Кафедра менеджменту та інформаційних технологій

Кафедра менеджменту та інформаційних технологій

Кафедру менеджменту та інформаційних технологій утворено у листопаді 2017р. Освітня діяльність кафедри базується на концептуальних засадах національної доктрини розвитку освіти, Законів України «Про освіту»,  «Про вищу освіту»,  «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Кафедра менеджменту та інформаційних технологій є випусковою кафедрою за спеціальністю 073 «Менеджмент» (перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти) та 121 «Інженерія програмного забезпечення» ((перший (бакалаврський) рівень вищої освіти).

Спеціальність «Менеджмент» зорієнтована на підготовку керівників вищої ланки та керівників функціональних підрозділів компаній, фірм, організацій, установ; власників та співвласників приватних фірм і підприємств.

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» спрямована на підготовку фахівців з розробки програмних систем, комп’ютерних програм, веб-сайтів, 3D-моделей, комп’ютерних ігор, інших програм інформаційних технологій.

Також кафедра менеджменту та інформаційних технологій забезпечує викладання блоку базових дисциплін, які забезпечують фундаментальну підготовку здобувачів вищої освіти відповідно до стандартів вищої школи. Разом з іншими кафедрами, кафедра менеджменту та інформаційних технологій здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на денній та заочній формах навчання.

Освітній процес забезпечує 3 доктори економічних наук, 5 кандидатів економічних наук, 1 доктор технічних наук, 3 кандидати технічних наук, 1 кандидат педагогічних наук, 1 викладач.

Контактні дані:

keu@cibs.ubs.edu.ua

м. Черкаси, вул. Чорновола, 164

Кочума Інна Юріївна, доцент, завідувач кафедри

Кандидат економічних наук, доцент.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Українську академію банківської справи НБУ.

Захистила кандидатську дисертацію у 2006 році.

Стаж науково-педагогічної роботи – 30 років.

Є автором та співавтором 64 публікацій, зокрема, 3 монографій, підручника з грифом МОН, щорічних аналітичних доповідей: «Людський розвиток в Україні».

Сфера наукових інтересів – регіональні аспекти формування та використання людського потенціалу.

Викладає дисципліни: «Макроекономіка та мікроекономіка», УБС студія «Управління людськими ресурсами».

Нагороди і відзнаки:

 • Подяка Національного банку України за вагомі трудові досягнення в галузі освіти (2013 р.)
 • Почесна грамота АБ «Укргазбанк» за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у якісне забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів для фінансово-банківської системи України, 2017 р.
 • Подяка департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за підготовку висококваліфікованих фахівців для фінансово-кредитної системи України, 2018 р.

Ідентифікатор ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4416-3333

Google Scholar

Колодій Сергій Юрійович, професор кафедри

ke_kolodiy

Доктор економічних наук , професор

Закінчив Сімферопольський державний університет ім. М.В. Фрунзе.

Захистив кандидатську дисертацію у 2002 році. У 2012 році захистив докторську.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 20 років.

Є автором і співавтором більше ніж 115 наукових праць, з яких 10 монографій, та 10 навчально-методичних праць, зокрема 1 навчального посібника з грифом МОН України.

Колодій С. Ю. є членом спеціалізованої вченої ради Д 73.053.05 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького зі спеціальностей: 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки; 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством; 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Протягом останніх років приймав участь у виконанні 3 НДДКР, був науковим керівником НДДКР «Теоретико-прикладні основи збалансованого розвитку мікро- та макроекономічних агентів».

Основні напрями науково-дослідної роботи: фінансові механізми розвитку сучасної світової економіки, регулювання збалансованості фінансових ресурсів держави, міжнародна економічна діяльність України, макроекономічна стабілізаційна політика, бюджетний менеджмент.

Викладає дисципліни: «Глобальна економіка», «Управління бізнесом», «Статистика».

Ідентифікатор ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0163-4569

Google Scholar

Засядько Аліна Анатоліївна, професор кафедри

Доктор технічних наук, професор

Закінчила у 1995 р Черкаський інженерно-технологічний, захистила кандидатську дисертацію у 1998 р., захистила докторську у 2006 р.

Стаж науково-педагогічної роботи – 20 років.

Є автором понад 110 наукових публікацій, з них – 3 підручника з грифом Міністерства освіти і науки України, 5 монографій.

Засядько А.А. є членом двох спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій К 73.052.01 Черкаського державного технологічного університету, спеціальність 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи,  К26.820.04 Київського університету економіки і технологій транспорту, спеціальність 05.13.05 – Комп’ютерні  системи та компоненти.

Сфера наукових інтересів:

 • математичне моделювання технічних і економічних процесів і систем у некоректних задачах;
 • розвиток теорії та методології некоректних задач аналізу за допомогою диференціальних перетворень та багатокритеріальної оптимізації.

У викладає дисципліни: «Інформаційні технології», «Дискретна математика», «Чисельні методи і системний аналіз».

Засядько А.А. розроблено ряд нових методів розв’язку таких задач, які можна використати як при економічних, так і при технічних дослідженнях, зокрема мова йде про: метод відновлення сигналів, метод багатокритеріальної оптимізації для розв’язку некоректних задач, метод розв’язку некоректних задач в області зміщених диференціальних перетворень, запропонована модель процесу відновлення сигналів, що відрізняється від відомих спільним застосуванням багатокритеріальної оптимізації і зміщених диференціальних перетворень, розроблені диференціальні тейлорівські моделі процесів відновлення сигналів, у яких відсутня методична похибка і часовий аргумент; розвинуто теорію відновлення сигналів у спектроскопії на основі диференціальних перетворень і багатокритеріальної оптимізації.

Нагороди і відзнаки:

– Почесна грамота МОН України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку високоваліфікованих спеціалістів для банківської системи (2007 р.);

– Грамота Університету банківської справи НБУ (2008 р.)

Ідентифікатор ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1640-7580

Google Scholar

Руденко Микола Вікторович, професор кафедри

ke_rudenko

Доктор економічних наук, доцент

Має дві вищі економічні освіти: Сумський національний аграрний університет – магістр за спеціальністю «Облік і аудит», Херсонський державний університет – магістр за спеціальністю «Економічна теорія».

Кандидат економічних наук (2011), доцент (2017).

Докторську дисертацію «Розвиток цифровізації управління в сільськогосподарських підприємствах: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) захистив у 2020 році в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки».

Стаж науково-педагогічної роботи – 9 років.

Є автором і співавтором більше 90 наукових праць, з яких 5 монографій, зокрема одна одноосібна. Опублікував 5 наукових статей включених до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Протягом останніх років приймав участь у виконанні 3 НДДКР, є науковим керівником НДДКР «Інноваційні технології управління підприємствами в умовах цифрової трансформації» (2020-2022). Державний реєстраційний номер: 0120U100840.

Сфера наукових інтересів – вплив цифрових технологій на функціонування підприємств та організацій, цифровізація управління підприємствами, механізми формування та розвитку цифрової економіки в Україні.

Викладає дисципліни: «Макроекономіка та Мікроекономіка (Рівень В – Економіка підприємства)», «Менеджмент та управлінський облік», «Інформаційні та комунікаційні технології в менеджменті», «Менеджмент організацій та адміністрування», «Менеджмент (рівень D – Управління проектами)».

Ідентифікатор ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1966-7695

Google Scholar

Андрієнко Володимир Олександрович, доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Закінчив у 2004 році Черкаський державний технологічний університет. У 2016 році захистив кандидатську дисертацію. Науково-педагогічний стаж12 років.

Є автором 51 наукових та методичних праць, з них 8 патентів на корисну модель.

Сфера наукових інтересів – методи і засоби контролю та підвищення надійності запам’ятовуючих пристроїв в системах критичного застосування.

Викладає дисципліни: «Архітектура та проектування програмного забезпечення» (рівень А), «Комп’ютерні системи та мережі» (Рівень В – Комп’ютерна. схемотехніка та архітектура комп’ютера), «Комп`ютерні системи та мережі» (Рівень А – Фізика та електротехніка).

Гаряга Леся Олегівна, доцент кафедри

kf_gariaga

Кандидат економічних наук, доцент

Закінчила Черкаський інститут банківської справи УАБС НБУ. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію в Українській академії банківської справи.

Стаж науково-педагогічної роботи – 11 років.

Є автором і співавтором 55 наукових праць, зокрема співавтор 1 навчального посібника з грифом МОН та 3 монографій.

Сфера наукових інтересів – управління банківською діяльністю, моніторинг кредитного ризику.

Є керівником з підготовки науково-пошукових студентських робіт на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт за напрямом «Фінанси і кредит».

Викладає дисципліни:  Інвестиційний менеджмент, “Фінанси (Рівень В – управління ціноутворенням)”, УБС студія “Лідерство та командна робота”.

Ідентифікатор ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5266-797X

Google Scholar

Касярум Ярослав Олегович, доцент за сумісництвом, кандидат педагогічних наук

Закінчив Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького за спеціальностями: «Математика» (2005р.), «Педагогіка вищої школи» (2010р.), «Програмне забезпечення систем» (2015р.),

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ за спеціальністю: «Облік і аудит» (2013р.)

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю у 2014р.

Стаж науково-педагогічної роботи – 2  роки.

У своєму доробку має близько 12 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів – корпоративні системи захисту інформації.

Викладає дисципліни: «Програмування» (рівень С – Основи  програмування: Людино-машинна взаємодія), «Програмування» (рівень А – Алгоритми та структура даних).

Ідентифікатор ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3783-7520

Google Scholar

Кукса Валентина Михайлівна, доцент кафедри

ke_motrychenko

Кандидат економічних наук, доцент

Закінчила Черкаський національного університету імені Богдана Хмельницького у 2004 році.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Загальний стаж роботи – 13 років. Науково-педагогічної роботи – 11 років.

Є автором 50 наукових праць, у т.ч. 2 монографій та 27 статей у фахових виданнях. Прийняла участь у 20 Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях.

Сфера наукових інтересів – розвиток та функціонування державних підприємств; міжнародна діяльність України; маркетинг та логістика в системі менеджменту.

Викладає дисципліни: «Міжнародна економіка», «Маркетинг», «Менеджмент та управлінський облік».

Ідентифікатор ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2061-0098

Google Scholar

Маренич Анатолій Іванович, доцент кафедри

ke_marenych

Кандидат економічних наук, доцент

Закінчив Харківський національний економічний університет у 1991 році.

У 1996 році захистив кандидатську дисертацію.

Стаж науково-педагогічної роботи – 27 років.

Є автором та співавтором більше 55 публікацій, у тому числі підручника з грифом МОН.

Сфера наукових інтересів – проблеми та перспективи управління організаціями в сучасних умовах.

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Стратегічне управління», «Управління людськими ресурсами», «Економетрика».

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2002 р).

Ідентифікатор ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4960-3390

Google Scholar

 

Полях Катерина Володимирівна, викладач

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма “Менеджмент»

Обов’язкові дисципліни:

1. Вища математика
2. Економіко-математичні методи та моделі
3. Інформаційні технології (рівень А)
4. Логістичний менеджмент (рівень – А)
5. Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень А )
6. Маркетинг (рівень А)
7. Маркетинг (рівень В – Менеджмент зовнішніх комунікацій)
8. Менеджмент (рівень А – Менеджмент та управлінський облік)
9. Менеджмент (рівень В)
10. Менеджмент персоналу (рівень А – Самоменеджмент та організаційна поведінка)
11. Менеджмент та управлінський облік
12. Менеджмент та управлінський облік (рівень А )
13. Міжнародна та регіональна економіка (рівень – А)
15. Публічне управління
16. Статистика
17. УБС студія “Лідерство та командна робота”

Вибіркові дисципліни:

1. Менеджмент (рівень С – екологічний менеджмент)
2. Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень В – Економіка підприємства)
3. Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень С – Історія економіки та економічної думки)
4. Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень С – Теорія суспільного вибору)
5. Менеджмент (рівень D – Управління проектами)
6. Менеджмент (рівень D – Стартап менеджмент)
7. Менеджмент персоналу (рівень В – Управління конфліктами)
8. Менеджмент персоналу (рівень В – Комунікативний менеджмент)
9. Аналіз, моделювання та управління ризиком
10. Комплаєнс менежмент
11. Аналіз інвестиційних проектів
12. Управління конкурентноспроможностю підприємтва
13. Фінанси (рівень В – Управління ціноутворенням)
14. Фінанси (рівень В – Цінова політика та управління витратами)
15. PR -менеджмент
16. Бренд – менеджмент

Освітньо-професійна програма “Інженерія програмного забезпечення»

Обов’язкові дисципліни:

1. УБС студія «Лідерство та командна робота»
2. Математика (Рівень А – Вища математика)
3. Програмування (Рівень А – Алгоритми та структури даних)
4. Математика (Рівень C – Статистика (у т.ч. теорія ймовірності))
5. Програмування (Рівень В – Технологія створення програмних продуктів)
6. Математика (Рівень B – Дискретна математика)
7. Комп. системи та мережі (Рівень B – Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів)
8. Комп. системи та мережі (Рівень А – Фізика та електротехніка)
9. Комп. системи та мережі (Рівень C – Комп’ютерні системи та мережі)
10. Інформаційні технології (Рівень В – Операційні системи)
11. Інформаційні технології (Рівень С – Цифрова економіка)
12. Архітектура та проектування програмного забезпечення (рівень С – Менеджмент проектів програмного забезпечення)
13. Організація баз даних та знань
14. Архітектура та проектування програмного забезпечення (рівень А)
15. Основи програмної інженерії (рівень А)
16. Основи програмної інженерії (рівень В – Емпіричні методи програмної інженерії)
17. Програмування (Рівень С – Основи програмування, Людино-машинна взаємодія)
18. Архітектура та проектування програмного забезпечення (рівень Е – Аналіз вимог та конструювання програмного забезпечення)
19. Програмування (Рівень D – Об’єктно-орієнтоване програмування)
20. Програмування (Рівень Е – Інтернет технології та WEB програмування)
21. Основи програмної інженерії (рівень С – Професійна практика програмної інженерії)

Вибіркові дисципліни:

1. Основи економіки
2. Системний аналіз
3. Чисельні методи в програмній інженерії
4. Середовище розробки Java
5. Інтелектуальні системи і машинне навчання
6. Хмарні обчислення та технології блокчейн
7. Моделювання та аналіз програмного забезпечення
8. Якість програмного забезпечення та тестування
9. Безпека програм та даних
10. Програмування мобільних додатків
11. Розробка кросплатформенних ігор, геймифікація
12. Графічне та геометричне моделювання
13. Візуалізація програмного забезпечення
14. Програмування інформаційних систем
15. Розподілені інформаційні системи
16. Аналіз даних та статистичне виведення на мові R
17. Технології ЗD-друку. Прототипування виробів
18. Архітектура та проектування програмного забезпечення (рівень D – Економіка програмного забезпечення)
19. Архітектура та проектування програмного забезпечення (рівень D – Проектний практикум)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.
Освітньо-професійна програма “Менеджмент»

Обов’язкові дисципліни:

1. Системний аналіз
2. Стратегічний менеджмент
3. Менеджмент організацій та адміністрування
4. Проектний менеджмент
5. Інформаційні та комунікаційні технології в менеджменті

Вибіркові дисципліни:

1. Інвестиційний менеджмент
2. Корпоративне управління
3. Маркетинговий менеджмент
4. Управління змінами
5. Антикризовий менеджмент
6. Глобальна економіка
7. Інноваційний менеджмент
8. Управління якістю
9. Безпека бізнесу
10. Смарт-технології
11. Соціальна корпоративна відповідальність
12. Методи і моделі прийняття рішень
13. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень
14. Fintech і трансформація сфери фінансових послуг
15. My SQL мова запитів
16. Графічний дизайн

Методична робота кафедри менеджменту та інформаційних технологій спрямована на удосконалення викладання навчальних дисциплін, оптимізацію та інтенсифікацію освітнього процесу, поліпшення організації самостійної та індивідуальної роботи здобувачів, удосконалення системи контролю та оцінювання знань здобувачів, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

Основними нормативними документами навчально-методичного забезпечення освітнього процесу кафедри є освітньо-професійні програми «Менеджмент» (бакалавр, магістр) та «Інженерія програмного забезпечення» (бакалавр).

Протягом 2017-2018н.р., 2018-2019н.р., 2019-2020н.р. основними напрямами методичної роботи кафедри були:

 1. перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
 2. створення та удосконалення навчально-методичних комплексів з дисциплін відповідно до сучасних вимог підготовки фахівців як в текстовому, так і в електронному варіантах;
 3. розробка та вдосконалення навчальних планів, робочих програм підготовки фахівців;
 4. розробка та вдосконалення методичних рекомендацій організації та контролю самостійної роботи, індивідуальної роботи здобувачів;
 5. підготовка до лекцій, практичних занять, семінарів, ділових ігор, ситуаційних завдань, тестових завдань перевірки знань здобувачів та ін.
 6. підвищення науково-педагогічної кваліфікації викладачів кафедри;
 7. підготовка та консультування здобувачів для участі в олімпіадах;
 8. участь в засіданнях та постійнодіючих семінарах.

Забезпечення належного рівня викладання навчальних дисциплін здійснюється через розробку і використання навчально-методичних комплексів дисциплін, які поновлюються і зберігаються на кафедрі окремими комплектами. Викладачі кафедри систематично працюють над підвищенням якості лекційних та презентаційних матеріалів, вдосконаленням методів контролю засвоєння навчальних матеріалів (тестування, розробка контрольних завдань та екзаменаційних матеріалів), оптимізації завдань для самостійної роботи та ін.

Враховуючи необхідність забезпечення належного рівня комп’ютеризації освітнього процесу, постійно оновлюється електронна система дистанційного навчання Prometey навчальними матеріалами з усіх дисциплін. Також в освітньому процесі використовується платформа для дистанційної освіти «MOODLE», що позитивно впливає на інтерактивність і комунікативну активність усіх учасників освітнього процесу.

Протягом 2017-2018н.р. та 2018-2019н.р. викладачами кафедри підготовлено та оновлено 37 методичних рекомендацій, навчальний посібник. З метою підвищення рівня викладацької майстерності за цей період на кафедрі було проведено 18 навчально-методичних семінарів.

Напрям наукової школи кафедри: «Економічний розвиток в умовах глобалізації».

Протягом 2017/2018н.р., 2018/2019н.р., 2019/2020н.р. науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь в роботі 17-ти Міжнародних та  Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Публікації результатів наукових досліджень викладачів кафедри менеджменту та інформаційних технологій:

Монографії:

 1. Колодій С.Ю. Цифрова економіка як ключовий тренд розвитку постіндустріального суспільства : монографія / За ред. Пантєлєєвої Н.М., Колодія С.Ю., Ребрика М.А. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи» – 2019. – 299 с.
 2. Андрієнко В.О. Контроль параметрів якості функціональних покриттів : монографія / В.С. Антонюк, Г.С. Тимчик, Ю.Ю. Бондаренко, С.О. Білокінь, С.П. Ральченко, В.О. Андрієнко, М.О. Бондаренко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 396 с. – С. 142-148.
 3. Засядько А.А. Символічні моделі фізичних процесів, що описуються інтегральним рівнянням фредгольма першого роду// Інформаційна безпека та інформаційні технології: монографія / Под ред. проф. В.С. Пономаренко. – Х.: Тов «ДІСА ПЛЮС», 2019. – 246 с. – С. 295-310.
 4. Кочума І.Ю. Вертикальна інтеграція як чинник підвищення інноваційності та продуктивності вітчизняного АПК / Determinants of Innоvation and Investment Development of Multi-Branch Entrepreneurship, Tourism and Hospitality Industry : Collective monograph, / V. Yatsenko, S. Pasieka, O. Yatsenko and others: [Ed by Doctor of Economic Sciences, Prof. Yatsenko V.M.]. Nurenberg: Verlag SWG imex GmbH, Germany, 2019. – 432 p. – Р. 30-46.
 5. Колодій С.Ю. Доходи населення – основа формування середнього класу: соціально-економічні проблеми зростання та інституціональні особливості регулювання / С.Ю. Колодій, С.К. Колодій / Соціально-філософські аспекти розвитку економіки, управління та освіти в умовах формування сучасного суспільства : монографія / За ред. Іщенка М.П., Пантєлєєвой Н.М., Руденка І.І. – Черкаси : вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017. – 473 с. – С. 92 – 109.
 6. Богуславська С. І. Перспективи реалізації свобод внутрішнього європейського ринку для економіки України / Глобальне партнерство в парадигмі сталого розвитку: освіта, технології, інновації : монографія / [за заг. ред. О. Ю. Березіної, Ю. В. Ткаченко]; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – 529 с. – С.149-162.
 7. Засядько А.А., Королюк С.С. Моделювання максимізації прибутку на основі виробничої функції Кобба-Дугласа./Інформаційні технології: проблеми і перспективи: монографія / за заг. ред. В. С. Пономаренка. – Х.: Вид. Рожко С. Г., 2017. – 447 с. – С.312-324.

Публікації наукових статей у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus:

 1. Kolodii Serhii, Rebryk Mykhailo, Kolodii Svitlana. The influence of populism on the budget balance of the Pension Fund of Ukraine / S. Kolodii, M. Rebryk, S. Kolodii // Public & Municipal Finance. – 2018. – Volume 7. – Issue 2. – pp. 24-38.
 2. Засядько А.А. Метод прогнозу параметрів руху високошвидкісного транспорту на основі багатокритеріальної оптимізації і диференціальних перетворень//Системи обробки інформації, Випуск 2(153) – Х.: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2018. – С. 27-35.Наукометричні показники видання: ICV (Index Copernicus Value)=58,10, Реєстраційний номер статті: DOI: 10.30748/soi.2018.153.03
 3. S. Kolodii, I. Kochuma, A. Marenych, М. Rudenko Features of functioning national model of resource economics in Ukraine / S. Kolodii, I. Kochuma, A. Marenych, М. Rudenko // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – Том 4, № 27. – С. 359–369.

Публікації у наукових періодичних виданнях, що включені до інших міжнародних наукометричних баз цитування:

 1. Руденко М.В. Управління ризиками підприємств аграрного сектора / М.В. Руденко // Бізнес Інформ. – 2018. – № 2. – С. 313–318.
 2. Руденко М.В. Вплив трансакційних витрат на трансформацію секторів економіки країни / Л.О. Гаряга, С.Ю. Колодій, М.В. Руденко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – № 3. Том 1. – С. 99–103.
 3. Руденко М.В. Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи / М.В. Руденко // Економіка та держава. – 2018. – № 11. – С. 61–65.
 4. Колодій С.Ю. Вплив трансакційних витрат на трансформацію секторів економіки країни / Л.О. Гаряга, С.Ю. Колодій, М.В. Руденко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – № 3. Том 1. – С. 99–103.
 5. Руденко М.В. Еволюційні передумови цифровізації управлінських рішень / М.В. Руденко // Вісник ОНУ. Серія Економіка. – 2018. – Том 23. Вип. 8(73). – С. 118–122.
 6. Колодій С.Ю. Використання R/S-аналізу при дослідженні динаміки облікової ставки НБУ / С.Ю. Колодій, Л.О. Гаряга, М.В. Руденко // Вісник Університету банківської справи. – 2018. – № 3(33). – С. 159–166.
 7. Kochumа I.Y. Motivation factors of labour productivity in Ukraine / Inna Kochuma. // Ринок праці та зайнятість населення. – 2018- № 4. С. 32-37.
 8. Засядько А.А. Символічні моделі фізичних процесів, що описуються інтегральним рівнянням фредгольма першого роду// Обробка інформації в складних технічних системах, Випуск 2(157), (ISSN 1681-1710), 2019. – С. 7-

Публікації наукових статей у фахових виданнях України:

 1. Руденко М.В. Теоретичні аспекти взаємодії фінансового та реального секторів економіки / М.В. Руденко // Вісник Університету банківської справи. – 2017. – № 1(28). – С. 21–29.
 2. Руденко М.В. Інфляція знань у концепції сучасного підприємства / М.В. Руденко, В.О. Криворучко // Інвестиції досвід та практика. – 2017. – № 17. – С. 39–43.
 3. Руденко М.В. Формування концепції ризик-менеджменту аграрних підприємств / М.В. Руденко // Вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. – 2017. – № 26 (1). – С. 171–175.
 4. Kochuma I.Y. Major Chalangesin Application of Projects Management Practicesin in Ukrainian Banks / Kochuma І.Y. // FinancialSpace. – 2017. – №2. – С.66-69.
 5. Засядько А.А. Системи обробки інформації. А.А. Засядько, С.С. Королюк Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба вип.. – Харків, 2017. – №2 (148), с. 168-173.
 6. Колодій С.Ю. Адаптація концепції синергетики до проблем взаємодії секторів економіки / С.Ю. Колодій // Фінансовий простір. – 2017. – № 4 (28). – С. 41-46.
 7. Колодій С.Ю. Трансформація інституціонального середовища фінансового сектору економіки України / С.Ю. Колодій // Фінансовий простір. – 2018. – № 1 (29). – С. 50-56.
 8. Колодій С.Ю. Особливості трансформації фінансового сектору під впливом глобальних трендів соціально-економічного розвитку / С.Ю. Колодій // Фінансовий простір. – 2017. – № 3 (27). – С. 69-75.
 9. Кочума І.Ю. Продуктивність праці в Україні: мотиваційний аспект І.Ю. Вісник Університету банківської справи – 2018. – №1. – С.60-80. – Режим доступу : http://visnuk.ubsnbu.edu.ua/issue/view/7455. – Назва з екрану
 10. Кочума І.Ю. Основні принципи організації ефективної системи комплаєнс-контролю та проблеми їх впровадження у банках України І.Ю. Кочума, Я.А. Омельчук / Фінансовий простір. -2018. – № 1. – С. 83 – 88.
 11. Руденко М.В. Трансформаційні зміни національної економіки при проходженні точок біфуркації / М.В. Руденко // Фінансовий простір. – 2017. – № 4 (28). – С. 74–79.
 12. Кукса В. М. Економіка спільного споживання – нова система цінностей та довіри / В.М. Кукса // Електронне наукове видання міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір». – 2018. – № 2. – С .71-77.
 13. Кукса В. М. Формування бренду міст України як необхідна складова їх розвитку / В.М. Кукса // Електронне наукове видання міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір». – 2018. – № 3. С. 47-51.
 14. Маренич А. І. Інвестиційна політика в стратегії розвитку регіону/ А. І. Маренич, Пилипенко В.О.// // Електронне наукове видання міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір». – 2018. – № 3. – С. 42-46.
 15. Кочума І.Ю. Особливості нормативно-правового врегулювання організаціїї комплаєнс у банках України/ І.Ю. Кочума, Я.А. Омельчук // Фінансовий простір. – 2018. – №4. – С. 83–88.
 16. Руденко М.В. Теоретичні основи інституціональних змін національної економіки / М.В. Руденко // Фінансовий простір. – 2018. – № 1 (29). – С. 108–116.
 17. Колодій С.Ю. Фрактальний аналіз показників розвитку фінансового ринку / С.Ю. Колодій, Л.О. Гаряга // Фінансовий простір. – 2018. – № 3 (31). – С. 52-55.
 18. Колодій С.Ю. Методологічні підходи дослідження показників розвитку секторів економіки / С.Ю. Колодій, Т.Е. Белялов, Л.О. Гаряга, М.В. Руденко // Фінансовий простір. – 2018. – № 4 (32). – С. 16–23.

Публікація матеріалів конференцій (тези доповіді):

 1. Колодій С.Ю. Перспективи трансформації національної моделі ресурсної економіки України / С.Ю. Колодій / Сучасні тенденції розвитку світової економіки: Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції,Україна, м. Харків, 17 травня 2018 р. – Харків: ХНАДУ, 2018. –112 с. – С. 38-42
 2. Колодій С.Ю. Сучасні тенденції розвитку глобальних ресурсних ринків / С.Ю. Колодий / Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем: Труды II Международной Школы-симпозиум АМУР-2017 (Севастополь, 13-17 сентября, 2017 г.) / под ред. О. Л. Королева, А. В. Сигала. – Симферополь, 2017. – С. 123-124.
 3. Колодій С.Ю. Актуальні особливості забезпечення конкурентоспроможності національної економіки / С. Колодій, О. Розсоха / Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. 27 жовтня 2017 р. – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 362 с. – С. 40 – 42.
 4. Колодій С.Ю. Теоретичні засади ефективного управління підприємством / С. Колодій, А. Чорна / Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. 27 жовтня 2017 р. – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 362 с. – С. 46 – 48.
 5. Кочума І.Ю., Мохонько М. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. 27 жовтня 2017 р. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – С. 52-55.
 6. Кочума І.Ю., Бабенко Є. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. 27 жовтня 2017 р. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – С.55-57.
 7. Кочума І.Ю., Швайко Ю. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. 27 жовтня 2017 р. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – С. 57-60.
 8. Кочума І.Ю., Мандоліна Т. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. 27 жовтня 2017 р. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – С. 60-63.
 9. Кочума І.Ю., Білоножко Г. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. 27 жовтня 2017 р. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – С. 176-179.
 10. Кочума І.Ю., Василенко А. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. 27 жовтня 2017 р. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 179-181.
 11. Кочума І.Ю., Андрющенко А. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. 27 жовтня 2017 р. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 338-341.
 12. Руденко М.В. Корпоративна культура як складовий елемент внутрішнього середовища підприємства / М.В. Руденко, Т.Г. Шевченко // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. 27 жовтня 2017 р. – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – С. 99-101.
 13. Руденко М.В. Лояльність споживачів як показник ефективності системи управління аграрними підприємствами / М.В. Руденко // Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 29 листопада 2017 р. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2017. – С. 91-93.
 14. Руденко М.В. Управління ефективністю використання внутрішнього потенціалу підприємства / М.В. Руденко, Т.Г. Шевченко // Актуальні питання сучасної економіки // Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції 22 грудня 2017 р. – Умань : Видавець “Сочінський М.М.”, 2017. – С. 67-69.
 15. Кукса В. Інтелектуальна міграція України: причини, наслідки та заходи запобігання / В. Кукса, В. Семеняка, М. Васільєв // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. 27 жовтня 2017 р. – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 362 с. – С. 69 -72.
 16. Кукса В. Сучасний стан та проблеми розвитку цукрової галузі України / В. Кукса, В. Байбутліді // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. 27 жовтня 2017 р. – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 362 с. – С.72-75.
 17. Кукса В. Основні етапи та сучасний напрямок розвитку цифрової економіки в Україні/ В. Кукса, Т. Томілова, Н. Касіч // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. 27 жовтня 2017 р. – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 362 с. – С. 114-117.
 18. Маренич А., Кауров А. Проблеми та перспективи формування кадрової політики у банківській системі України // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків :Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. 27 жовтня 2017 р. – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – С. 196-199.
 19. Маренич А., Савчук Є. Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності у банківській системі України // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків :Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. 27 жовтня 2017 р. – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – С.199-202.
 20. Засядько А.А. Метод прогнозу параметрів руху високошвидкісного транспорту на основі багатокритеріальної оптимізації і диференціальних перетворень// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “ Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії ”: тези доповідей, 19 – 20 квітня 2018 р. – Х.: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2018. – С.13.
 21. Кравченко О., Дика А. Людський капітал як ключовий фактор розвитку економіки України / Кравченко О., Дика А. // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. 7жовтня 2017 р. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – С. 63-66
 22. Кравченко О. Цаплєва Ю. Особливості управління запасами на підприємстві // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків. – 27 жовтня 2017р., м. Черкаси – С. 271-274
 23. Кравченко О. Корнієнко А. Основи розробки конкурентної стратегії банку// Матеріали XI міжнародної науково-практичної конференції розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків. – 27 жовтня 2017р., м. Черкаси. – С. 184-187.
 24. Гаряга Л.О. Особливості peer-to-peer кредитування в Україні / Л. О. Гаряга // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції (27 жовтня 2017 р.) / Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – С. 148–151.
 25. Гаряга Л. О. Оптимізація витрат банківської діяльності / Л. О. Гаряга // Антикризове управління економікою та фінансами: зб. матеріалів Всеукраїнської наук. – практ. конф., 31 травня 2017 р. / Київський інститут банківської справи; редкол.: В.М. Фурман. – К.: КІБС, 2017. – С. 22–24.
 26. Кукса В., Тетченко В. Механізми регулювання цифрових валют у сучасному світі /В. Кукса, В. Тетченко //Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції. 9 листопада 2018 р. – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. – 345 с. – С.32-34.
 27. Кукса В., Ткаченко Д. Управління брендом міста як складова його ефективного розвитку / В. Кукса, Д. Ткаченко // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції. 9 листопада 2018 р. – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. – 345 с. – С.132-135.
 28. Кукса В., Ткаченко Д. Державне управління міграційними процесами в Україні // В. Кукса, Д. Ткаченко // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції. 9 листопада 2018 р. – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. – 345 с. – 135-138.
 29. Кукса В., Бєлошапка І. Сучасний стан управління системою безготівкових розрахунків в Україні /В. Кукса, І. Бєлошапка // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції. 9 листопада 2018 р. – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. – 345 с. – 138-141.
 30. Гаряга Л.О. Цифровізація банківської діяльності / Л.О. Гаряга, А.І. Рой // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., 9 листопада 2018 р. – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. – С. 9-10.
 31. Гаряга Л.О. Роль фінансових інновацій у забезпеченні доходності банків / Л.О. Гаряга, Н.О. Бебік // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., 9 листопада 2018 р. – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. – С. 247-248.
 32. Гаряга Л.О. Управління проблемними кредитами банку / Л.О. Гаряга, Т.М. Черненко // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., 9 листопада 2018 р. – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. – С. 249-250.
 33. Кочума І.Ю. Цифровізація економіки та її вплив на процеси управління організацією // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції. 9 листопада 2018 р. – Черкаси. – 2018. – С.29-32.
 34. Кочума І. Коучинг як метод розвитку персоналу підприємства / І. Кочума І., В Розанов //. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції. 9 листопада 2018 р. – Черкаси. – 2018. – С.121-123.
 35. Кочума І., Троценко Є. Сутність, наслідки та профілактика мобінгу в організації / І. Кочума., Є. Троценко . // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції. 9 листопада 2018 р. – Черкаси. – 2018. – С.123-126.
 36. Кочума І., Омельчук Я. Класифікація комплаєнс-ризиків у банках України / І. Кочума І., Я. Омельчук // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції. 9 листопада 2018 р. – Черкаси. – 2018. – С. 275-278.
 37. Руденко М.В. Проблеми та перспективи цифровізації сільськогосподарських підприємств / М.В. Руденко // Стратегія розвитку агропромислового комплексу в умовах інтеграційних процесів: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної молодіжної інтернет-конференції 24 листопада 2018 року. – Київ, ННЦ ІАЕ, 2018. – С. 197-200.
 38. Руденко М.В. Смарт-фермерство: нові можливості для сільськогосподарських підприємств / М.В. Руденко // Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених 5 грудня 2018 року. – Житомир, ЖНАУ, 2018. – С. 34-38.
 39. Руденко М.В. Виклики цифровізації для вітчизняних підприємств / М.В. Руденко, А.І. Лащ // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції 9 листопада 2018 року ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи». – Черкаси, 2018. – С. 65-68.
 40. Засядько А.А., Касярум О.П., Касярум Я.О. Методичні особливості обґрунтування базових статистичних функцій / Засядько А.А., Касярум О.П., Касярум Я.О. //Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції. 9 листопада 2018 р. – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. – 345 с. – С.106-109
 41. Руденко М.В. Проблеми цифрової трансформації управління сільськогосподарськими підприємствами / М.В. Руденко // Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики: матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених 25 жовтня 2018 року. – Полтава, ПДАА, 2018. – С. 101-105.
 42. Колодій С.Ю. Інформаційні технології в управлінні підприємством/ С.Ю. Колодій, В.В. Мічурін // Стратегічні перспективи розвитку промислових регіонів України в умовах економічної турбулентності: матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 18 грудня 2018 р. / ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».. – Маріуполь, 2018. – С. 76-77.
 43. Засядько А.А. Символічні моделі фізичних процесів, що описуються інтегральним рівнянням фредгольма першого роду //Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна безпека та інформаційні технології», 24-25 квітня 2019. – ХНЕУ. – С.46.

Студентська наука за 2017-2018 н.р., 2018-2019 н.р.

Під керівництвом викладачів кафедри студентами отримано призові місця в Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт:

 1. Білик В. Ю. за напрямом «Управління проектами» – (Диплом І ступеня І етап), 2017р.
 2. Бондар Д. О за напрямом «Економіка сільського господарства та АПК» – (Диплом ІІ ступеня І етап), 2017р.
 3. Рак Ю. В. за напрямом «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» – (Диплом ІІ ступеня І етап), 2017р.
 4. Білик В. Ю. за напрямом «Менеджмент», (Диплом ІІ ступеня І етап), 2018р.
 5. Шульга З.П., Терещенко В.А. – «Програмна інженерія» (Диплом І ступеня І етап), 2018р.
 6. Тетченко В.В., Ткаченко Д.В. – за напрямом «Маркетинг (Диплом І І ступеня І етап), 2018р.
 7. Куліш Ростислав Ростиславович за напрямком «Фінансова безпека» (Диплом І ступеня, ІІ етап)
 8. Курченко А.В., Пилипенко В.О за напрямом «Менеджмнт» (Диплом І ступеня І етап), 2019р.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.