Кафедра менеджменту та ІТ

Кафедра менеджменту та ІТ

Кафедра економічної теорії була створена у 2002 році, у 2013 р. була перейменована на кафедру економіки та управління в зв’язку з відкриттям у ЧІБС УБС НБУ нової спеціальності 8.18010016 „Бізнес-адміністрування“ галузі знань 1801 „Специфічні категорії“.

kafecoНині кафедра менеджменту та ІТ є випускаючою кафедрою за спеціальністю 8.18010016 „Бізнес-адміністрування“(МБА) та 073 «Менеджмент», що зорієнтована на підготовку керівників вищої ланки та керівників функціональних підрозділів компаній, фірм, організацій, установ; власників та співвласників приватних фірм і підприємств.

ММ та МБА – магістерські програми для осіб, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з будь-якої спеціальності та бажають набути компетенції, необхідні для успішного управління організацією та бізнесом.
Також кафедра економіки та управління забезпечує викладання блоку базових дисциплін, що спрямовані на фундаментальну економічну підготовку студентів відповідно до стандартів вищої школи. Разом з іншими кафедрами, кафедра здійснює підготовку бакалаврів за напрямами підготовки 6.030509 „Облік і аудит“, 6.030508 „Фінанси і кредит“, спеціалістів 7.03050802 „Банківська справа“, 7.03050901 „Облік і аудит“ та магістрів за спеціальностями 8.03050802 „Банківська справа“, 8.03050901 „Облік і аудит“, 8.03050802 „Фінанси і кредит“ на денній та заочній формі навчання. Науково-педагогічні працівники кафедри викладають близько 30 нормативних і вибіркових економічних дисциплін.

Нині на кафедрі працює 13 викладачів, у тому числі 3 доктори наук та 8 кандидатів наук.

Колодій Сергій Юрійович, в.о. завідувача кафедри, професор

ke_kolodiy

Доктор економічних наук , професор

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 19 років.

Є автором і співавтором більше ніж 90 наукових праць, з яких 9 монографій, та 10 навчально-методичних праць, зокрема 1 навчального посібника з грифом МОН України.

Протягом останніх років приймав участь у виконанні 2 НДДКР, був науковим керівником НДДКР «Теоретико-прикладні основи збалансованого розвитку мікро- та макроекономічних агентів».

Основні напрями науково-дослідної роботи: фінансові механізми розвитку сучасної світової економіки, регулювання збалансованості фінансових ресурсів держави, міжнародна економічна діяльність України, макроекономічна стабілізаційна політика, бюджетний менеджмент.

Викладає дисципліни: «Міжнародна економіка», «Глобальна економіка».

Гордуновський Олег Миколайович, професор кафедри

ke_gordunovsky

Доктор історичних наук

Закінчив Івано-Франківський педагогічний інститут.

Загальний педагогічний стаж 32 роки. Стаж науково-педагогічної діяльності 20 років.

Є автором 55 публікацій, у тому числі 2 монографій.

Сфера наукових інтересів – проблеми та напрямки хлібної торгівлі Півдня України ХІХ – початок ХХ ст.

Викладає дисципліни: «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн», «Менеджмент організацій та адміністрування», «Менеджмент персоналу», «Управління людськими ресурсами», «Національна економіка».

Засядько Аліна Анатоліївна, професор

wmi_zasiadko

Доктор технічних наук, професор

Закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю “Приладобудування” (1995р.), аспірантуру при ЧІТІ (1998р.) за спеціальністю “Математичне моделювання та обчислювальні методи”, захистила докторську дисертацію за спеціальністю “Автоматизовані системи управління; прогресивні інформаційні технології” (2006 р.).

Стаж науково-педагогічної роботи – понад 15 років.

Є автором понад 100 наукових публікацій, з них – 3 підручника з грифом Міністерства освіти і науки України, 2 монографії.

Член Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К 26.820.04  у Державному економіко-технологічному університеті транспорту.

Сфера наукових інтересів:

 • математичне моделювання економічних процесів і систем у некоректних задачах;
 • розвиток теорії та методології економічно некоректних задач аналізу за допомогою диференціальних перетворень та багатокритеріальної оптимізації.

Викладає дисципліни: “Інформатика для економістів”, “Фінансова математика”, “Оптимізаційні методи і моделі”.

Засядько Аліна Анатоліївна є висококваліфікованим спеціалістом в галузі прикладної математики, вивчає надзвичайно цікаві проблеми розв’язку некоректних задач за допомогою диференціальних перетворень та багатокритеріальної оптимізації. Проблема некоректних задач виникає в різних наукових дослідженнях, в тому числі економічних, де параметри математичної моделі об’єкту досліджень можуть бути задані з певними похибками. Некоректною в принципі можна вважати будь–яку реальну задачу, тому що дуже важко точно і адекватно врахувати кожний з її параметрів, яких може бути надзвичайно багато. Це приводить до того, що розв’язки таких задач, отримані за допомогою традиційних алгоритмів, виявляються нестійкими та некоректними. Тому питання розробки і застосування стійких методів розв’язку некоректних задач є актуальними.

Засядько А.А. розроблено ряд нових методів розв’язку таких задач, які можна використати як при економічних, так і при технічних дослідженнях, зокрема мова йде про: метод відновлення сигналів, метод багатокритеріальної оптимізації для розв’язку некоректних задач, метод розв’язку некоректних задач в області зміщених диференціальних перетворень, запропонована модель процесу відновлення сигналів, що відрізняється від відомих спільним застосуванням багатокритеріальної оптимізації і зміщених диференціальних перетворень, розроблені диференціальні тейлорівські моделі процесів відновлення сигналів, у яких відсутня методична похибка і часовий аргумент; розвинуто теорію відновлення сигналів у спектроскопії на основі диференціальних перетворень і багатокритеріальної оптимізації.


Богуславська Світлана Іванівна, доцент

kf_boguslavska

Кандидат економічних наук

Працювала в обласній державній адміністрації – в управлінні зовнішніх економічних зв’язків. Працювала в системі Національного банку України, комерційних банках: ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ «Укрпромбанк», ПАТ «Демарк».

Має дві вищі освіти : Московський хіміко-технологічний Університет та Київську Академію зовнішньої торгівлі.

Стаж науково-педагогічної роботи – 6 років.

Є автором 25-ти наукових публікаціій.

У 2013 році захистила дисертацію на тему: «Формування та розвиток системи соціального страхування в регіоні».

Сфера наукових інтересів: теоретико-методичні й прикладні аспекти формування та розвитку регіональної системи соціального інвестування.

Викладає дисципліни : «Регіональна економіка», «Маркетинговий менеджмент», «Інвестиційний менеджмент», «Комунікативний менеджмент».


Гунько Вікторія Іванівна, доцент кафедри

ke_gunko

Кандидат економічних наук, доцент

Закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи 12 років.

Є автором 36 публікацій, з яких 3 монографії, 17 у наукових фахових виданнях.

Сфера наукових інтересів: теорія інституціональної динаміки, інвестиційна політика України, формування, використання та розвиток інтелектуального потенціалу. Здійснює керівництво студентською роботою за напрямом «Створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні».

Викладає дисципліни: «Інвестування», «Мікроекономіка», «Проектний менеджмент».

Касярум Олег Павлович, доцент кафедри

wmi_kasiarum

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, відмінник освіти України.

Стаж науково-педагогічної роботи –  понад 40 років.

Закінчив Черкаський державний педагогічний інститут за спеціальністю “Фізика і електротехніка” (1970р.). Педагогічну діяльність починав учителем фізики середньої школи. Більше 10 років працював науковим співробітником Інституту фізики напівпровідників Національної Академії Наук України. У 1985 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Фізика напівпровідників і діелектриків”. Понад  20  років – викладач у вищому навчальному закладі.

У своєму доробку має понад 30 наукових публікацій, з них – 1 монографія, 4 навчальних посібника, 1 авторське свідоцтво.

Сфера наукових інтересів:

 • дослідження на стимульованих світлом процесів у тонких напівпровідникових структурах, запис оптичної, у тому числі голографічної інформації у цих структурах;
 • вдосконалення методів педагогічних вимірювань досягнень особистості;
 • математичні моделі та методи дослідження в економіці.

Викладає дисципліни: “Теорія ймовірностей і математична статистика”, “Оптимізаційні методи і моделі”, “Економетрика”.

Касярум Ярослав Олегович, доцент за сумісництвом.

Кандидат педагогічних наук.

Закінчив
Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького за спеціальностями:
– “Математика” (2005р.),
– “Педагогіка вищої школи” (2010р.),
– “Програмне забезпечення систем” (2015р.),
та
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ за спеціальністю: “Облік і аудит” (2013р.)

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти” (2014 р.).

Стаж науково-педагогічної роботи – 1  рік.

У своєму доробку має близько 10 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів – корпоративні системи захисту інформації.

Викладає дисципліни: “Економетрика”,  “Інформаційні системи і технології в банківській сфері”, “Платіжні системи”.

Королюк Сергій Степанович, доцент

wmi_koroliuk

Кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю “Фізика” (1978 р.). У 1986 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Фізика твердого тіла”.

Стаж науково-педагогічної роботи –  понад 30  років.

Є автором понад 30 наукових публікацій, з них – 2 навчальних посібників.

Сфера наукових інтересів:

 • фізичні властивості діелектриків;
 • процеси та явища, що відбуваються в тонких напівпровідникових плівках на основі кремнію під дією зовнішнього електростатичного поля;
 • критеріально-орієнтовані тести, математична інтерпретація їх результатів.

Викладає дисципліни: “Вища математика”, “Оптимізаційні методи і моделі”, “Економетрика”.

Королюк Сергій Степанович має добру підготовку в галузі надзвичайно складних розрахунків задач теорії твердого тіла, зокрема у дослідженнях фізичних властивостей діелектриків під дією зовнішніх пружних деформацій або електростатичних полів Ця галузь науки досить складна з точки зору використання математичного апарату, бо потребує для опису різноманітних кінетичних явищ, враховувати анізотропні властивості такої речовини. Королюком Сергієм Степановичем була удосконалена так звана теорія анізотропного розсіювання носіїв струму, яка дала результати підтверджені реальними експериментальними даними.

Його розрахунки процесів та явищ, що відбуваються в тонких напівпровідникових плівках власних напівпровідників на основі кремнію під дією зовнішнього електростатичного поля показали можливість створення елементів радіаційно стійкої мікроелектроніки та електронних підсилюючих пристроїв, принципи роботи яких суттєво відрізняються від традиційних. Це дає принципову можливість побудови робототехнічних пристроїв для промисловій переробки ядерного палива, або при ліквідації відповідних техногенних аварій.


Кочума Інна Юріївна, доцент кафедри, заступник завідувача кафедри

ke_kochuma

Кандидат економічних наук, доцент

Відзначена подякою Національного банку України за вагомі трудові досягнення в галузі освіти (2013 р.)

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Українську академію банківської справи НБУ.

Стаж науково-педагогічної роботи – 28 років.

Є автором та співавтором 64 публікацій, зокрема, 2 монографій, підручника з грифом МОН, щорічних аналітичних доповідей: «Людський розвиток в Україні».

Сфера наукових інтересів – регіональні аспекти формування та використання людського потенціалу.

Здійснює керівництво студентською роботою за напрямами: «Особливості та механізми інвестування в людський капітал», «Сучасні механізми забезпечення конкурентних переваг України в умовах глобалізації».

Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Менеджмет», «Антикризовий менеджмент».


Кравченко Олена Олексіївна, доцент кафедри

ke_kravchenko

Кандиат економічних наук

Закінчила Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, ДВНЗ «Київський національний університет ім. В. Гетьмана».

Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 12 років.

Є автором 14 публікацій у наукових фахових виданнях, з яких 1 монографія у співавторстві.

Сфера наукових інтересів – управління інноваціям в умовах модернізації економіки України.

Викладає дисципліни – «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Мотиваційний менеджмент», «Корпоративне управління», «Стратегічне управління», «Інноваційний менеджмент».


Кукса Валентина Михайлівна, доцент кафедри

ke_motrychenko

Кандидат економічних наук, доцент

Закінчила Черкаський національного університету імені Богдана Хмельницького, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Загальний стаж роботи – 12 років. Науково-педагогічної роботи – 9 років.

Є автором 40 наукових праць, у т.ч. 2 монографій та 23 статей у фахових виданнях. Прийняла участь у 20 Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях.

Сфера наукових інтересів – розвиток та функціонування державних підприємств; державна власність; міжнародна діяльність України.

Здійснює керівництво студентською роботою за напрямами: «Теорія і практика соціально-економічного розвитку України», «Особливості становлення та розвитку державних підприємств в сучасних умовах».

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Міжнародна економіка».


Маренич Анатолій Іванович, доцент кафедри

ke_marenych

Кандидат економічних наук, доцент

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2002 р).

Закінчив Харківський національний економічний університет.

Стаж науково-педагогічної роботи – 27 років.

Є автором та співавтором більше 55 публікацій, у тому числі підручника з грифом МОН.

Сфера наукових інтересів – проблеми та перспективи управління організаціями в сучасних умовах.

Здійснює керівництво студентською роботою за напрямами: «Проблеми та перспективи управління організаціями в сучасних умовах».

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Менеджмент персоналу», «Стратегічне управління», «управління людськими ресурсами».


Руденко Микола Вікторович, доцент кафедри

ke_rudenko

Кандидат економічних наук

Закінчив факультет економіки і менеджменту Херсонського державного університету.

Стаж науково-педагогічної роботи – 5 років.

Є автором і співавтором більше 30 наукових праць.

Сфера наукових інтересів – механізми формування та розвитку соціально-орієнтованої ринкової економіки, соціальна відповідальність підприємств, управління якістю надання послуг.

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Глобальна економіка», «Економіка праці та соціально-трудові відносини»

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр:

 • „Економічна теорія“;
 • „Мікроекономіка“;
 • „Макроекономіка“;
 • „Історія економіки та економічної думки“;
 • „Регіональна економіка“;
 • „Економіка підприємства“;
 • „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн“;
 • „Маркетинг“;
 • „Економіка праці та соціально-трудові відносини“;
 • „Національна економіка“;
 • „Міжнародна економіка“;
 • „Менеджмент“;
 • „Інвестування“.

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр:

 • „Менеджмент персоналу“;
 • „Європейські студії“;
 • „Глобальна економіка“;
 • „Стратегічне управління“

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр (МБА):

 • „Мікроекономіка і макроекономіка“;
 • „Економіка підприємств“;
 • „Менеджмент“;
 • „Маркетинг“;
 • „Міжнародна економіка“;
 • „Стратегічне управління“;
 • „Менеджмент персоналу“;
 • „Маркетинговий менеджмент“;
 • „Антикризовий менеджмент“;
 • „Проектний менеджмент“;
 • „Управління інвестиціями“;
 • „Ризик-менеджмент“;
 • „Управління бізнесом“;
 • „Мотиваційний менеджмент“;
 • „Управління інноваціями“;
 • „Корпоративний менеджмент“.

Науково-педагогічними працівниками кафедри особлива увага приділяється підготовці навчальних посібників, монографій, навчально-методичних розробок.

Навчальні посібники з грифом МОН України:

 1. Пустовійт Р.Ф. Методика розв’язання задач з мікроекономіки. – К.: Кондор, 2005. – 102 с.
 2. Дмитренко М.Й., Горбенко Н.Є., Кочума І.Ю. Політична економія: Навчальний посібник – К.: УБС НБУ, 2009. – 408 с.;
 3. Свічинський М.М., Дмитренко М.Г., Рисін М.В. Банківське кредитування: галузевий аспект: навчальний посібник. К.: УБС НБУ, 2009. – 250 с.
 4. Національна економіка [Текст]: навч. посіб. / Л.О. Петкова, Р.Ф. Пустовійт, А.О. Ходжаян та ін.; За заг. ред. проф. Л.О. Петкової. – К.: „МП Леся“, 2009. – 350 с.
 5. Менеджмент персоналу: навч. посібник / авт. кол. Н.В. Ізюмцева, І.С. Кравченко, А.І. Маренич, Л.К. Семів, Р.А. Семів. – К.: УБС НБУ, 2011. – 381 с.
 6. Менеджмент міжнародних корпорацій: навч. посібник / Р. Ф. Пустовійт, М.М. Свічинський, М.П. Могильницька. – К.: УБС НБУ, 2010. – 433 с.
 7. Мікро та макроекономіка / Пустовійт Р.Ф., Кочума І.Ю., Гунько В.І. : навчальний посібник. – Черкаси, ЧІБС УБС НБУ. – 420 с.
 8. Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності : навч. посібник / кол. авторів ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра філос. наук, проф. З. Е. Скринник. – К. : УБС НБУ, 2015. – 609 с.

Монографії:

 1. Пустовійт Р.Ф. Інституціональне середовище підприємництва в трансформаційній економіці: Монографія Черкаси: Брама-Україна, 2006. – 372 с.
 2. Банківська система України в європейському контексті: ґенеза, структура, конкурентний потенціал: Монографія / Кол. авт., за ред. д.е.н. Р.Ф. Пустовійта. – К.: УБС, 2009. – 427 с.
 3. Гордуновський О.М. Організація, розвиток та напрямки хлібної торгівлі у ХІХ ст. / О.М Гордуновський. – Черкаси: Брама – Україна, 2010. – 320 с.
 4. Проблеми цінової та фінансової стабільності й інноваційного розвитку в Україні: монографія / Авторський колектив; за ред. д-ра екон. наук., проф. А.Я. Кузнєцової. – К: УБС НБУ, 2010. – 263 с.
 5. Небанківські фінансові установи: управління, фінанси та облік: Монографія / Авт. колектив; За наук. ред. канд. екон. наук., доц. С.О. Криниці. – Київ: ТОВ „ДКС Центр“, 2010. – 408 с.
 6. Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку: монографія / О.А. Грішнова, С.Р. Пасєка, А.С. Пасєка. – Черкаси: Маклаут, 2011. – 360 с.
 7. Інтелектуальний потенціал: соціальні виміри використання та розвитку [колективна монографія] / М. В. Семикіна, В. І. Гунько, С. Р. Пасєка / За ред. М.В. Семикіної. – Черкаси : видавництво ТОВ „МАКЛАУТ“, 2012. – 336 с.
 8. Розвиток фінансових відносин в Україні : монографія / авт. кол. ; за нук. ред. д-ра екон. наук, проф. Р.Ф. Пустовійта і канд. екон. наук, доц. Л.С. Мартюшевої. – К. : УБС НБУ, 2012. – 314 с.
 9. Фінансове забезпечення операційної діяльності агроформувань: сучасний стан та перспективи : Монографія / Н.М. Третяк / Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – К. : УБС НБУ, 2012. – 182 с.
 10. Підвищення соціально-економічної ефективності розвитку регіону : монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Р. Ф. Пустовійта. – К. : УБС НБУ, 2015. – С. 467.
 11. Колодий С.Ю. Инфраструктурное обеспечение государственного регулирования занятости населения : научная монография / Колодий С.Ю., Романюк Е.В. – Черкассы. – 231 с.

Напрям наукової школи кафедри – „Інституціональні чинники розвитку національної економіки“.

За останні 7 років викладачами кафедри було захищено:

 • 3 дисертаційні дослідження на здобуття кандидата економічних наук;
 • 2 дисертаційних дослідження на здобуття ступеня доктора наук.

Протягом 2016/2017 н.р. науково-педагогічні працівники кафедри

Взяли участь у: 16 Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, 2 семінарах, 2 комісіях у складі галузевої конкурсної комісії II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка та управління підприємствами» (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») та галузі знань «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Історичні науки» (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди).

Опубліковано: 16 статтей, 16 тез доповідей, а саме:

Монографії:

 1. Богуславська С. І Мeханiзми та інструменти управлiння сталим розвитком соціальної сфери рeгioну / С.І. Богуславська // Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь : монографія / [за заг. ред. О. Ю. Березіної, Ю. В. Ткаченко]; Національна мережа ВНЗ-партнерів спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – 714 с. – С. 211-226.
 2. Кукса В. М. Енергоефективність України та Черкаського регіону / В. М. Кукса // Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь: монографія / [за ред. О. Ю. Березіної, Ю. В. Ткаченко]; Національна мережа ВНЗ-партнерів спільного Проекту ЄС / ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси : Видавець «Чабаненко Ю.А.», 2016. – 706 с. – С. 616-626.

Публікації наукових статей у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus:

 1. Колодій С. Ю., Руденко М. В. Напрямки підвищення експортного потенціалу під час формування нової моделі соціально-економічного розвитку України / С. Ю. Колодій, Л. О. Гаряга, М. В. Руденко // Економічний часопис – XXI. – № 162 (11–12). – 2016. – С. 38 – 42

Публікації у наукових періодичних виданнях, що включені до інших міжнародних наукометричних баз цитування:

 1. Колодий С. Ю. Динамика дефицита государственного бюджета и экономический рост в Украине // Друкеровский вестник. – № 2. – 2017. – 174 – 182
 2. Руденко М. В. Управління підприємствами з урахуванням позицій зацікавлених сторін / М. В. Руденко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград: КНТУ, 2016. – Вип. 29. – С. 103–109.
 3. Руденко М. В. Формування інвестиційної привабливості України: досвід республіки Польща / М. В. Руденко, В. О. Криворучко // Економіка, фінанси, право. – 2016. – № 7/1. – С. 26–32.

Публікації наукових статей у фахових виданнях України:

 1. Пустовійт Р. Ф. Військово-економічна безпека держави / Р. Ф. Пустовійт // Економіка та держава – 2016. – № 7. – С. 23-28.
 2. Пустовійт Р. Ф. До економічної теорії війни/ Р. Ф. Пустовійт // Економічна теорія. – 2016. – №  3. – С. 51-68.
 3. Пустовійт Р. Ф. Військові витрати та їх вплив на національну економіку / Р. Ф. Пустовійт //Фінанси України. – 2016. – №  11. – С. 79-93.
 4. Руденко М. В. Моніторинг задоволеності споживачів підприємства: методичний аспект / М. В. Руденко // Вісник ТНЕУ. – 2016. – № 2. – С. 142–149
 5. Кочума І. Ю. Соціальний капітал в системі антикризового менеджменту / І. Ю. Кочума //Фінансовий простір. – 2016. – № 4. – С. 38-47. – Режим доступу http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1604/16kijsam.pdf.
 6. Kochuma I. Major Chalanges in Application of Projects Management Practices in Ukrainian Banks / І. Kochuma // Financial Space. – 2017. – №2. – С.66-69. – Режим доступу : http://fp.cibs.ck.ua/files/1404/14kijiff.pdf.
 7. Маренич А. І. Формування конкурентної стратегії розвитку ВНЗ на основі маркетингового інструментарію  / Маренич А. І. // Вісник Університету банківської справи. – 2016. – № 1-2 (25–26). – С. 146-150.

Публікації наукових статей в інших виданнях України:

 1. Пустовійт Р. Ф. Роль оборонно-промислового комплексу в інноваційному розвитку економіки Ізраїлю / Р. Ф. Пустовійт // Філософія фінансової цивілізація: людина у світі грошей: зб. наук. пр. / редколегія:  відп. секретар З.Е. Скринник. – Київ, 2017. – С. 89-94.
 2. Кравченко О. О. Динаміка банкрутства підприємств та рівень безробіття [Текст] / О. О. Кравченко // Молодий вчений. – 2017. – №3.  – С. 691-697.
 3. Кравченко О. О. Аналіз рівня та якості життя населення України в умовах економічної та політичної нестабільності [Електронний ресурс] / О. О. Кравченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №17. – Index Copernicus:ICV 2015: 36.92
 4. Колодій С. Ю. Використання інститутів при регулюванні заробітної плати / С. Ю. Колодій, С. К. Колодій // Вісник Університету банківської справи. – 2016. – № 1-2 (25-26). – С. 135-141.
 5. Гунько В. І. Теоретичні аспекти формування добробуту людини / В. І. Гунько. Я. В. Мендоса // Науковий журнал «Альманах науки». – 2017. – №2. С. 19-27.

Публікація матеріалів конференцій (тези доповіді):

 1. Кравченко О. О. Інноваційна діяльність як важлива складова місії підприємства // Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку національної економіки». – 9-10 грудня 2016 року, м. Запоріжжя. – С. 153-156.
 2. Богуславська С. І. Економічна складова забезпечення сталого розвитку соціальної сфери регіону / С. І. Богуславська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії сталого розвитку: на шляху до сильнішої громади» (м. Сєвєродонецьк, 21 жовтня 2016 р. ) – Сєвєродонецьк: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2016. – С.23-24.
 3. Богуславська С. І. Концептуальні засади сталого розвитку : підходи різних наукових шкіл / С. І. Богуславська // Матеріали наукового форуму «Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь» (м. Черкаси, 11-12 травня 2016 року). – Черкаси : ФОП Чабаненко Ю.А., 2016. – С. 9-14.
 4. Колодий С. Ю. Методологические особенности формирования двойного равновесия на валютном рынке / С. Ю. Колодий // Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем: Труды II Международной Школы-симпозиум АМУР-2016 (Севастополь, 13-18 сентября, 2016 г.) / под ред. О. Л. Королева, А. В. Сигала. – Симферополь, 2016. – С. 112-114.
 5. Колодий С. Ю. Актуальные тенденции развития глобальных ресурсных рынков / С. Ю. Колодий // Управление развитием предпринимательства в современных условиях: Материалы 7 международной научно-практической конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2016. – 287 с. – С. 132-134.
 6. Колодій С. К. Становлення мінімальної заробітної плати як інституту-регулятора / С. К. Колодій, С. Ю. Колодій // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки» (18-19 травня 2017 року, Львів).
 7. Кукса В. М. Позиціонування бренду «Україна» / В. М. Кукса // Фінансові інструменти просторово-територіального розвитку / Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції : Черкаський державний технологічний університет, 23-24 березня 2017 року. – ФОП «Чабаненко Ю.А.». – 2017. –186 с. – С. 79-82.
 8. Кукса В. М. Сучасний стан розвитку державно-приватного партнерства в Україні / В. М. Кукса // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 26 квітня 2017 р.) – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2017. – 284 с. – С. 77-78.
 9. Rudenko M. The problems of formation of knowledge management system in Ukrainian enterprises / М. Rudenko // International Scientific Conference Economy and Society: modern foundation for human development: Conference Proceedings, Part 2, October 31, 2016. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. – p. 255-256.
 10. Руденко М. В. Проблемні аспекти ресурсного забезпечення функціонування підприємства / М.В. Руденко, О.В. Шуть // Формування та розвиток інноваційного потенціалу економіки України: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 17-18 лютого 2017 р.) / За. заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski.– Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. 1. – С. 88-90.
 11. Гунько В. І. «Політичний ризик» як чинник інвестиційної привабливості економіки / В.І. Гунько, В.І. Розанов // Збірник тез наукових робіт учасників VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку». – Хмельницький: ХКТЕІ, 2017, с.135-137.
 12. Кочума І. Ю. Принципи та стандартизація проектного управління / І. Ю. Кочума, В. Ю. Білик // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків». – Черкаси, 2016. – С. 80-83.
 13. Кочума І. Ю. Роль та значення агрохолдингів в АПК України / І. Ю. Кочума, Д. О. Бондар // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 24-25 листопада 2016 р. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – С. 83-87.
 14. Кочума І. Ю. Зайнятість у Україні в умовах макроекономічної нестабільності: структурний аспект / І. Ю. Кочума, А. В. Кузьменко // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 24-25 листопада 2016 р. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. –С. 87-90.
 15. Кочума І. Ю. Демографічні наслідки анексії Криму та військового протистояння на сході України / І. Ю. Кочума, Ю. П. Ткаченко // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 24-25 листопада 2016 р. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – С. 90-92
 16. Маренич А. І. Тенденції розвитку методів управління інноваційними процесами / А. І. Маренич // Збірник тез доповідей четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції 14.04.2017 р. – с. 198-201.

Студентська наука за 2016/2017 н.р.

Отримано призові місця студентами, під керівництвом викладачів кафедри в таких наукових заходах:

 • Лісова Анна, Михайленко Катерина – нагороджені почесними грамотами «За високий рівень наукового дослідження теми» ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» (м. Київ, 22 березня 2017 р., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана), науковий керівник: Кукса В.М.;
 • Рак Юлія – нагороджена почесною грамотою «За високий рівень наукового дослідження теми» ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» (м. Київ, 22 березня 2017 р., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана), науковий керівник: Кочума І.Ю.;
 • Дика Анастасія – нагороджена грамотою І ступеня за участь ХVI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (м. Черкаси, 20-21 квітня 2017 р., ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»), науковий керівник: Кукса В.М.;
 • Криворучко Владислав, Білик Владислав – нагороджені грамотою І ступеня за участь ХVI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (м. Черкаси, 20-21 квітня 2017 р., ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»), науковий керівник: Руденко М. В.;
 • Рясько Росіна – нагороджена грамотою ІІ ступеня за участь ХVI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (м. Черкаси, 20-21 квітня 2017 р., ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»), науковий керівник: Кукса В.М;
 • Рак Юлія – нагороджена грамотою ІІ ступеня за участь ХVI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (м. Черкаси, 20-21 квітня 2017 р., ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»), науковий керівник: Кравченко О.О.;
 • Підкуйко Марина, Сидоренко Тетяна – нагороджені грамотою ІІІ ступеня за участь ХVI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (м. Черкаси, 20-21 квітня 2017 р., ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»), науковий керівник: Кравченко О.О.
 • Кваченко Юлія – нагороджена грамотою ІІІ ступеня за участь ХVI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (м. Черкаси, 20-21 квітня 2017 р., ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»), науковий керівник: Кравченко О.О.
 • Пилипенко Вадим – нагороджена грамотою ІІІ ступеня за участь ХVI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (м. Черкаси, 20-21 квітня 2017 р., ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»), науковий керівник: Кравченко О.О.
 • Рак Юлія – нагороджена грамотою ІІ ступеня за участь Ольвійському форумі 2017: «Стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» (м. Миколаїв – Коблево, травень 2017, Чорноморський національний університет імені Петра Могили), науковий керівник: Колодій С. Ю.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.