Skip to main content

Кафедра економіки та управління

Кафедра економіки та управління

Кафедра економічної теорії була створена у 2002 році, у 2013 р. була перейменована на кафедру економіки та управління в зв’язку з відкриттям у ЧІБС УБС НБУ нової спеціальності 8.18010016 „Бізнес-адміністрування“ галузі знань 1801 „Специфічні категорії“.

kafecoНині кафедра економіки та управління є випускаючою кафедрою за спеціальністю 8.18010016 „Бізнес-адміністрування“(МБА) та 073 «Менеджмент», що зорієнтована на підготовку керівників вищої ланки та керівників функціональних підрозділів компаній, фірм, організацій, установ; власників та співвласників приватних фірм і підприємств.

ММ та МБА – магістерські програми для осіб, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з будь-якої спеціальності та бажають набути компетенції, необхідні для успішного управління організацією та бізнесом.
Також кафедра економіки та управління забезпечує викладання блоку базових дисциплін, що спрямовані на фундаментальну економічну підготовку студентів відповідно до стандартів вищої школи. Разом з іншими кафедрами, кафедра здійснює підготовку бакалаврів за напрямами підготовки 6.030509 „Облік і аудит“, 6.030508 „Фінанси і кредит“, спеціалістів 7.03050802 „Банківська справа“, 7.03050901 „Облік і аудит“ та магістрів за спеціальностями 8.03050802 „Банківська справа“, 8.03050901 „Облік і аудит“, 8.03050802 „Фінанси і кредит“ на денній та заочній формі навчання. Науково-педагогічні працівники кафедри викладають близько 30 нормативних і вибіркових економічних дисциплін.

З 2011 року кафедру очолює д.е.н., професор Пустовійт Роберт Фрідріхович.

Нині на кафедрі працює 11 викладачів, у тому числі 3 доктори наук та 8 кандидатів наук.


Пустовійт Роберт Фрідріхович, завідувач кафедри

kf_pustovijt

Доктор економічних наук (2008 р.), професор (2011 р.)

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007 р.), грамотою Університету банківської справи НБУ (2011 р.), Почесною грамотою Черкаської обласної ради (2013 р.).

Науково-педагогічний стаж 21 рік. До цього терміну – військовослужбовець, надалі працював заступником директора профтехучилища, інспектором обласного управління народної освіти, з 1994 р. – у вищій школі, аспірантура (1997 р.), докторантура (2004 р.).
Є автором і співавтором більше ніж 120 наукових праць, зокрема: 10 монографій, 5 навчальних посібників. Основні праці:

– монографії: «Інституційне середовище підприємництва в трансформаційній економіці»; «Банківська система України в європейському контексті: ґенеза, структура, конкурентний потенціал»; «Розвиток фінансових відносин в Україні»; «Розвиток України в контексті актуальних соціально-економічних проблем»;

– навчальні посібники: «Підвищення соціально-економічної ефективності розвитку регіону»; «Менеджмент міжнародних корпорацій»; «Методика розв’язання задач з мікроекономіки»; «Національна економіка»; «Мікро та макроекономіка»; «Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності».

Сфера наукових інтересів – економічна теорія, інституціональна економіка.

Заступник головного редактора Міжнародного науково-практичного журналу «Фінансовий простір».

Член спеціалізованої вченої ради К 26.055.05 у Київському торговельно-економічному університеті.

Участь у міжнародних проектах: Національної Ради з економічної освіти США (Пуща-Озерна, Ялта, 1997-1998 рр.), UNO Center for Economic Education (Омаха, Університет Небраски в Омасі, США, 2001 р.), Партнерство громад (Вроцлав, Польща, 2002 р.), Освіта та європейська інтеграція ( Бад Урах, Німеччина, 2010 р.)

Викладає дисципліни: «Інституціональна економіка», «Глобальна економіка», «Управління бізнесом», «Національна економіка».


Колодій Сергій Юрійович, професор кафедри

ke_kolodiy

Доктор економічних наук , професор

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 19 років.

Є автором і співавтором більше ніж 90 наукових праць, з яких 9 монографій, та 10 навчально-методичних праць, зокрема 1 навчального посібника з грифом МОН України.

Протягом останніх років приймав участь у виконанні 2 НДДКР, був науковим керівником НДДКР «Теоретико-прикладні основи збалансованого розвитку мікро- та макроекономічних агентів».

Основні напрями науково-дослідної роботи: фінансові механізми розвитку сучасної світової економіки, регулювання збалансованості фінансових ресурсів держави, міжнародна економічна діяльність України, макроекономічна стабілізаційна політика, бюджетний менеджмент.

Викладає дисципліни: «Міжнародна економіка», «Глобальна економіка».


Гордуновський Олег Миколайович, професор кафедри

ke_gordunovsky

Доктор історичних наук

Закінчив Івано-Франківський педагогічний інститут.

Загальний педагогічний стаж 32 роки. Стаж науково-педагогічної діяльності 20 років.

Є автором 55 публікацій, у тому числі 2 монографій.

Сфера наукових інтересів – проблеми та напрямки хлібної торгівлі Півдня України ХІХ – початок ХХ ст.

Викладає дисципліни: «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн», «Менеджмент організацій та адміністрування», «Менеджмент персоналу», «Управління людськими ресурсами», «Національна економіка».


Богуславська Світлана Іванівна, доцент

kf_boguslavska

Кандидат економічних наук

Працювала в обласній державній адміністрації – в управлінні зовнішніх економічних зв’язків. Працювала в системі Національного банку України, комерційних банках: ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ «Укрпромбанк», ПАТ «Демарк».

Має дві вищі освіти : Московський хіміко-технологічний Університет та Київську Академію зовнішньої торгівлі.

Стаж науково-педагогічної роботи – 6 років.

Є автором 25-ти наукових публікаціій.

У 2013 році захистила дисертацію на тему: «Формування та розвиток системи соціального страхування в регіоні».

Сфера наукових інтересів: теоретико-методичні й прикладні аспекти формування та розвитку регіональної системи соціального інвестування.

Викладає дисципліни : «Регіональна економіка», «Маркетинговий менеджмент», «Інвестиційний менеджмент», «Комунікативний менеджмент».


Гунько Вікторія Іванівна, доцент кафедри

ke_gunko

Кандидат економічних наук, доцент

Закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи 12 років.

Є автором 36 публікацій, з яких 3 монографії, 17 у наукових фахових виданнях.

Сфера наукових інтересів: теорія інституціональної динаміки, інвестиційна політика України, формування, використання та розвиток інтелектуального потенціалу. Здійснює керівництво студентською роботою за напрямом «Створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні».

Викладає дисципліни: «Інвестування», «Мікроекономіка», «Проектний менеджмент».


Кочума Інна Юріївна, доцент кафедри, заступник завідувача кафедри

ke_kochuma

Кандидат економічних наук, доцент

Відзначена подякою Національного банку України за вагомі трудові досягнення в галузі освіти (2013 р.)

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Українську академію банківської справи НБУ.

Стаж науково-педагогічної роботи – 28 років.

Є автором та співавтором 64 публікацій, зокрема, 2 монографій, підручника з грифом МОН, щорічних аналітичних доповідей: «Людський розвиток в Україні».

Сфера наукових інтересів – регіональні аспекти формування та використання людського потенціалу.

Здійснює керівництво студентською роботою за напрямами: «Особливості та механізми інвестування в людський капітал», «Сучасні механізми забезпечення конкурентних переваг України в умовах глобалізації».

Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Менеджмет», «Антикризовий менеджмент».


Кравченко Олена Олексіївна, доцент кафедри

ke_kravchenko

Кандиат економічних наук

Закінчила Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, ДВНЗ «Київський національний університет ім. В. Гетьмана».

Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 12 років.

Є автором 14 публікацій у наукових фахових виданнях, з яких 1 монографія у співавторстві.

Сфера наукових інтересів – управління інноваціям в умовах модернізації економіки України.

Викладає дисципліни – «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Мотиваційний менеджмент», «Корпоративне управління», «Стратегічне управління», «Інноваційний менеджмент».


Кукса Валентина Михайлівна, доцент кафедри

ke_motrychenko

Кандидат економічних наук, доцент

Закінчила Черкаський національного університету імені Богдана Хмельницького, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Загальний стаж роботи – 12 років. Науково-педагогічної роботи – 9 років.

Є автором 40 наукових праць, у т.ч. 2 монографій та 23 статей у фахових виданнях. Прийняла участь у 20 Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях.

Сфера наукових інтересів – розвиток та функціонування державних підприємств; державна власність; міжнародна діяльність України.

Здійснює керівництво студентською роботою за напрямами: «Теорія і практика соціально-економічного розвитку України», «Особливості становлення та розвитку державних підприємств в сучасних умовах».

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Міжнародна економіка».


Маренич Анатолій Іванович, доцент кафедри

ke_marenych

Кандидат економічних наук, доцент

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2002 р).

Закінчив Харківський національний економічний університет.

Стаж науково-педагогічної роботи – 27 років.

Є автором та співавтором більше 55 публікацій, у тому числі підручника з грифом МОН.

Сфера наукових інтересів – проблеми та перспективи управління організаціями в сучасних умовах.

Здійснює керівництво студентською роботою за напрямами: «Проблеми та перспективи управління організаціями в сучасних умовах».

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Менеджмент персоналу», «Стратегічне управління», «управління людськими ресурсами».


Пасєка Анна Сергіївна, доцент кафедри, сумісник

ke_pasiekaas

Кандидат економічних наук

Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 11 років.

Закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

У 2010 році закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Продуктивність праці в Україні: стан та організаційно-економічний механізм підвищення» на кафедрі управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Є автором більше 25 наукових публікацій та співавтором трьох колективних монографій.

Сфера наукових інтересів: маркетингові інструменти регулювання ринку праці в Україні.

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Управління персоналом».


Руденко Микола Вікторович, доцент кафедри

ke_rudenko

Кандидат економічних наук

Закінчив факультет економіки і менеджменту Херсонського державного університету.

Стаж науково-педагогічної роботи – 5 років.

Є автором і співавтором більше 30 наукових праць.

Сфера наукових інтересів – механізми формування та розвитку соціально-орієнтованої ринкової економіки, соціальна відповідальність підприємств, управління якістю надання послуг.

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Глобальна економіка», «Економіка праці та соціально-трудові відносини»

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр:

 • „Економічна теорія“;
 • „Мікроекономіка“;
 • „Макроекономіка“;
 • „Історія економіки та економічної думки“;
 • „Регіональна економіка“;
 • „Економіка підприємства“;
 • „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн“;
 • „Маркетинг“;
 • „Економіка праці та соціально-трудові відносини“;
 • „Національна економіка“;
 • „Міжнародна економіка“;
 • „Менеджмент“;
 • „Інвестування“.

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр:

 • „Менеджмент персоналу“;
 • „Європейські студії“;
 • „Глобальна економіка“;
 • „Стратегічне управління“

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр (МБА):

 • „Мікроекономіка і макроекономіка“;
 • „Економіка підприємств“;
 • „Менеджмент“;
 • „Маркетинг“;
 • „Міжнародна економіка“;
 • „Стратегічне управління“;
 • „Менеджмент персоналу“;
 • „Маркетинговий менеджмент“;
 • „Антикризовий менеджмент“;
 • „Проектний менеджмент“;
 • „Управління інвестиціями“;
 • „Ризик-менеджмент“;
 • „Управління бізнесом“;
 • „Мотиваційний менеджмент“;
 • „Управління інноваціями“;
 • „Корпоративний менеджмент“.

Науково-педагогічними працівниками кафедри особлива увага приділяється підготовці навчальних посібників, монографій, навчально-методичних розробок.

Навчальні посібники з грифом МОН України:

 1. Пустовійт Р.Ф. Методика розв’язання задач з мікроекономіки. – К.: Кондор, 2005. – 102 с.
 2. Дмитренко М.Й., Горбенко Н.Є., Кочума І.Ю. Політична економія: Навчальний посібник – К.: УБС НБУ, 2009. – 408 с.;
 3. Свічинський М.М., Дмитренко М.Г., Рисін М.В. Банківське кредитування: галузевий аспект: навчальний посібник. К.: УБС НБУ, 2009. – 250 с.
 4. Національна економіка [Текст]: навч. посіб. / Л.О. Петкова, Р.Ф. Пустовійт, А.О. Ходжаян та ін.; За заг. ред. проф. Л.О. Петкової. – К.: „МП Леся“, 2009. – 350 с.
 5. Менеджмент персоналу: навч. посібник / авт. кол. Н.В. Ізюмцева, І.С. Кравченко, А.І. Маренич, Л.К. Семів, Р.А. Семів. – К.: УБС НБУ, 2011. – 381 с.
 6. Менеджмент міжнародних корпорацій: навч. посібник / Р. Ф. Пустовійт, М.М. Свічинський, М.П. Могильницька. – К.: УБС НБУ, 2010. – 433 с.
 7. Мікро та макроекономіка / Пустовійт Р.Ф., Кочума І.Ю., Гунько В.І. : навчальний посібник. – Черкаси, ЧІБС УБС НБУ. – 420 с.
 8. Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності : навч. посібник / кол. авторів ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра філос. наук, проф. З. Е. Скринник. – К. : УБС НБУ, 2015. – 609 с.

Монографії:

 1. Пустовійт Р.Ф. Інституціональне середовище підприємництва в трансформаційній економіці: Монографія Черкаси: Брама-Україна, 2006. – 372 с.
 2. Банківська система України в європейському контексті: ґенеза, структура, конкурентний потенціал: Монографія / Кол. авт., за ред. д.е.н. Р.Ф. Пустовійта. – К.: УБС, 2009. – 427 с.
 3. Гордуновський О.М. Організація, розвиток та напрямки хлібної торгівлі у ХІХ ст. / О.М Гордуновський. – Черкаси: Брама – Україна, 2010. – 320 с.
 4. Проблеми цінової та фінансової стабільності й інноваційного розвитку в Україні: монографія / Авторський колектив; за ред. д-ра екон. наук., проф. А.Я. Кузнєцової. – К: УБС НБУ, 2010. – 263 с.
 5. Небанківські фінансові установи: управління, фінанси та облік: Монографія / Авт. колектив; За наук. ред. канд. екон. наук., доц. С.О. Криниці. – Київ: ТОВ „ДКС Центр“, 2010. – 408 с.
 6. Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку: монографія / О.А. Грішнова, С.Р. Пасєка, А.С. Пасєка. – Черкаси: Маклаут, 2011. – 360 с.
 7. Інтелектуальний потенціал: соціальні виміри використання та розвитку [колективна монографія] / М. В. Семикіна, В. І. Гунько, С. Р. Пасєка / За ред. М.В. Семикіної. – Черкаси : видавництво ТОВ „МАКЛАУТ“, 2012. – 336 с.
 8. Розвиток фінансових відносин в Україні : монографія / авт. кол. ; за нук. ред. д-ра екон. наук, проф. Р.Ф. Пустовійта і канд. екон. наук, доц. Л.С. Мартюшевої. – К. : УБС НБУ, 2012. – 314 с.
 9. Фінансове забезпечення операційної діяльності агроформувань: сучасний стан та перспективи : Монографія / Н.М. Третяк / Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – К. : УБС НБУ, 2012. – 182 с.
 10. Підвищення соціально-економічної ефективності розвитку регіону : монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Р. Ф. Пустовійта. – К. : УБС НБУ, 2015. – С. 467.
 11. Колодий С.Ю. Инфраструктурное обеспечение государственного регулирования занятости населения : научная монография / Колодий С.Ю., Романюк Е.В. – Черкассы. – 231 с.

Напрям наукової школи кафедри – „Інституціональні чинники розвитку національної економіки“.

За останні 5 років викладачами кафедри було захищено:

 • 3 дисертаційні дослідження на здобуття кандидата економічних наук;
 • 2 дисертаційних дослідження на здобуття ступеня доктора наук.

Протягом 2014/2015 н.р. науково-педагогічні працівники кафедри

Взяли участь у: 11 Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях (з них – одна у далекому зарубіжжі), 4 семінарах, у складі галузевої конкурсної комісії для рецензування та відбору кращих студентських наукових робіт за напрямом „Економіка та управління підприємствами“, участь у складі галузевої конкурсної комісії для визначення переможців конкурсу у підсумковій Всеукраїнській конференції за напрямом „Економіка та управління підприємствами“, участь у складі галузевої конкурсної комісії ІІ етапу для рецензування та відбору кращих студентських наукових робіт у галузі знань „Гуманітарні науки“ зі спеціальності „Історичні науки“, участь у роботі журі ІІ етапу.

Опубліковано: 30 статтей, 8 тез доповідей, 2 навчальних посібника, а саме:

 1. Пустовійт Р.Ф. Дослідження інституційних факторів соціально-економічної ефективності // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – № 3. – С. 118-127.
 2. Руденко М.В. Аналіз проблем функціонування банківської системи України // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2014. – № 8. – С. 84-94.
 3. Гунько В.І. Інституційні особливості ефективної державної політики в Україні // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – № 3. – С. 161-169.
 4. Гунько В. І. Сутність та основні чинники удо-сконалення інституційного підприємницького середовища // Съвременни проблеми на региональното развитие: Събрани статии. Т. 2. – Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, България, 2014. – C. 290-294. (Закордонне видання. Індекс: РИНЦ (Российский ин-декс научного цитирования НЭБ).
 5. Овчарук М.П., Гончаренко О. Особливості формування національного бренду „Україна“ // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць. – Львів : Львівська комерційна академія, 2014. – Вип. 16. – С. 42-44.
 6. Колодий С.Ю. Особенности функционирования валютного рынка в условиях двойного равновесия // Экономика Крыма. – № 3. – 2014. – С. 73-77.
 7. Пустовійт Р.Ф. Клептократичний аспект в економічних системах радянського типу / Пустовійт Р.Ф. // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей : зб. наук. пр. / редколегія: відп. секретар З.Е. Скринник. – К.: УБС НБУ, 2015. – C. 93-99.
 8. Кочума І.Ю. Соціальний капітал як чинник підвищення ефективності використання економічного потенціалу [Електронний ресурс] / І.Ю. Кочума // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи: Збірник наукових праць. – 2014. – Випуск 40. – С. 146-154.
 9. Kochuma I.Y. Institutional factors of formation and implementation of social capital [Електронний ресурс] / Kochuma І.Y. // Financial Space. – 2014. – № 4. – С.103-106.
 10. Красномовець В.А. Міждисциплінарність в дослідженні інституціональної комплементарності соціально-економічних систем [Електронний ресурс] / В.А. Красномовець, В.В. Липов // Фінансовий простір. – 2014. – № 4. – С. 134-136.
 11. Мотриченко В.М., Опалько В.В. Мегатренды глобального экономического развития / В.М. Мотриченко // Фінансовий простір   – 2014. – № 4 (16). – С. 176-181.
 12. Гордуновський О.М. Чумацький промисел в Україні: причини занепаду / Гордуновський О.М. // Україна в Центрально-Східній Європі. – Вип. 14. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2014. – С. 162-182.
 13. Руденко М.В. Управління якістю банківського обслуговування / М.В. Руденко, Л.О. Гаряга // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія „Економічні науки“ науковий збірник. – Чернігів: ЧДТУ, 2014. – № 3 (75). – С. 183-187.
 14. Пустовійт Р.Ф. Актуалізація проблеми людино вимірності економіки / Р.Ф. Пустовійт // Вісник Університету банківської справи НБУ   – 2014. – № 3 (21). – С. 7-12.
 15. Кочума І.Ю. Продуктивна зайнятість як чинник підвищення ефективності використання трудового потенціалу Черкащини / І.Ю. Кочума // Вісник Університету банківської справи НБУ   – 2014. – № 3 (21). – С. 36-41.
 16. Колодий С.Ю. Совершенствование процесса управления банковского кредитования в условиях экономического и финансового кризиса / С. Ю. Колодий, В. А. Довгань // Культура народнов Причерноморья. – 2014. – № 201. – С. 18-22.
 17. Колодий С.Ю. Исследование проблем взаимодействия и регулирования бюджетного дефицита и государственного долга / С.Ю. Колодий, К.А. Чупрынина // Культура народов Причерноморья. – 2014. – № 206. – С. 133-135.
 18. Богуславська С.І. Системоутворювальні ознаки соціального інвестування, його роль у забезпеченні сталого регіонального розвитку / С. І. Богуславська // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) – Київ: УБС НБУ (м. Київ), 2013. – Вип. № 3 (18). Серія: Економічні науки. – С. 81-84.
 19. Богуславська С.І. Концептуальні засади формування інвестиційного клімату в регіонах України / С. І. Богуславська // Науковий вісник Херсонського державного університету – Херсон: ХДУ, 2014. – Вип. 9. – Ч. 7. Серія: Економічні науки. – С. 158-161.
 20. Пустовійт Р.Ф. Інституційні та культурні чинники як економічні детермінанти / Р.Ф. Пустовійт // Фінансовий простір  – 2015. – № 1 (17). – С. 230-238.
 21. Богуславська С. І. Сутність та особливості регулювання інвестиційних процесів в регіоні / С. І. Богуславська // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Вип. 37. – Ч. ІІІ. Серія: Економічні науки. − Черкаси: ЧДТУ, 2014. – С. 83-88.
 22. Кукса В.М. Стан та напрями покращення інвес-тиційної привабливості Черкаського регіону // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2015 – № 2 (19).
 23. Гордуновський О.М. Нариси історії Шевченково-го краю. Книга 3. Від початку Великої Вітчизня-ної війни (1941-1945 рр.) до сьогодення. – Чер-каси : видавець Гордієнко Є.І., 2015. – С. 196-382.
 24. Пасєка А.С., Коваль Л.А. Оцінювання сегрегації на ринку праці за гендерно-домінуючим типом / А.С. Пасєка // Фінансовий простір. – 2015. – № 1. – С. 165-172.
 25. Пасєка А.С. Інституційні чінники підвищення продуктивності праці // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць [текст]. – Львів: НАН України Інститут регіональних досліджень. – Випуск 1 (105), 2015 р. – С. 542-550.
 26. Пасєка А.С., Овчарук М.П. Зовнішні комунікації, як інструмент відновлення банківської системи в умовах кризи та посткризового періоду / А.С. Пасєка, М.П. Овчарук // Вісник Львівської коме-рційної академії – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 46. – (Серія економічна). – С. 267-271.
 27. Маренич А.І., Вовк Ю.А. Деструктивні елементи соціально-психологічних аспектів управління персоналом перспективи розвитку інституційного бізнесового середовища в Україні / А. І. Маренич, Ю. А. Вовк // Вісник УБС. – 2015.
 28. Гордуновський О.М. Особливості оцінки і шляхи підвищення економічної свободи в Україні / О. М. Гордуновський // Вісник УБС. – 2015.
 29. Руденко М.В. Рівні зрілості систем управління підприємствами / М. В. Руденко / Вісник соціально-економічних досліджень. – 2015 р.
 30. Гунько В. І. Аналіз та перспективи розвитку інституційного бізнесового середовища в Україні / Гунько В.І. // Фінансовий простір. – 2015.
 31. Овчарук М. П. Інноваційний маркетинг в антикризовому управлінні підприємством // Тези доповідей на X Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів, молодих учених та науковців „Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону“ (24 квітня 2015 р.). – Кременчуг. – 2015. – C. 272.
 32. Руденко М.В. Уніфікація підходів щодо класифікації видів економічної діяльності [Текст] / М.В. Руденко / Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації: збірник тез доповідей Двадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Тернопіль, 26-27 березня 2015 року). – Тернопіль: Астон, 2015. – С. 301-303.
 33. Колодій С.Ю. Проблеми забезпечення збалансованості фінансових ресурсів держави в умовах сформованого інституційного середовища та під впливом глобалізації // Фінансові ринки і інвестиційні процеси : збірник праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Гурзуф, 10-12 жовтня 2014. – С. 51-52.
 34. Красномовець В.А. Взаємозв’язок нерівності доходів населення з основними показниками соціально-економічного розвитку / В.А. Красномовець // Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції „Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку“. – Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 45-51.
 35. Богуславська С. І. Методичні аспекти програмування регіонального розвитку / С. І. Богуславська // Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції „Теорія і практика сучасної економіки“ (м. Черкаси, 19 листопада 2014 р.). – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – С. 23-26.

Студентська наука за 2014/2015 н.р.

Отримано призові місця студентами, під керівництвом викладачів кафедри в таких наукових заходах:

 • Артеменко Р.Ю. – диплом ІІ ступеня участь у VIII Всеукраїнській науково-практичній студентській конференції „Теорія та практика розвитку банківської системи“ (Львівський інститут банківської справи УБС НБУ) – науковий керівник – к.е.н., доц.Кочума І.Ю.;
 • Мандоліна Т. – диплом ІІ ступеня участь у ІV Міжвузівській науково-практичній конференції студентів,  аспірантів та молодих вчених „Актуальні проблеми управління людськими ресурсами та економіки праці“ (Львівський інститут банківської справи УБС НБУ) – науковий керівник – к.е.н., доц.Кочума І.Ю.;
 • Вовк Ю.А. – диплом ІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурс студентських наукових робіт у галузі науки „Менеджмент“ – науковий керівник – к.е.н., доц. Маренич А.І. отримав грамоту за високий рівень у керуванні студентською науковою роботою.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: