Історія кафедри фінансів та банківської справи

Історія кафедри фінансів та банківської справи

В умовах розбудови економіки України суттєво підвищується роль фінансів у цілому і в окремих галузях зокрема. Складність і різноманітність зовнішніх і внутрішніх фінансових відносин суб’єктів господарювання, посилення конкуренції на фінансових і товарних ринках визначають необхідність високоефективного управління фінансами на мікрорівні з використанням світового досвіду і врахування вітчизняних реалій. У цих умовах об’єктивно зростає роль науково обґрунтованих підходів і посилюється увага до процесів управління та адміністрування, зокрема таких галузей знань, як фінанси, банківська справа і страхування, які набувають нового інноваційного змісту в XXI ст.

Свою сучасну назву кафедра фінансів та банківської справи отримала в 2016 році за рішенням Вченої ради ДВНЗ «Університет банківської справи» щодо злиття кафедри банківської справи та кафедри фінансів і кредиту (наказ № 343-од від 07.09.2016 р.). Проте кафедра має своє історичне підгрунтя.

За наказом Національного банку України від 10.08.2000 р. № 86 з 01.09.2000 р. Черкаський банківський коледж реорганізовано у Черкаську філію Української академії банківської справи. Саме цю дату можна вважати вирішальною для зміни статуту навчального закладу та його прагнення здійснювати підготовку фахівців освітнього рівня «бакалавр», що, у свою чергу, потребувало змін у його структурі. Це зумовило створення в 2001 році кафедри банківської справи шляхом об’єднання двох циклових комісії, згідно Постанови Національного банку України №373 від 29.08.2001 р. та Наказу по Черкаській філії УАБС НБУ №62-к від 26.09.2001 року. Протягом різних років кафедру очолювали к.е.н., професор Дмитренко М.Г., к.е.н., доцент Хуторна М.Е., д.е.н., професор Лапко О.О. Враховуючи потребу у фахівцях, які володіють сучасними знаннями, здатних реагувати на динамічні зміни в економіці та політиці, кафедра почала підготовку кадрів для банківської системи незалежної України.

Значний особистий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців для банківської системи України зроблено В.С. Потлатюк, яка нагороджена відзнакою «Відмінник освіти України», Почесною грамотою НБУ, ювілейною медаллю із срібла «Національний банк України». Вона є співавтором навчальних посібників «Менеджмент» і «Кредитування і контроль: у схемах та коментарях» (з грифом МОН України), автором більш ніж 20 навчально-методичних розробок. Її наполеглива праця, педагогічний досвід, талант організатора, толерантність у поєднання з вимогливістю та мудрістю дозволили кафедрі успішно пройти професійне зростання у підготовці студентської молоді від «молодшого спеціаліста» до «магістра». Колектив кафедри вдячний Валентині Василівні за багаторічну професійну участь у житті кафедри, розуміння її проблем, готовність і здатність до їх вирішення, за атмосферу доброзичливою вимогливості та професійної педантичності, яка була створена.

Згідно з цією ж Постановою Національного банку України в 2001 р. була створена кафедра фінансів (згодом – фінансів і кредиту). Її становлення та розвиток пов’язуємо з к.е.н., доцентом С.Л. Благодєтєлєвою-Вовк, к.т.н., доцентом Н.М. Пантєлєєвою, д.е.н., професором Р.Ф. Пустовійтом, д.е.н., професором Ткаченко Н.В., к.е.н., доцентом С.О. Криницею, які в різний час очолювали кафедру.
Варто зазначити, що становлення та розвиток обох кафедр відбувалися завдячуючи працьовитим, відданим своїй справі людям, які дарували свою життєву енергію, вміння та здібності для посіву і зрощування зерна науки.

Щирими, теплими словами згадуємо працівників кафедри, які заклали фундаментальні основи та сприяли її розвитку, а саме: С.Л. Благодєтєлєву-Вовк, Б.Н. Губаря, Л.І. Кудь, О.Г. Харічкіна, Н.В. Рогожнікову, О.О. Богданову, Л.С. Мартюшеву, В.В. Соловйову.
Так, Б.Н. Губарь працював у навчальному закладі з 1984 р. Людина толерантна, щира, відкрита, маючи великий досвід виробничої діяльності із захопленням ділився зі студентами своїми знаннями. Усього себе присвятив педагогічній праці на довгі 25 років. Займався проблемними питаннями господарської діяльності підприємств.

Л.І. Кудь була у постійному творчому пошуку у викладацькій діяльності та кураторській роботі. Намагалася не тільки надавати якісні знання, а також всебічно виховувати своїх студентів. Щонеділі проводила виховні години за різною тематикою, на які запрошувала цікавих людей. Вона любила життя, займалася спортом – лижами, плаванням, їздою верхи, танцями. На жаль, вона рано пішла з життя, але залишилася в пам’яті колективу і випускників світлою, творчою людиною.

Багато уваги на підвищення рівня теоретичної обгрунтованості спеціальних фахових дисциплін, наповнення освітнього процесу сучасними науковими підходами до практики розвитку фінансово-кредитного механізму, підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств приділяли С.Л. Благодєтєлєва-Вовк, О.О. Богданова, Н.В. Рогожнікова, О.Г. Харічкін. Продовжили політику зміцнення та розширення зв’язків з роботодавцями, сприяли розвитку наукової діяльності на кафедрі Л.С. Мартюшева, В.В. Соловйова.
Місією кафедри фінансів та банківської справи є формування нового покоління фахівців, що володіють сучасними знаннями методів аналізу та управління процесів, що відбуваються у фінансовій сфері та банківській системі, спираючись на систему фундаментальних знань і практичної підготовки, компетенції у сфері сучасних фінансових і банківських технологій.

У 2006 р. кафедру атестовано за IV рівнем акредитації та вона набула право на підготовку фахівців за напрямами «Фінанси» та «Банківська справа» за освітніми рівнями «бакалавр» і «магістр», який постійно підтверджує.

Організація освітнього процесу і його методичне забезпечення відповідають змісту підготовки потребам національної економіки, фінансової і банківської системи, постійно враховує зміни, що відбуваються у суспільстві, економіці, системі управління та адміністрування, сфері інформаційних технологій і комунікацій.

Важливим в організації освітнього процесу є його практична орієнтованість.

У 1998 р. на кафедрі створено навчально-тренувальний банк, робота якого неодноразово відзначена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Він створений у рамках програми МОЕS «Федеративна Республіка Німеччина – Україна Проект №5/96» – «Модельна банківська освіта в Україні». Навчально-тренувальний банк служить дослідним майданчиком для апробації та впровадження інноваційних педагогічних технологій, зокрема: використання в освітньому процесі сучасних комп’ютерних банківських технологій, проведення практичних занять в інтерактивному режимі, а також тренінгів, що орієнтовані на формування професійних компетенцій у сфері банківництва.

З 1998 року завідувачем навчально-тренувального банку АКБ «Славутич» була Поліщук О.Л., яка доклала багато зусиль щодо забезпечення навчання студентів методом моделювання виробничих ситуацій, ділових ігор, тренінгів з використанням комп’ютерних банківських технологій і застосуванням відеотехніки, участі студентів у міжнародних ярмарках навчально-тренувальних фірм. За значний особистий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців для банківської системи України нагороджена відзнакою «Відмінник освіти України», медаллю «Ветеран праці». Поліщук О.Л. є працівником з високим рівнем професіоналізму. Стажувалась у Світовому банку (м. Вашингтон), Барклайз банку (м. Лондон). Має сертифікат менеджера по управлінню діяльністю банку Інституту економічного розвитку Світового банку (м. Вашингтон). Її досвід у поєднанні з сучасними педагогічними технологіями сприяв підвищенню якості практичної підготовки фахівців банківської справи.

Практичній орієнтованості також сприяє залучення до викладання та державної атестації фахівців-практиків, які мають великий професійний досвід у банківській сфері, реальному секторі економіки, у сфері державних фінансів. Крім того, в рамках професійної самовизначенності майбутніх випускників, заходів поширення фінансової грамотності, «Днів науки» регулярно проводяться зустрічі студентів з керівниками і провідними фахівцями банків, страхових компаній, підприємств і організацій Черкаської області та м. Черкаси, у тому числі з випускниками інституту.

Формуванню практичних компетенцій і навичок сприяє технологічна та переддипломна практики на підприємствах, банках, страхових компаніях тощо, а також захист дипломних робіт, зокрема на базі регіонального управління АТ «Ощадбанк», та англійською мовою. Головними базами практики для наших студентів є Філія-Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» та Черкаське головне регіональне управління ПАТ «Приватбанк».

Важливе значення для зміцнення потенціалу кафедри і підготовки майбутніх фахівців має наукова робота.
Викладачі кафедри брали активну участь у наукових дослідженнях включених до Єдиного тематичного плану наукових досліджень Національного банку України. Виконання наукових досліджень здійснювалось за співпраці з провідними вітчизняними науковцями та фахівцями, зокрема: д.е.н., професором Дмитровим С.О. (Департамент фінансового моніторингу НБУ), к.е.н., Медвідь Т.А. (Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму), к.е.н. Мерінковою С.В. (ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»), к.е.н. Метньовою А.М. (заступник начальника АБ «Укргазбанк»).

Упродовж останніх п’яти років викладачі кафедри взяли участь у 234 Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях, 20 форумах, семінарах, 7 круглих столах. Ними було опубліковано у фахових наукових виданнях 448 наукових статей і тез доповідей, вони є авторами (співавторами) 35 монографій, 7 навчальних посібників із грифом МОН України, наукового видання «Енциклопедія для банкіра», а також науковими керівниками та виконавцями 8 науково-дослідних робіт.

На кафедрі діє науковий семінар «Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України в умовах євроінтеграції», де щомісячно обговорюються результати наукових досліджень, участі в науково-практичних семінарах і конференціях.
Викладачі кафедри постійно працюють на отримання вищої кваліфікації, зокрема, ними захищено дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК): Третяк Н.М. (2009 р.), 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит»: Ребрик М.А. (2011 р.), Ребрик Ю.С. (2012 р.), Цікановська Н.А. (2013 р.), Жежерун Ю.В. (2013 р.), Запорожець С.В. (2014 р.), Харченко А.М. (2015 р.), Шабанова О.В. (2015 р.). Захищено дисертації на здобуття ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит»: Ткаченко Н.В. (2011 р.), Пантєлєєва Н.М. (2016 р.). На сьогодні в докторантурі ДВНЗ «Університет банківської справи» навчаються доценти Хуторна М.Е. та Цікановська Н.А., а в аспірантурі – старший викладач Діденко С.В.

На кафедрі працює студентська наукова школа «Фінансист», де викладачі в науково-популярній формі знайомлять майбутніх студентів зі специфікою майбутньої професійної діяльності, проводять наукові дослідження, результати яких спрямовують до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, зокрема, в 2016/2017 н.р. зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» отримано диплом III ступеня (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Колектив кафедри займається не тільки науковою, але і методичною роботою. Кафедра була базовою для впровадження елементів дистанційного навчання в інституті з 1998 р. Розроблені викладачами кафедри електронні ресурси комплексів навчальних матеріалів користуються популярністю у студентів. Крім того, викладачі кафедри постійно підвищують кваліфікацію, зокрема пройшли навчання за програмою «Дистанційні технології» і отримали сертифікати.

Багато років кафедра розробляє програми підготовки для системи післявузівської професійної освіти і реалізує їх на практиці. В цьому напрямку вона тісно співпрацює з Національним банком України та АТ «Ощадбанк».

Співробітники кафедри підтримують наукові зв’язки з багатьма навчальними закладами України та за кордоном. Значна увага в науковій та освітній роботі приділяється накопиченню міжнародних контактів, академічній мобільності, стажуванню.

У подальшому для збереження та розвитку конкурентних переваг випускників Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» кафедра фінансів та банківської справи буде прагнути забезпечити:

  • високий рівень теоретичної підготовки, підкріплений практичною спрямованістю та впровадженням інноваційних методів і технологій навчання;
  • стійкий позитивний соціально-професійний імідж випускників минулих років;
  • ефективну систему сприяння працевлаштуванню випускників, засновану на багатоаспектній і продуктивній взаємодії з роботодавцями;
  • реалізацію освітніх програм з урахуванням регулярної актуалізації їх змісту відповідно до вимог ринку праці спільно з провідними фінансовими та банківськими установами, підприємствами;
  • широкі можливості отримання додаткової професійної освіти.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.