Історія кафедри права і соціально-гуманітарних дисциплін

Історія кафедри права і соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін була створена в 2016 році та є випусковою за спеціальністю 081 «Право». Нова кафедра є об’єднанням двох кафедр – правознавства та соціально-гуманітарних дисциплін. Зокрема, кафедра соціально-гуманітарних дисциплін отримала новий статус у 2002 році, а бере свій початок і поступово розвивалась на професійному підґрунті циклової комісії гуманітарних дисциплін із 1968 року.

Стратегія кафедри полягає в забезпеченні викладання основних юридичних і споріднених соціально-гуманітарних дисциплін за всіма спеціальностями підготовки фахівців для фінансово-кредитної сфери та юриспруденції. Формування гармонійно розвиненої особистості з широким світоглядом, розвиненим інтелектом, високим рівнем загальної та правової культури, котрі повинні забезпечувати реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків у ХХІ столітті.

Основними принципами діяльності кафедри є поєднання високої професійності науково-педагогічного складу та всебічного розвитку студентської молоді, постійного розширення наукового кругозору і забезпечення нерозривного зв’язку науково-освітньої діяльності з практичним навчанням.

Вагомий внесок у становлення та розвиток кафедри здійснили працівники попередніх поколінь. Багато теплих слів і спогадів пов’язано з кожним з них. Вони протягом усієї своєї педагогічної діяльності надавали студентській молоді як членам сучасного суспільства інтелектуальні імпульси до готовності взяти на самих себе відповідальність за свідоме вирішення своєї життєвої долі.

На формування у студентів високого рівня світоглядно-філософської, громадсько-політичної, громадянської, моральної й естетичної свідомості, збереження історичної пам’яті та виховання патріотизму доклали багато зусиль В.В. Анісімов, М.Й. Дмитренко, І.І. Руденко.

Засобами рідного слова витворювали молоді душі, будували особистості, їх свідомість і світогляд, емоційну сферу та інтелект викладачі, знавці української мови, Т.П. Гембар, В.М. Шадловська, Є.І. Конограй. Вони ставили перед собою завдання ввести студентську молодь у світ прекрасного, долучити їх до національних і світових скарбів письменства, сприяти вихованню кращих моральних якостей.

На своїх заняттях Л.М. Макаренко підтримувала відродження та утвердження автентичних цінностей української культури, духовної консолідації українського народу, залучення досягнень інших культур у вітчизняний освітній і культурний простір, формувала у студентської молоді розуміння ролі культури, загальнолюдських цінностей, гуманістичних і демократичних домінант для ціннісної орієнтації національного суспільства, враховуючи входження до спільноти європейських культур і сучасного світового культурного простору.

Знання іноземної мови грунтовно закладені Н.І. Пилипенко, І.М. Кузнєцовою, Л.М. Зінченко, О.С. Чистяковою, які прагнули набуття студентами міцних навичок вільного спілкування іноземною мовою, як важливої складової професійного успіху, власною мудрістю допомагали визначитись з пріоритетами подальшого життя. Зокрема, І.М. Кузнєцова перша в інституті стала активно використовувати сучасні автоматизовані інтерактивні програми навчання, тестування, аудіювання з іноземної мови в режимі онлайн. Не знаємо більш відданої англійській мові та педагогічній справі особистості.

Підвалини формування серед студентської молоді свідомості щодо оздоровлення та здорового способу життя, спираючись на національні традиції розвитку фізичної культури та спорту закладено В.П. Козуб, М.П. Кириченко.

На сьогодні кафедра дотримується принципів і продовжує традиції закладені її засновниками.

Зокрема, кафедра здійснює наукові дослідження з актуальних проблем правничих і соціально-гуманітарних наук. Зокрема, на кафедрі започатковане дослідження за напрямом «Модернізація вітчизняної правової системи в умовах євроінтеграції України», головна мета якого полягає у дослідженні актуальних проблем розбудови правової держави та формування громадянського суспільства в Україні. Одержані науково-прикладні результати передбачається рекомендувати для впровадження в практичну діяльність органів і установ національного права, що забезпечують досягнення належного правопорядку як необхідної умови функціонування та розвитку українського суспільства, а також в освітній процес підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі юриспруденції.

Основними формами реалізації наукового напряму на кафедрі є: проведення наукових конференцій, методологічних семінарів; публікації результатів наукових досліджень в авторитетних наукових виданнях; створення проблемно-пошукових науково-дослідних груп із числа викладачів і студентів; видання монографій, підручників, навчальних посібників, розробка нових курсів; участь у міжнародних і вітчизняних наукових конференціях, семінарах, симпозіумах; наукове співробітництво з провідними юридичними навчальними закладами, юридичними центрами, органами публічної влади та ін.; залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи через наукові гуртки, конкурси наукових робіт, олімпіади тощо.

Під керівництвом досвідченого викладача кафедри к.ю.н. Брайченка С.М. на базі навчального закладу діє юридична клініка «Юрконсалт», її основною формою роботи є громадська приймальна, де студенти-юристи надають незахищеним верствам населення безкоштовну правову допомогу. За час роботи надані консультації громадянам із проблемних питань процедури спадкування, соціального забезпечення, а також житлово-майнових питань.

У 2018 р. очікується перший випуск юристів-бакалаврів, який поповнить лави фахівців у галузі юриспруденції.

Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін тісно співпрацює та має професійні зв’язки з органами і установами національної правової системи та провідними вітчизняними вищими навчальними закладами. Наші студенти є постійними учасниками науково-практичних конференцій і форумів, духовно-культурних заходів, що проводяться Міністерством освіти і науки України, Генеральною прокуратурою України, ДВНЗ «Університет банківської справи» та його Львівським і Харківським навчально-науковими інститутами, іншими вищими навчальними закладами.

На сьогодні науково-педагогічний склад кафедри права і соціально-гуманітарних дисциплін сформовано з висококваліфікованих та досвідчених фахівців.

Очолює кафедру кандидат юридичних наук, доцент Басанська Наталія Володимирівна.
Закінчила з відзнакою Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». Нагороджена відзнакою МВС України «За відзнаку у службі» ІІ ступеня. Автор 46-ти наукових і навчально-методичних праць, серед яких: монографія, підручник з грифом «Затверджено МОН України», 37 робіт наукового та 9 навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів – правові аспекти трудової міграції, міграційних процесів в Україні. Має стаж науково-педагогічної роботи близько 20 років. Викладає дисципліни: «Цивільне та сімейне право», «Екологічне та земельне право», «Банківське право».

Брайченко Сергій Миколайович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук.
Закінчив Національну академію внутрішніх справ України, Національну академію державного управління при Президентові України. Є автором понад 35-ти наукових і навчально-методичних публікацій. Сфера наукових інтересів: адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Досвід науково-педагогічної діяльності – 4 роки. Викладає навчальні дисципліни: «Господарське право», «Цивільний процес», «Аграрне право», «Фінансове право», «Виконавче провадження».

Рибалка Олександр Валерійович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук; доцент.
Закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого, Національну академію внутрішніх справ України. Є автором понад 30-ти наукових і навчально-методичних публікацій. Сфера наукових інтересів: кримінальне право і процес; криміналістика; права людини. Має стаж науково-педагогічної діяльності – понад 10 років. Викладає навчальні дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Наукові основи боротьби зі злочинністю», «Права людини».

Чернявський Анатолій Леонідович, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.
Закінчив Українську академію банківської справи Національного банку України (м. Суми). Є автором понад 35-ти наукових і навчально-методичних публікацій. Сфера наукових інтересів: міжнародне право та міжнародні відносини, юридична антропологія. Стаж науково-педагогічної діяльності – понад 10 років. Викладає навчальні дисципліни: «Теорія держави і права», «Правознавство», «Господарське право», «Фінансове право», «Адміністративне право».

Артюшенко Андрій Олександрович, професор кафедри, доктор педагогічних наук, професор.
Закінчив Черкаський державний педагогічний інститут (зараз – Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького). Є автором і співавтором понад 80-ти наукових праць, серед яких 3 монографії, 2 навчально-методичні посібники та один навчальний посібник з грифом МОН України (у співавторстві). Стаж науково-педагогічної роботи – понад 20 років. Сфера наукових інтересів – теорія і методика фізичного виховання. Викладає дисципліну «Фізичне виховання».

Звірковська Вікторія Анатоліївна, доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент.
Закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка та аспірантуру при Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького за спеціальністю «Політичні інститути і процеси». Є автором і співавтором понад 30-ти публікацій, з них – 2 монографії, 2 підручники, один з них із грифом МОН України. Сфера наукових інтересів – проблеми становлення і розвитку парламентаризму та конституціоналізму в Україні. Має стаж науково-педагогічної роботи – понад 20 років. Викладає навчальні дисципліни: «Політологія», «Державне (конституційне) право зарубіжних країн».

Іванова Ірина Вікторівна, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.
Закінчила з відзнакою Черкаський державний педагогічний інститут (зараз – Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького). Є автором понад 50-ти наукових і навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: культурологічний підхід до навчання професійного іншомовного спілкування студентів вищих немовних навчальних закладів. Стаж науково-педагогічної роботи – понад 20 років. Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Професійна іноземна мова».

Майстренко Світлана Віталіївна, доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент.
Закінчила з відзнакою Сімферопольський державний університет. Є автором і співавтором 52-х публікацій, з них – 2 монографії (у співавторстві). Сфера наукових інтересів – дискурсна проблематика та маніпулятивні технології у процесі комунікації, проблеми етико-правових аспектів економічної діяльності у релігійних текстах. Має стаж науково-педагогічної роботи понад 25 років. Викладає дисципліни: «Українська мова (за професійним спілкуванням)», «Діловодство та документознавство», «Судова риторика». Здійснює підготовку студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Українська мова (за професійним спілкуванням)», Міжнародному конкурсі з української мови імені Тараса Шевченка, Міжнародному конкурсі з української мови імені П. Яцика. Зокрема, за підсумками Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка отримано диплом II ступеня (наказ МОН України від 04.04.2017 р. № 429).

Мукомел Світлана Анатоліївна, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент, член – кореспондент Української Академії Акмеології.
Закінчила Черкаський державний педагогічний інститут (зараз – Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького). Є автором і співавтором 140 наукових публікацій, з них 120 наукового та 14 навчально-методичного характеру, 6 посібників, 3 з яких із грифом МОН України. Сфера наукових інтересів – акмеологія, аксіологія, психологія розвитку. Стаж науково-педагогічної роботи – 33 роки. Викладає дисципліни: «Соціологія», «Мотивація та конфліктологія».

Потапенко Людмила Віталіївна, доцент кафедри, кандидат філологічних наук.
Закінчила Черкаський державний педагогічний інститут та аспірантуру Бердянського державного педагогічного університету. Має другу вищу освіту за спеціальністю «менеджер-економіст». Є автором понад 30-ти наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: порівняльне літературознавство та інноваційні технології викладання іноземної мови для студентів нелінгвістичних спеціальностей. Стаж науково-педагогічної роботи – 10 років. Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Професійна іноземна мова».

Потенко Людмила Олександрівна, доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент.
Закінчила Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка та аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету. Є автором понад 25-ти наукових і навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: стилістичний, структурно-семантичний аспект фразеологізмів, емотивність фразеологічних одиниць. Стаж науково-педагогічної роботи – 17 років. Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Професійна іноземна мова».

Головатенко Ольга Миколаївна, старший викладач.
Закінчила Черкаський державний педагогічний університет. Є автором і співавтором 5-ти публікацій. Сфера наукових інтересів – теорія і методика викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Стаж науково-педагогічної роботи – 11 років. Викладає дисципліну «Фізичне виховання».

Зуєнко Микола Іванович, старший викладач.
Закінчив Ставропольський державний інститут. Є автором і співавтором 9-ти публікацій. Сфера наукових інтересів – теорія і методика викладання футболу та туризму у вищих навчальних закладах. Стаж науково-педагогічної роботи – понад 15 років. Викладає дисципліну «Фізичне виховання».

Лєдок Володимир Петрович, старший викладач.
Закінчив Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Має близько 20-ти наукових та методичних публікацій, серед яких навчальний посібник із грифом МОН України. Сфера наукових інтересів – теорія і методика викладання спортивних ігор. Працює як викладач-тренер, відповідає за підготовку волейбольних команд інституту. Має педагогічний стаж – біля 20 років. Викладає дисципліну «Фізичне виховання».

Чабак Лариса Іванівна, старший викладач.
Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов. Є автором понад 20-ти методичних рекомендацій та одного навчального посібника з грифом МОН України. Сфера наукових інтересів – особливості викладання іноземних мов у немовних вишах. Стаж науково-педагогічної роботи – 29 років. Викладає дисципліну «Професійна іноземна мова».

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.