Історія кафедри обліку та оподаткування

Історія кафедри обліку та оподаткування

Кафедра обліку та оподаткування набула сучасну назву в 2015 році, а, безпосередньо, бере свій початок з 2003 року, адже саме тоді було створено кафедру обліку, аналізу та аудиту. Усі ці роки кафедра готує фахівців із початку зі спеціальності «Облік і аудит», зараз «Облік і оподаткування».

Стратегічною метою функціонування та розвитку кафедри є вдосконалення освітнього процесу відповідно до місії та стратегії ДВНЗ «Університет банківської справи» та Черкаського інституту, а також забезпечення професійної підготовки, для задоволення потреб суспільства і ринку праці в кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівцях-економістах в області бухгалтерського обліку та оподаткування, які володіють загальнокультурними, професійними та спеціальними компетенціями, соціально-відповідальних і таких, що творчо здійснюють професійну діяльність.

Місія кафедри полягає в забезпеченні фундаментальними, професійними знаннями, сучасними навичками і необхідними компетенціями здобувачів вищої освіти на основі інноваційної й якісної подготовки майбутніх висококваліфікованих фахівців в області бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування, з метою ефективного практичного застосування їх знань на національному та міжнародному рівні для забезпечення сталого розвитку економіки України.

У різні періоди існування кафедри обов’язки завідувача кафедри виконували д.е.н., професор Гедз М.Й., д.е.н., професор Осадчий Ю.І., д.е.н., професор Остапюк Н.А., к.е.н., професор Івахненко В.М.

Багато зусиль для становлення спеціальності та кафедри доклали Бакуліна Людмила Георгіївна, Богданова Олена Олександрівна, Губар Борис Наумович, Кудь Людмила Іванівна, Лукʼянець Олена Вікторівна, Шкут Надія Костянтинівна, Рогова Наталія Василівна, Третяк Наталія Миколаївна.

Реалії сьогодення потребують постійної уваги до підвищення якості кадрового складу кафедри, шляхом підготовки кадрів вищої кваліфікації, активного здійснення науково-дослідної роботи, підвищення педагогічної майтерності. Так, протягом останніх п’яти років на кафедрі захистили дисертації:
Рогова Н.В., на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, 2013 р.;
Лукʼянець О.В., на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, 2014 р.;
Гедз М.Й., на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, 2014 р.;

Показовим є той факт, що відмінники навчання – випускники кафедри продовжують набуття вищої кваліфікації, навчаючись в аспірантурі та докторантурі ДВНЗ «Університет банківської справи», а їх науковими керівниками є досвідчені професіонали кафедри. Так, на сьогодні успішно закінчили навчання та захистили кандидатські дисертації: Лаврова О.О. під керівництвом к.е.н., доцента Г.М. Лютової, на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), 2016 р.; Дземішкевич І.О. під керівництвом к.е.н., доцента О.О. Гончаренко, на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), 2017 р.

Навчаються в аспірантурі – Костенко Д.В. (науковий керівник к.е.н., доцент О.О. Гончаренко), Лавренюк О.В. (науковий керівник к.е.н., доцент Рогова Н.В.).

На кафедрі діє наукова школа «Удосконалення інформаційної бази управління економікою за даними обліку і контролю», головна мета якої полягає в дослідженні та розробці організаційно-методичних підходів до формування інформаційної бази за даними обліку і контролю (макроекономічних, агрегованих фінансових звітів і балансів основних інституційних суб’єктів фінансової системи України) у контексті євроінтеграційного розвитку держави, а також забезпечення підготовки фахівців для обліково-фінансових підрозділів і установ та зміцнення кадрового потенціалу кафедри.

Кафедрою протягом останніх років на високому науковому рівні виконані наукові дослідження, зокрема за такими темами:
Розвиток інформаційного забезпечення управління фінансовими та нефінансовими установами в умовах гармонізації облікових систем (Науковий керівник: Остап’юк Н.А. д.е.н., професор);
«Науково-методологічні основи модернізації регіональних економічних систем України» (Науковий керівник: Гедз М.Й., д.е.н., професор);
«Теорія та методологія оцінки якості облікової інформації» (Науковий керівник: Гончаренко О.О. к.е.н., доцент);
«Підвищення соціально-економічної ефективності в стратегії розвитку регіону» (Науковий керівник: Пустовійт Р.Ф. д.е.н., професор).

Результати наукових досліджень обговорюються на постійно діючому кафедральному семінарі, проходять апробацію на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, публікуються у монографіях, фахових виданнях.

Зокрема, за останні 3 роки підготовлено та опубліковано: 6 монографій, 47 статей, у т.ч. 20 з яких у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних. Професорсько-викладацьким складом кафедри взято участь у 71 Всеукраїнській і міжнародній науковій та науково-практичній конференціях.

Студенти спеціальності «Облік і аудит», «Облік і оподаткування» активно залучаються до науково-дослідної роботи, беруть участь у всеукраїнських і міжнародних студентських науково-практичних конференціях, дискусійних клубах і круглих столах. Кожного навчального року майже 60% студентів 4-5 курсів беруть участь у науково-практичних конференціях як в Україні, так і закордоном. Протягом 2015-2017 рр. опубліковано понад 86 статей у студентських збірниках наукових праць. Результати наукових досліджень спрямовуються до участі у всеукраїнських і міжнародних конкурсах студентських наукових робіт. У 2016-2017 н.р. за підсумками Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Облік і оподаткування» (освітній рівень – магістр) отримано диплом II ступеня (Житомирський державний технологічний університет, 29.11.2016 р.).

Кафедра співпрацює з навчальними закладами Польщі, Іспанії, Республіки Білорусь, Казахстану шляхом стажування, обміну досвідом, участі в науково-практичних конференціях, публікації наукових статей.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.