings, Part 2, October 31, 2016. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. – p. 255-256.
 10. Руденко М. В. Проблемні аспекти ресурсного забезпечення функціонування підприємства / М.В. Руденко, О.В. Шуть // Формування та розвиток інноваційного потенціалу економіки України: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 17-18 лютого 2017 р.) / За. заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski.– Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. 1. – С. 88-90.
 11. Гунько В. І. «Політичний ризик» як чинник інвестиційної привабливості економіки / В.І. Гунько, В.І. Розанов // Збірник тез наукових робіт учасників VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку». – Хмельницький: ХКТЕІ, 2017, с.135-137.
 12. Кочума І. Ю. Принципи та стандартизація проектного управління / І. Ю. Кочума, В. Ю. Білик // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків». – Черкаси, 2016. – С. 80-83.
 13. Кочума І. Ю. Роль та значення агрохолдингів в АПК України / І. Ю. Кочума, Д. О. Бондар // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 24-25 листопада 2016 р. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – С. 83-87.
 14. Кочума І. Ю. Зайнятість у Україні в умовах макроекономічної нестабільності: структурний аспект / І. Ю. Кочума, А. В. Кузьменко // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 24-25 листопада 2016 р. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. –С. 87-90.
 15. Кочума І. Ю. Демографічні наслідки анексії Криму та військового протистояння на сході України / І. Ю. Кочума, Ю. П. Ткаченко // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 24-25 листопада 2016 р. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – С. 90-92
 16. Маренич А. І. Тенденції розвитку методів управління інноваційними процесами / А. І. Маренич // Збірник тез доповідей четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції 14.04.2017 р. – с. 198-201.

Студентська наука за 2016/2017 н.р.

Отримано призові місця студентами, під керівництвом викладачів кафедри в таких наукових заходах:

 • Лісова Анна, Михайленко Катерина – нагороджені почесними грамотами «За високий рівень наукового дослідження теми» ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» (м. Київ, 22 березня 2017 р., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана), науковий керівник: Кукса В.М.;
 • Рак Юлія – нагороджена почесною грамотою «За високий рівень наукового дослідження теми» ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» (м. Київ, 22 березня 2017 р., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана), науковий керівник: Кочума І.Ю.;
 • Дика Анастасія – нагороджена грамотою І ступеня за участь ХVI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (м. Черкаси, 20-21 квітня 2017 р., ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»), науковий керівник: Кукса В.М.;
 • Криворучко Владислав, Білик Владислав – нагороджені грамотою І ступеня за участь ХVI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (м. Черкаси, 20-21 квітня 2017 р., ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»), науковий керівник: Руденко М. В.;
 • Рясько Росіна – нагороджена грамотою ІІ ступеня за участь ХVI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (м. Черкаси, 20-21 квітня 2017 р., ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»), науковий керівник: Кукса В.М;
 • Рак Юлія – нагороджена грамотою ІІ ступеня за участь ХVI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (м. Черкаси, 20-21 квітня 2017 р., ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»), науковий керівник: Кравченко О.О.;
 • Підкуйко Марина, Сидоренко Тетяна – нагороджені грамотою ІІІ ступеня за участь ХVI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (м. Черкаси, 20-21 квітня 2017 р., ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»), науковий керівник: Кравченко О.О.
 • Кваченко Юлія – нагороджена грамотою ІІІ ступеня за участь ХVI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (м. Черкаси, 20-21 квітня 2017 р., ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»), науковий керівник: Кравченко О.О.
 • Пилипенко Вадим – нагороджена грамотою ІІІ ступеня за участь ХVI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (м. Черкаси, 20-21 квітня 2017 р., ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»), науковий керівник: Кравченко О.О.
 • Рак Юлія – нагороджена грамотою ІІ ступеня за участь Ольвійському форумі 2017: «Стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» (м. Миколаїв – Коблево, травень 2017, Чорноморський національний університет імені Петра Могили), науковий керівник: Колодій С. Ю.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.